Vyhláška č. 741/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú niektoré podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe

(v znení č. 287/2005 Z. z.)

Čiastka 302/2004
Platnosť od 29.12.2004 do31.01.2006
Účinnosť od 01.07.2005 do31.01.2006
Zrušený 30/2006 Z. z.

741

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 20. decembra 2004,

ktorou sa ustanovujú niektoré podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 1 zákona č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o operačných strediskách tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby (ďalej len „operačné stredisko”), zásahových strediskách záchrannej zdravotnej služby, staniciach záchrannej zdravotnej služby, ambulanciách záchrannej zdravotnej služby, ochranných odevoch zdravotníckych pracovníkov záchrannej zdravotnej služby (ďalej len „ochranný odev”) a niektoré náležitosti záznamu o zásahu.

§ 2

(1) Operačné strediská, ambulancie záchrannej zdravotnej služby, zásahové strediská záchrannej zdravotnej služby a ochranné odevy sa jednotne označujú vyhradeným znakom záchrannej zdravotnej služby, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1.

(2) Vyhradené znaky jednotlivých operačných stredísk záchrannej zdravotnej služby v krajoch, zásahových stredísk záchrannej zdravotnej služby a staníc záchrannej zdravotnej služby sa dopĺňajú údajmi uvedenými v § 3.

§ 3

(1) Označenie operačného strediska obsahuje

a) vyhradený znak záchrannej zdravotnej služby,

b) nápis „Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby“,

c) názov a sídlo pracoviska,

d) titul, meno a priezvisko vedúceho pracovníka.

(2) Označenie zásahového strediska poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na základe povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby (ďalej len „poskytovateľ“) obsahuje

a) vyhradený znak záchrannej zdravotnej služby,

b) nápis „Zásahové stredisko záchrannej zdravotnej služby“,

c) názov a sídlo pracoviska,

d) názov poskytovateľa,

e) titul, meno a priezvisko vedúceho pracovníka.

(3) Označenie stanice poskytovateľa obsahuje

a) vyhradený znak záchrannej zdravotnej služby,

b) stanica záchrannej zdravotnej služby,

c) názov a sídlo pracoviska,

d) názov poskytovateľa,

e) titul, meno a priezvisko vedúceho pracovníka.

§ 4

(1) Pozemné dopravné prostriedky záchrannej zdravotnej služby majú

a) karosériu farby polárna biela,

b) po obvode vozidla jeden pás so šírkou najmenej 100 mm vo farbe signálna červená,

c) na bokoch vozidla nápis záchranná zdravotná služba s výškou písma najmenej 100 mm, vyhradený znak záchrannej zdravotnej služby s priemerom kruhu minimálne 300 mm, symbol telefónu a číslo 155 modrej farby a symbol SOS 112 červenej farby, na predných dverách logo prevádzkovateľa alebo názov a sídlo prevádzkovateľa s výškou písma najmenej 100 mm, na prednej kapote nápis „Ambulancia“, ktorý môže byť aj zrkadlovo obrátený,

d) ak vozidlo nemá nad zadnými dverami svetelnú výstražnú rampu žltej farby, má na vnútornej ploche zadných dverí reflexný pás so šírkou 100 mm so striedajúcimi sa bielymi a červenými šikmými pásmi.

(2) Letecké dopravné prostriedky záchrannej zdravotnej služby majú okrem výsostných označení ustanovených osobitnými predpismi1) aj označenie vyhradeným znakom záchrannej zdravotnej služby s nápisom „AIR MEDICAL SERVICE“ alebo „AEROMEDICAL SERVICE“ v hornom polkruhu a „LETECKÁ ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA“ v dolnom polkruhu okolo hviezdy. Veľkosť a umiestnenie označenia určujú možnosti používaného dopravného prostriedku.

(3) Vodné dopravné prostriedky záchrannej zdravotnej služby sa označujú vyhradeným znakom záchrannej zdravotnej služby s nápisom „WATER MEDICAL SERVICE” v hornom polkruhu a „VODNÁ ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA” v dolnom polkruhu okolo hviezdy. Veľkosť a umiestnenie označenia určujú možnosti používaného dopravného prostriedku.

§ 5

(1) Ochranný odev zdravotníckych pracovníkov záchrannej zdravotnej služby tvorí:

a) zimný komplet – bunda, nohavice červenej farby v nepremokavej úprave, ochranná obuv,

b) prechodný komplet – bunda, nohavice červenej farby v nepremokavej úprave, ochranná obuv,

c) letný komplet – košeľa alebo tričko bielej farby, nohavice, vesta červenej farby, ochranná obuv.

(2) Na vrchnom ochrannom odeve zdravotníckych pracovníkov záchrannej zdravotnej služby na hrudníku vpredu je umiestnená vľavo menovka s menom a priezviskom alebo identifikačná karta s menom a priezviskom, pracovným zaradením a názvom poskytovateľa, na chrbte nápis záchranná zdravotná služba.

(3) Na vrchnom ochrannom odeve zdravotníckych pracovníkov záchrannej zdravotnej služby sú umiestnené dva reflexné vodorovné pásy so šírkou 5 až 10 cm, s dĺžkou najmenej 25 cm, vzdialených od seba 5 až 10 cm a umiestnených súmerne na strednú zvislú os tejto plochy, pričom poloha ani jedného z pásov na stojacej osobe nesmie byť nižšie ako 90 cm nad úrovňou vozovky.

§ 6

(1) Zdravotnícke operačné stredisko je chránené pracovisko s osobitným režimom.

(2) Zásahové stredisko záchrannej zdravotnej služby poskytovateľa je chránené pracovisko s osobitným režimom zvyčajne umiestnené v spoločnom objekte so stanicou záchrannej zdravotnej služby.

(3) Na stanici záchrannej zdravotnej služby sú počas výkonu služby umiestnené zásahové skupiny záchrannej zdravotnej služby s dopravnými prostriedkami záchrannej zdravotnej služby.

