Oznámenie č. 754/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. decembra 2003 č. 07045/2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov

Čiastka 305/2004
Platnosť od 30.12.2004
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

754

OZNÁMENIE

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

opatrenie z 15. decembra 2004 č. 07045-7/2004-OAP, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. decembra 2003 č. 07045/2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 588/2003 Z. z.).

Zmeny oproti pôvodnému opatreniu sa vykonávajú v prílohe č. 4, ktorá ustanovuje rozsah regulácie cien a podmienky regulácie cien výkonov zdravotnej starostlivosti v oblasti zdravotníctva v nadväznosti na prijatie reformných zákonov v zdravotníctve, a v prílohe č. 5, ktorá ustanovuje rozsah a podmienky regulácie cien nájmu nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

Opatrenie bude uverejnené v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.