Zákon č. 747/2004 Z. z.Zákon o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 304/2004
Platnosť od 30.12.2004
Účinnosť od 26.06.2021
Redakčná poznámka

s výnimkou čl. XVII, čl. XVIII, čl. XIX a čl. XX, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2005, a s výnimkou čl. I, § 45 ods. 5 tretej vety a čl. XII bodu 1 (§ 21 ods. 2 písm. d), bodu 3 (§ 71a) a bodu 4 (§ 72a), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. februára 2005