(4) Podrobnosti o požiadavkách na priestorové, materiálno-technické a personálne vybavenie operačného strediska a stanice záchrannej zdravotnej služby sú uvedené v prílohe č. 2.

(5) Podrobnosti o požiadavkách na materiálno-technické vybavenie a personálne vybavenie ambulancií záchrannej zdravotnej služby sú uvedené v prílohe č. 2a.

§ 7

(1) Sídla staníc záchrannej zdravotnej služby a ich zásahové územia sú uvedené v prílohe č. 3.

(2) Zmeniť sídlo stanice záchrannej zdravotnej služby možno len s odchýlkou tri kilometre od sídla ustanoveného v prílohe č. 3, ak zmena predstavuje efektívnejšie zabezpečenie záchrannej zdravotnej služby. Takú zmenu sídla stanice možno vykonať len so súhlasom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

§ 8

Vzor záznamu o ošetrení pacienta obsahujúci náležitosti zhodnotenia zdravotného stavu je uvedený v prílohe č. 4.


§ 9

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2005.


Rudolf Zajac v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 741/2004 Z. z.

VZOR VYHRADENÉHO ZNAKU ZÁCHRANNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY

Obrázok 01-1

Vyhradený znak záchrannej zdravotnej služby tvorí biely kruh s červeným lemom, v jeho strede je umiestnený symbol modrej hviezdy života s bielym znakom hada na palici umiestneným vo zvislej osi hviezdy. Nad hviezdou v polkruhu je umiestnený červený nápis záchranná zdravotná služba a pod hviezdou v polkruhu je umiestnený názov sídla poskytovateľa.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 741/2004 Z. z.

PRIESTOROVÉ, MATERIÁLNO-TECHNICKÉ A PERSONÁLNE VYBAVENIE OPERAČNÉHO STREDISKA A STANICE ZÁCHRANNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY

I. Operačné stredisko

A. Priestorové vybavenie (miestnosti vybavené príslušným nábytkom a elektrospotrebičmi)

a) miestnosť zdravotníckych operátorov (tienená pred priamym slnečným svetlom a s primeraným tepelným štandardom) s jedným operátorským pultom na jedno pracovné miesto zdravotníckeho operátora,

b) miestnosť na monitorovanie a kontrolu práce (záložné pracovisko pre mimoriadne udalosti najmenej s jedným operátorským pultom),

c) pracovňa vedúceho lekára (zdravotnícke operačné stredisko metodicky a odborne vedie lekár),

d) pracovňa vedúceho operátora a vedúceho zmeny,

e) miestnosť (umiestnenie technológie a veľkosť miestnosti bude závisieť od použitej možnosti technického riešenia) pre technológiu a technika (z toho technická skriňa 2 2 m),

f) miestnosť pre záložný zdroj elektrickej energie,

g) priestory na administratívne a hospodársko-technické činnosti,

h) archív odborných činností,

i) archív hospodárskych a technických činností.

B. Sociálne a hygienické zázemie

a) denná miestnosť s kuchynskou linkou, šatne, umývadlo, WC, sprchovací kút pre ženy a pre mužov (podľa platných noriem),

b) miestnosť pre upratovacie a čistiace potreby (umiestnenie technológie a veľkosť miestnosti bude závisieť od použitej možnosti technického riešenia),

c) zasadacia miestnosť (miestnosť na odbornú prípravu).

C. Personálne vybavenie

a) zdravotnícky operátor, ktorý nie je lekár, v zmene na cca 100 000 obyvateľov, pričom v zmene sú najmenej dvaja operátori,

b) jeden lekár operačného strediska (na určenie potrebného počtu pracovníkov na jedno pracovné miesto v nepretržitej prevádzke je potrebné počet pracovných miest v zmene vynásobiť koeficientom 4,7 – 5),

c) ďalší personál

1. štatutár,

2. vedúci operátor (do ôsmich podriadených kumulovaná funkcia na úväzok 0,2),

3. technik technológie,

4. administratívny, ekonomický a hospodársko-technický úsek štatutára,

5. upratovačka.

D. Materiálno-technické vybavenie

a) náležite konfigurovaná telefónna ústredňa na spojenie s pevnými i mobilnými sieťami s SMS bránou (prijímanie SMS od hluchonemých cez telefónnu linku tiesňového volania) a potrebným počtom telefónnych liniek tiesňového spojenia,

b) pulty (pracovné miesta) zdravotníckych operátorov technicky vybavené na preberanie tiesňových volaní s potrebným počtom telefónnych liniek tiesňového spojenia,

c) pult s prostriedkami rádiového spojenia na riadenie dopravnej zložky,

d) pult s pobočkovými linkami (okrem liniek tiesňového volania) na priame spojenie s koordinačným strediskom integrovaného záchranného systému a operačnými strediskami základných záchranných zložiek, poskytovateľmi neodkladnej zdravotnej starostlivosti a zdravotníckymi zariadeniami pôsobiacimi v zásahovom území,

e) prostriedky rádiokomunikačného spojenia na riadenie mobilných zložiek a súčinnostné spojenie s dopravnými prostriedkami záchrannej zdravotnej služby (prevádzkovateľov dopravnej zdravotnej služby) pôsobiacimi v zásahovom území, ako aj v rámci integrovaného záchranného systému pri vyzývaní, resp. zabezpečovaní súčinnosti flotily v mieste zásahu,

f) technické prostriedky na zvolávanie pracovníkov v pohotovosti (pager, rozhlas),

g) osobný počítač – server náležite konfigurovaný s príslušným softvérovým vybavením na spracúvanie dát a ich archiváciu,

h) tlačiareň k počítaču,

i) zariadenie na nahrávanie všetkých prichádzajúcich a odchádzajúcich telefónnych a rádiofónnych relácií s časovým údajom,

j) telefax, prístup na internet (e-mail), mobilný telefón,

k) náhradné zdroje elektrickej energie s výkonom umožňujúcim zálohovaný postupný prechod prevádzky pracoviska v nezmenšenom rozsahu v prípade potreby na dlhodobý náhradný zdroj elektrickej energie.

