Oznámenie č. 744/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania

Čiastka 303/2004
Platnosť od 30.12.2004
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2005 s výnimkou ustanovení § 5 ods. 2 písm. e) a § 9 ods. 6, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2007.