II. Zásahové stredisko záchrannej zdravotnej služby poskytovateľa

A. Priestorové vybavenie (miestnosti vybavené príslušným nábytkom a elektrospotrebičmi)

a) miestnosť zdravotníckych operátorov (tienená pred priamym slnečným svetlom a s príslušným tepelným komfortom) s príslušným počtom pracovných miest pre zdravotníckeho(ych) operátora(ov) na jeden operátorský(é) pult (ty),

b) denná miestnosť s kuchynskou linkou, šatne, umývadlo, WC, sprchovací kút pre ženy a pre mužov (podľa platných noriem),

c) pracovňa vedúceho operátora,

d) miestnosť pre záložný zdroj elektrickej energie,

e) miestnosť pre technológiu (tienená pred priamym slnečným svetlom a s príslušným tepelným komfortom (z toho technická skriňa 2 2 m),

f) miestnosť pre upratovacie a čistiace potreby (umiestnenie technológie a veľkosť miestnosti bude závisieť od použitej možnosti technického riešenia),

g) priestory na administratívne a hospodársko-technické činnosti,

h) archív odborných činností, archív hospodárskych činností a archív technických činností.

B. Personálne vybavenie

a) zdravotnícky operátor, ktorý nie je lekár, v zmene na cca 100 000 obyvateľov, pričom v zmene sú najmenej dvaja operátori,

b) vedúci operátor.

Na určenie potrebného počtu pracovníkov na jedno pracovné miesto v nepretržitej prevádzke je potrebné počet pracovných miest v zmene vynásobiť koeficientom 4,7 – 5.

C. Materiálno-technické vybavenie

a) náležite konfigurovaná telefónna ústredňa,

b) minimálne dva pulty (pracovné miesta) zdravotníckych operátorov technicky vybavené na preberanie tiesňových volaní s potrebným počtom telefónnych liniek tiesňového spojenia na plynulé vybavovanie požiadaviek,

c) pult s prostriedkami rádiového spojenia na riadenie dopravnej zložky,

d) pult s pobočkovými linkami (okrem liniek tiesňového volania) na priame spojenie s koordinačným strediskom integrovaného záchranného systému a operačnými strediskami základných záchranných zložiek, s poskytovateľmi neodkladnej zdravotnej starostlivosti a zdravotníckymi zariadeniami pôsobiacimi v zásahovom území,

e) prostriedky rádiokomunikačného spojenia na riadenie mobilných zložiek a umožňujúce súčinnostné prevádzkové spojenie s dopravnými prostriedkami záchrannej zdravotnej služby (prevádzkovateľov dopravnej zdravotnej služby) pôsobiacimi v zásahovom území a súčinnostné spojenie v rámci integrovaného záchranného systému,

f) osobný počítač náležite konfigurovaný s príslušným softvérovým vybavením na spracúvanie dát a ich archiváciu,

g) zariadenie na nahrávanie všetkých prichádzajúcich a odchádzajúcich telefónnych a rádiofónnych relácií s časovým údajom,

h) tlačiareň k počítaču,

i) technické prostriedky na zvolávanie pracovníkov v pohotovosti (pager, rozhlas), telefax, prístup na internet (e-mail), mobilný telefón,

j) náhradné zdroje elektrickej energie s výkonom umožňujúcim zálohovaný postupný prechod prevádzky pracoviska v nezmenšenom rozsahu v prípade potreby na dlhodobý náhradný zdroj elektrickej energie.

III. Stanica záchrannej zdravotnej služby

Priestorové vybavenie (miestnosti vybavené príslušným nábytkom a elektrospotrebičmi)

a) spoločný priestor – denná miestnosť s kuchynskou linkou,

b) šatne, umývadlo, WC, sprchovací kút pre ženy a sprchovací kút pre mužov, miestnosť na upratovacie a čistiace potreby,

c) priestor na odpočinok počas nočnej služby,

d) pracovňa lekára,

e) pohotovostný sklad zdravotníckeho materiálu,

f) zateplené pohotovostné stanovište pre každé vozidlo

1. pod 4 m dĺžky

2. nad 4 m dĺžky

g) priestor na čistenie a dezinfekciu vozidiel (ak sa nezabezpečuje zmluvne),

h) heliport alebo pracovná plocha (podľa noriem Leteckého úradu Slovenskej republiky) pre vrtuľník s bezbariérovým prístupom, ak je stanica pozemnej záchrannej zdravotnej služby aj stanicou leteckej záchrannej zdravotnej služby,

i) počítač s tlačiarňou,

j) spojovacie prostriedky (rádiokomunikačné, telefón/telefax, modem).

Príloha č. 2a

k vyhláške č. 741/2004 Z. z.

PODROBNOSTI O POŽIADAVKÁCH NA MATERIÁLNO-TECHNICKÉ A PERSONÁLNE VYBAVENIE AMBULANCIÍ ZÁCHRANNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY

1. MATERIÁLNO-TECHNICKÉ VYBAVENIE AMBULANCIÍ ZÁCHRANNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY

I. Ambulancia rýchlej lekárskej pomoci

Ambulancia rýchlej lekárskej pomoci je vozidlo s uzavretou skriňovou karosériou spĺňajúce podmienky podľa osobitného predpisu1) a tieto všeobecné náležitosti:

a) biela farba karosérie,

b) na bokoch karosérie je zreteľné označenie mena – názvu poskytovateľa,

c) rádiokomunikačné zariadenie,

d) schválené výstražné svetelné zariadenie na prednej časti strechy a zadnej časti strechy a prednej časti vozidla a schváleným výstražným zvukovým zariadením s možnosťou voľby najmenej dvoch typov signálov so silou 110 W,

e) výkonný zdroj svetla v automobile a na zadnej časti vozidla,

f) prenosný reflektor na vyhľadávanie v teréne,

g) pevná stredná priečka medzi kabínou vodiča a priestorom pacientov s posuvným okienkom na dorozumievanie alebo priechodom,

h) obloženie priestoru pre pacientov dobre umývateľným a dezinfikovateľným materiálom,

i) protišmyková podlaha,

j) nádoba na zdravotnícky odpad,

k) prenosný hasiaci prístroj s množstvom hasiacej látky minimálne 2 kg na hasenie požiarov triedy C,

l) umývadlo,

m) nádoba s pitnou vodou a jednorazové poháre,

n) bočný nástupný priestor vpravo.

A. Ambulancia rýchlej lekárskej pomoci typu C – vozidlo bez lekára je zabezpečené týmto vybavením:

a) po oboch stranách karosérie s výrazným označením “Záchranná zdravotná služba„ (veľkosť písmen najmenej 100 mm), volacím číslom tiesňového volania a znakom modrej hviezdy (veľkosť najmenej 300 mm), po obvode karosérie najmenej jeden reflexný pás červenej farby široký najmenej 120 mm, na zadnej časti strechy volacím znakom rádiostanice vozidla,

b) nezávislým vykurovaním,

c) najmenej dvomi sedadlami pre sprievod,

d) rozvodom 220 V striedavého prúdu s pripojením na vonkajší zdroj,

e) dve zásuvky s napájaním 12 V,

f) nosidlami s nosným zariadením na ich upevnenie alebo nosidlami s priamym uchytením v podlahe vozidla s možnosťou výškového polohovania oboch strán nosidiel, umožňujúc sklon v pozdĺžnej osi 30 stupňov, a upevňovacími popruhmi,

g) transportným kreslom,

h) transportnou plachtou,

i) 2 10-litrovou tlakovou nádobou na O2 s príslušenstvom a odberovým miestom v sanitnom priestore, s inhalačnou maskou a prietokomerom,

j) 2 2-litrovou tlakovou prenosnou nádobou na O2 s príslušenstvom,

k) prenosným defibrilátorom s možnosťou monitorovania EKG,

l) pulzným oxymetrom,

m) automatickým dýchacím prístrojom na umelú pľúcnu ventiláciu,

n) elektronickým glukometrom,

o) vákuovým matracom,

p) vyprosťovacím rámom,

q) golierom na fixáciu krčnej chrbtice,

r) fixačnými dlahami, celotelovým fixačným matracom alebo chrbticovou doskou,

s) odsávačkou,

t) ručnými dýchacími pomôckami pre novorodencov až dospelých a tvárovými maskami pre novorodencov až dospelých,

u) PEEP ventilom napojiteľným na resuscitačný vak aj automatický dýchací prístroj,

v) laryngoskopom pre novorodencov až dospelých,

w) nazogastrickou sondou,

x) fonendoskopom,

y) tlakomerom,

z) lekárskym teplomerom,

aa) pomôckami na účinné zastavenie krvácania (škrtidlo, sterilné obväzy),

ab) dezinfekčným roztokom,

ac) súpravou na ošetrenie popálenín,

ad) súpravou na vedenie pôrodu v teréne,

ae) preväzovými nožnicami,

af) spotrebným materiálom na

1. účinné zastavenie krvácania a krytia rán (včítane obväzového materiálu, nožníc a peánu),

2. udržovanie voľných dýchacích ciest a ich toalety,

3. orotracheálnu intubáciu všetkých vekových skupín (včítane zavádzača a Magillových klieští),

4. ošetrenie popálenín,

5. žilový vstup plastovou kanylou,

6. pretlakovú infúziu,

7. zistenie aktuálnej glykémie,

ag) skupinami liekov v minimálnej skladbe: analgetiká perorálne aj parenterálne,

kortikosteroidy,

sedatíva,

sympatikomimetiká,

vazodilatanciá,

ah) infúznymi roztokmi v minimálnej skladbe: kryštaloidy 3 500 ml,

koloidy 2 500 ml,

glukóza 10-percentná, 5-percentná á 500 ml,

glukóza 40-percentná 100 ml,

osmoticky aktívne 500 ml

NaHCO3 4,2 – 8,4-percentný 100 ml,

ai) tekutinou na výplach očí,

aj) emitnou miskou,

ak) plachtou,

al) prikrývkou s obliečkou,

am) hliníkovou fóliou na zabránenie stratám tepla,

an) fóliou pre zomretých.

B. Ambulancia rýchlej lekárskej pomoci typu C – vozidlo s lekárom je zabezpečené týmto vybavením:

a) po oboch stranách karosérie s výrazným označením „Záchranná zdravotná služba" (veľkosť písmen najmenej 100 mm), volacím číslom tiesňového volania a znakom modrej hviezdy (veľkosť najmenej 300 mm), po obvode karosérie najmenej jeden reflexný pás červenej farby široký najmenej 120 mm, na zadnej časti strechy volacím znakom rádiostanice vozidla,

b) nezávislým vykurovaním,

c) rozvodom 220 V striedavého prúdu s pripojením na vonkajší zdroj,

d) dve zásuvky s napájaním 12 V,

e) najmenej dvomi sedadlami pre sprievod,

f) nosidlami s nosným zariadením na ich upevnenie alebo nosidlami s priamym uchytením v podlahe vozidla s možnosťou výškového polohovania oboch strán nosidiel, umožňujúc sklon v pozdĺžnej osi 30 stupňov, a upevňovacími popruhmi,

g) transportným kreslom,

h) transportnou plachtou,

i) 2 10-litrovou tlakovou nádobou na O2 s príslušenstvom a odberovým miestom v sanitnom priestore, s inhalačnou maskou a prietokomerom,

j) 2 2-litrovou tlakovou prenosnou nádobou na O2 s príslušenstvom,

k) prenosným defibrilátorom s možnosťou monitorovania EKG a záznamom krivky,

l) externým kardiostimulátorom,

m) pulzným oxymetrom,

n) automatickým dýchacím prístrojom na umelú pľúcnu ventiláciu,

o) elektronickým glukometrom,

p) vákuovým matracom,

q) vyprosťovacím rámom, fixačným matracom alebo chrbticovou doskou,

r) golierom na fixáciu krčnej chrbtice,

s) fixačnými dlahami a celotelovým fixačným matracom,

t) odsávačkou,

u) ručnými dýchacími pomôckami pre novorodencov až dospelých a tvárovými maskami pre novorodencov až dospelých,

v) PEEP ventilom napojiteľným na AMBU vak aj automatický dýchací prístroj,

w) laryngoskopom pre novorodencov až dospelých,

x) setom na punkčnú krikotyreotómiu dospelých aj detí,

y) nazogastrickou sondou,

z) fonendoskopom,

aa) tlakomerom,

ab) lekárskym teplomerom,

ac) lekárskym kufrom obsahujúcim skupiny liekov s možnosťou ich vnútrožilového podania v nasledujúcej minimálnej skladbe:

1. analgetiká a antipyretiká,

2. antiarytmiká,

3. antidotá,

4. antiemetiká,

5. antihistaminiká,

6. antikonvulzíva,

7. antihemoragiká,

8. antitrombotiká,

9. bronchodilatanciá,

10. celkové anestetiká,

11. diuretiká,

12. kardiotoniká,

13. kortikosteroidy,

14. opiáty,

15. parasympatolytiká,

16. psychofarmaká,

17. svalové relaxanciá,

18. spazmolytiká,

19. sedatíva,

20. sympatikomimetiká,

21. vazodilatanciá,

22. uterotoniká,

ad) pomôckami na účinné zastavenie krvácania (škrtidlo, sterilné obväzy),

ae) dezinfekčným roztokom,

af) súpravou na ošetrenie popálenín,

ag) súpravou na vedenie pôrodu v teréne,

ah) preväzovými nožnicami,

ai) spotrebným materiálom na

1. účinné zastavenie krvácania a krytia rán (včítane obväzového materiálu, nožníc a peánu),

2. udržovanie voľných dýchacích ciest a ich toalety,

3. orotracheálnu intubáciu všetkých vekových skupín (včítane zavádzača a Magillových klieští),

4. ošetrenie popálenín,

5. žilový vstup plastovou kanylou,

6. pretlakovú infúziu,

7. zistenie aktuálnej glykémie,

aj) infúznymi roztokmi v minimálnej skladbe: kryštaloidy 3 500 ml,

koloidy 2 500 ml,

glukóza 10-percentná, 5-percentná á 500 ml,

glukóza 40-percentná 100 ml,

osmoticky aktívne 500 ml,

NaHCO3 4,2 – 8,4-percentný 100 ml,

ak) tekutinou na výplach očí,

al) sondou na tamponádu krvácajúcich pažerákových žíl,

am) emitnou miskou,

an) plachtou,

ao) prikrývkou s obliečkou,

ap) hliníkovou fóliou na zabránenie stratám tepla,

aq) fóliou pre zomretých.

C. Ambulancia rýchlej lekárskej pomoci typu C – vozidlo s lekárom na prepravu nedonosených novorodencov je zabezpečené týmto vybavením:

a) po oboch stranách karosérie s výrazným označením „Záchranná zdravotná služba" (veľkosť písmen najmenej 100 mm), volacím číslom tiesňového volania a znakom modrej hviezdy (veľkosť najmenej 300 mm), po obvode karosérie najmenej jeden reflexný pás červenej farby široký najmenej 120 mm, na zadnej časti strechy volacím znakom rádiostanice vozidla,

b) transportným inkubátorom s vybavením na pokračujúcu neodkladnú starostlivosť počas transportu,

c) nezávislým vykurovaním,

d) rozvodom 220 V striedavého prúdu s pripojením na vonkajší zdroj,

e) dve zásuvky s napájaním 12 V,

f) najmenej dvomi sedadlami pre sprievod,

g) 2 10-litrovou tlakovou nádobou na O2 s príslušenstvom a odberovým miestom v sanitnom priestore s inhalačnou maskou a prietokomerom,

h) 2 2-litrovou tlakovou prenosnou nádobou na O2 s príslušenstvom,

i) defibrilátorom s možnosťou monitorovania EKG a záznamom krivky,

j) pulzným oxymetrom,

k) automatickým dýchacím prístrojom na umelú pľúcnu ventiláciu,

l) golierom na fixáciu krčnej chrbtice,

m) fixačnými dlahami a celotelovým fixačným matracom,

n) odsávačkou s motorovým pohonom,

o) ručnými dýchacími pomôckami pre novorodencov až dospelých a tvárovými maskami pre novorodencov až dospelých,

p) PEEP ventilom napojiteľným na AMBU vak aj automatický dýchací prístroj,

q) laryngoskopom pre novorodencov až dospelých,

r) setom na punkčnú krikotyreotómiu detí a novorodencov,

s) nazogastrickou sondou pre novorodencov,

t) detským fonendoskopom,

u) lekárskym teplomerom,

v) tlakomerom,

w) lekárskym kufrom obsahujúcim skupiny liekov s možnosťou ich vnútrožilového podania v nasledujúcej minimálnej skladbe:

1. analgetiká a antipyretiká,

2. antiarytmiká,

3. antidotá,

4. antiemetiká,

5. antihistaminiká,

6. antikonvulzíva,

7. antihemoragiká,

8. antitrombotiká,

9. bronchodilatanciá,

10. celkové anestetiká,

11. diuretiká,

12. kardiotoniká,

13. kortikosteroidy,

14. opiáty,

15. parasympatolytiká,

16. psychofarmaká,

17. svalové relaxanciá,

18. spazmolytiká,

19. sedatíva,

20. sympatikomimetiká,

21. vazodilatanciá,

22. uterotoniká,

x) pomôckami na účinné zastavenie krvácania (škrtidlo, sterilné obväzy),

y) dezinfekčným roztokom,

z) súpravou na ošetrenie popálenín,

aa) súpravou na vedenie pôrodu v teréne,

ab) preväzovými nožnicami,

ac) spotrebným materiálom na

1. účinné zastavenie krvácania a krytia rán (včítane obväzového materiálu, nožníc a peánu),

2. udržovanie voľných dýchacích ciest a ich toalety,

3. orotracheálnu intubáciu všetkých vekových skupín (včítane zavádzača a Magillových klieští),

4. ošetrenie popálenín,

5. žilový vstup plastovou kanylou,

6. pretlakovú infúziu,

7. zistenie aktuálnej glykémie,

ad) infúznymi roztokmi v minimálnej skladbe: kryštaloidy 3 500 ml,

koloidy 2 500 ml,

glukóza 10-percentná, 5-percentná á 500 ml,

glukóza 40-percentná 100 ml,

osmoticky aktívne 500 ml,

NaHCO3 4,2 – 8,4-percentný 100 ml,

ae) tekutinou na výplach očí,

af) sondou na tamponádu krvácajúcich pažerákových žíl,

ag) emitnou miskou,

ah) plachtou,

ai) prikrývkou s obliečkou,

aj) hliníkovou fóliou na zabránenie stratám tepla,

ak) fóliou pre zomretých.

D. Ambulancia rýchlej lekárskej pomoci so systémom randez-vous (RAN)

a) po oboch stranách karosérie s výrazným označením „Záchranná zdravotná služba" (veľkosť písmen najmenej 100 mm), volacím číslom tiesňového volania a znakom modrej hviezdy (veľkosť najmenej 300 mm), po obvode karosérie najmenej jeden reflexný pás červenej farby široký najmenej 120 mm, na zadnej časti strechy volacím znakom rádiostanice vozidla,

b) nezávislým vykurovaním,

c) rozvodom 220 V striedavého prúdu s pripojením na vonkajší zdroj,

d) dve zásuvky s napájaním 12 V,

e) najmenej dvomi sedadlami pre sprievod,

f) nosidlami s nosným zariadením na ich upevnenie alebo nosidlami s priamym uchytením v podlahe vozidla s možnosťou výškového polohovania oboch strán nosidiel, umožňujúc sklon v pozdĺžnej osi 30 stupňov, a upevňovacími popruhmi,

g) transportným kreslom,

h) transportnou plachtou,

i) 2 2-litrovou tlakovou prenosnou nádobou na O2 s príslušenstvom,

j) prenosným defibrilátorom s možnosťou monitorovania EKG a záznamom krivky,

k) externým kardiostimulátorom,

l) pulzným oxymetrom,

m) automatickým dýchacím prístrojom na umelú pľúcnu ventiláciu,

n) elektronickým glukometrom,

o) vyprosťovacím rámom,

p) golierom na fixáciu krčnej chrbtice,

q) fixačnými dlahami a celotelovým fixačným matracom,

r) odsávačkou,

s) ručnými dýchacími pomôckami pre novorodencov až dospelých a tvárovými maskami pre novorodencov až dospelých,

t) PEEP ventilom napojiteľným na AMBU vak aj automatický dýchací prístroj,

u) laryngoskopom pre novorodencov až dospelých,

v) nazogastrickou sondou,

w) fonendoskopom,

x) tlakomerom,

y) lekárskym teplomerom,

z) súpravou na drenáž hrudnej dutiny,

aa) setom na punkčnú krikotyreotómiu dospelých aj detí,

ab) lekárskym kufrom obsahujúcim skupiny liekov s možnosťou ich vnútrožilového podania v nasledujúcej minimálnej skladbe:

1. analgetiká a antipyretiká,

2. antiarytmiká,

3. antidotá,

4. antiemetiká,

5. antihistaminiká,

6. antikonvulzíva,

7. antihemoragiká,

8. antitrombotiká,

9. bronchodilatanciá,

10. celkové anestetiká,

11. diuretiká,

12. kardiotoniká,

13. kortikosteroidy,

14. opiáty,

15. parasympatolytiká,

16. psychofarmaká,

17. svalové relaxanciá,

18. spazmolytiká,

19. sedatíva,

20. sympatikomimetiká,

21. vazodilatanciá,

22. uterotoniká,

ac) pomôckami na účinné zastavenie krvácania (škrtidlo, sterilné obväzy),

ad) dezinfekčným roztokom,

ae) súpravou na ošetrenie popálenín,

af) súpravou na vedenie pôrodu v teréne,

ag) preväzovými nožnicami,

ah) spotrebným materiálom na

1. účinné zastavenie krvácania a krytia rán (včítane obväzového materiálu, nožníc a peánu),

2. udržovanie voľných dýchacích ciest a ich toalety,

3. orotracheálnu intubáciu všetkých vekových skupín (včítane zavádzača a Magillových klieští),

4. ošetrenie popálenín,

5. žilový vstup plastovou kanylou,

6. pretlakovú infúziu,

7. zistenie aktuálnej glykémie,

ai) infúznymi roztokmi v minimálnej skladbe: kryštaloidy 3 500 ml,

koloidy 2 500 ml,

glukóza 10-percentná, 5-percentná á 500 ml,

glukóza 40-percentná 100 ml,

osmoticky aktívne 500 ml,

NaHCO3 4,2 – 8,4-percentný 100 ml,

aj) tekutinou na výplach očí,

ak) sondou na tamponádu krvácajúcich pažerákových žíl,

al) emitnou miskou,

am) plachtou,

an) prikrývkou s obliečkou,

ao) hliníkovou fóliou na zabránenie stratám tepla,

ap) fóliou pre zomretých.

II. Ambulancia mobilnej intenzívnej jednotky

Mobilná intenzívna jednotka je vozidlo s uzavretou skriňovou karosériou spĺňajúce podmienky podľa osobitného predpisu2) s týmto vybavením a všeobecnými náležitosťami:

a) biela farba karosérie,

b) na bokoch karosérie je zreteľné označenie mena – názvu poskytovateľa,

c) rádiokomunikačné zariadenie,

d) výstražné svetelné zariadenie na prednej a zadnej časti strechy a prednej časti vozidla a výstražné zvukové zariadenie s možnosťou voľby najmenej dvoch typov signálov so silou 110 W,

e) výkonný zdroj svetla v automobile a na zadnej časti vozidla,

f) prenosný reflektor na vyhľadávanie v teréne,

g) pevná stredná priečka medzi kabínou vodiča a priestorom pacientov s posuvným okienkom na dorozumievanie alebo priechodom,

h) obloženie priestoru pre pacientov dobre umývateľným a dezinfikovateľným materiálom,

i) protišmyková podlaha,

j) nádoba na zdravotnícky odpad,

k) hasiaci prístroj á 2 kg,

l) umývadlo,

m) nádoba s pitnou vodou a jednorazové poháre,

n) bočný nástupný priestor vpravo,

o) po oboch stranách karosérie výrazné označenie „Záchranná zdravotná služba" (veľkosť písmen najmenej 100 mm), volacie číslo tiesňového volania a znak modrej hviezdy (veľkosť najmenej 300 mm), po obvode karosérie najmenej jeden reflexný pás červenej farby široký najmenej 120 mm, na zadnej časti strechy volací znak rádiostanice vozidla,

p) nezávislé vykurovanie,

q) rozvod 220 V striedavého prúdu s pripojením na vonkajší zdroj,

r) dve zásuvky s napájaním 12 V,

s) najmenej dve sedadlá pre sprievod,

t) nosidlá s nosným zariadením na ich upevnenie alebo nosidlá s priamym uchytením v podlahe vozidla s možnosťou výškového polohovania oboch strán nosidiel, umožňujúc sklon v pozdĺžnej osi 30 stupňov, a upevňovacie popruhy,

u) transportná plachta,

v) 4 10-litrová tlaková nádoba na O2 s príslušenstvom a odberové miesto v sanitnom priestore s inhalačnou maskou a prietokomerom,

w) 2 2-litrová tlaková prenosná nádoba na O2 s príslušenstvom,

x) integrované prenosné monitorovacie zariadenie na EKG, neinvazívny krvný tlak, 2 x invazívny krvný tlak, intrakraniálny tlak, meranie srdcového výdaja a invazívne monitorovaných hemodynamických parametrov, analyzátor ETCO2, pulznú oxymetriu, 2 telesnú teplotu s najmenej 72-hodinovou pamäťovou stopou snímaných dát,

y) prenosný defibrilátor,

z) externý kardiostimulátor,

aa) možnosť transvazálnej kardiostimulácie,
ab) prístroj na umelú pľúcnu ventiláciu s tlakom riadenými a kontrolovanými režimami ventilácie včítane pacientom spúšťaných režimov ventilácie (servoventilátor), s plynule nastaviteľnou FiO2, s poskytnutím uvedených spôsobov ventilácie pre skupiny novorodencov až po dospelých, analyzátorom charakteristík mechaniky ventilácie, elektrickým pohonom ventilácie,

ac) záložný zdroj elektrickej energie vo vozidle nezávislý od elektrickej siete vozidla, poskytujúci energiu na prevádzku ventilátora na minimálne 20 hodín, zdroj elektrickej energie priamo v mobilnom lôžku najmenej na 5 hodín umelej ventilácie,

ad) jedna volumetrická a dve lineárne infúzne dávkovacie pumpy,

ae) elektronický glukometer,

af) vákuový matrac,

ag) vyprosťovací rám,

ah) golier na fixáciu krčnej chrbtice,

ai) fixačné dlahy a celotelový fixačný matrac,

aj) odsávačka,

ak) ručné dýchacie pomôcky pre novorodencov až dospelých a tvárové masky pre novorodencov až dospelých,

al) PEEP ventil napojiteľný na ručný dýchací kriesiaci prístroj,

am) laryngoskop pre novorodencov až dospelých,

an) set na punkčnú krikotyreotómiu,

ao) nazogastrická sonda,

ap) fonendoskop,

ag) tlakomer,

ar) lekársky teplomer,

as) lekársky kufor obsahujúci skupiny liekov s možnosťou ich vnútrožilového podania v nasledujúcej minimálnej skladbe:

1. analgetiká a antipyretiká,

2. antiarytmiká,

3. antidotá,

4. antiemetiká,

5. antihistaminiká,

6. antikonvulzíva,

7. antihemoragiká,

8. antitrombotiká,

9. bronchodilatanciá,

10. celkové anestetiká,

11. diuretiká,

12. kardiotoniká,

13. kortikosteroidy,

14. opiáty,

15. parasympatolytiká,

16. psychofarmaká,

17. svalové relaxanciá,

18. spazmolytiká,

19. sedatíva,

20. sympatikomimetiká,

21. vazodilatanciá,

22. uterotoniká,

at) pomôcky na účinné zastavenie krvácania (škrtidlo, sterilné obväzy),

au) dezinfekčný roztok,

av) súprava na ošetrenie popálenín,

aw) súprava na vedenie pôrodu v teréne,

ax) preväzové nožnice,

ay) spotrebný materiál na

1. účinné zastavenie krvácania a krytia rán (včítane obväzového materiálu, nožníc a peánu),

2. udržovanie voľných dýchacích ciest a ich toalety,

3. orotracheálnu intubáciu všetkých vekových skupín (včítane zavádzača a Magillových klieští),

4. ošetrenie popálenín,

5. žilový vstup plastovou kanylou,

6. pretlakovú infúziu,

7. zistenie aktuálnej glykémie,

az) infúzne roztoky v minimálnej skladbe: kryštaloidy 3 500 ml,

koloidy 2 500 ml,

glukóza 10-percentná, 5-percentná á 500 ml,

glukóza 40-percentná 100 ml,

osmoticky aktívne 500 ml,

NaHCO3 4,2 – 8,4-percentný 100 ml,

ba) tekutina na výplach očí,

bb) sonda na tamponádu krvácajúcich pažerákových žíl,

bc) emitná miska,

bd) plachta,

be) prikrývka s obliečkou,

bf) hliníková fólia na zabránenie stratám tepla,

bg) fólia pre zomretých.

III. Iné vozidlá spĺňajúce tieto kritériá

A. Na rýchlu prepravu odborníkov, krvi, krvných derivátov a biologických materiálov s týmto vybavením:

a) rádiostanica umožňujúca prevádzkové spojenie s riadiacim zdravotníckym operačným strediskom na frekvencii odlišnej od prevádzkovej frekvencie zásahových skupín ZZS,

b) svetelná a zvuková výstražná signalizácia,

c) elektrické napájanie12 V pre transportné chladničky a termostaty,

d) ručný dýchací kriesiaci prístroj,

e) tvárové masky pre deti a dospelých,

f) fixačné dlahy,

g) odsávačka,

h) pomôcky na účinné zastavenie krvácania,

i) sterilné obväzy,

j) chirurgické rukavice (sterilné aj nesterilné),

k) dezinfekčný roztok,

l) roztok na výplach očí,

m) hliníková fólia na zabránenie stratám tepla.

B. Na dopravu zranených, chorých a rodičiek v stabilizovanom stave a na základe indikácie lekára s týmto vybavením:

a) nosidlami s nosným zariadením na ich upevnenie alebo nosidlami s priamym uchytením v podlahe automobilu s možnosťou polohovania do polohy v polosede a upevňovacími popruhmi,

b) transportným kreslom,

c) najmenej jedným sedadlom pre sprievod,

d) tlakovou prenosnou nádobou na O2 s obsahom 2 l s príslušenstvom,

e) fixačnými dlahami (Kramerove, pneumatické),

f) odsávačkou,

g) ručným dýchacím kriesiacim prístrojom,

h) pomôckami na účinné zastavenie krvácania (škrtidlo, obväzy, rukavice sterilné aj nesterilné),

i) dezinfekčným roztokom,

j) súpravou na ošetrenie popálenín,

k) súpravou na vedenie pôrodu v teréne,

l) preväzovými nožnicami,

m) roztokom na výplach očí,

n) emitnou miskou,

o) plachtou,

p) prikrývkou s návlekom,

q) fóliou pre zomretého.

C. Referentské vozidlá.

D. Vozidlá na hospodársku a správnu dopravu.

IV. Ambulancia leteckej záchrannej zdravotnej služby

Ambulanciami leteckej záchrannej zdravotnej služby sú vrtuľníky alebo lietadlá schválené Leteckým úradom Slovenskej republiky, upravené na transport ležiacich alebo sediacich pacientov. Vybavenosť uvedených ambulancií na primárny zásah je v priestore pre pacienta zhodná s vybavenosťou ambulancie rýchlej lekárskej pomoci typu C – vozidlo s lekárom (bod I. písm. B) okrem transportného kresla, vyťahovacieho rámu a výstražných svetelných a zvukových znamení nestanovených Leteckým úradom Slovenskej republiky. Ďalšia modifikácia je možná podľa účelu použitia a schválenia Leteckým úradom Slovenskej republiky, ak nie je ustanovené inak pre daný typ použitej leteckej techniky. Rádiokomunikačné zariadenia umožňujú dorozumievanie na všetkých frekvenciách používaných v leteckej doprave, záchrannej zdravotnej službe a v Hasičskom a záchrannom zbore na celom území Slovenskej republiky. Táto vyhláška neustanovuje špeciálne technické vybavenie na primárne zásahy za osobitných podmienok.

V. Ambulancia vodnej záchrannej zdravotnej služby

Ambulanciami vodnej záchrannej zdravotnej služby sú plavidlá schválené Štátnou plavebnou správou, upravené na transport ležiacich alebo sediacich pacientov. Vybavenosť uvedených ambulancií na primárny zásah je v priestore pre pacienta zhodná s vybavenosťou ambulancie rýchlej lekárskej pomoci typu C – vozidlo s lekárom (bod I. písm. B) okrem transportného kresla, vyťahovacieho rámu a výstražných svetelných a zvukových znamení nestanovených Štátnou plavebnou správou. Ďalšia modifikácia je možná podľa účelu použitia a schválenia Štátnou plavebnou správou, ak nie je ustanovené inak pre daný typ použitej plavebnej techniky. Rádiokomunikačné zariadenia umožňujú dorozumievanie na všetkých frekvenciách používaných v plavebnej doprave, záchrannej zdravotnej službe a v Hasičskom a záchrannom zbore na celom území Slovenskej republiky. Táto vyhláška neustanovuje špeciálne technické vybavenie na primárne zásahy za osobitných podmienok.

2. PERSONÁLNE VYBAVENIE AMBULANCIÍ ZÁCHRANNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY

I. Personálne vybavenie ambulancií záchrannej zdravotnej služby

A. Zásahová skupina ambulancie rýchlej lekárskej pomoci s lekárom (RLP)

1. Lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore urgentná medicína alebo v špecializačnom odbore anesteziológia a intenzívna medicína;3) ak taký nie je, potom taký, ktorý konzultuje svoj postup s lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore urgentná medicína alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore anesteziológia a intenzívna medicína,3) ktorý je v službe na stanici záchrannej zdravotnej služby príslušného poskytovateľa alebo v operačnom stredisku záchrannej zdravotnej služby

a) lekár s inou špecializáciou, ako je urgentná medicína alebo anesteziológia a intenzívna medicína alebo

b) lekár, ktorý je najmenej šesť mesiacov zaradený do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore urgentná medicína alebo v špecializačnom odbore anesteziológia a intenzívna medicína,

2. diplomovaný zdravotnícky záchranár; ak taký nie je, potom taký, ktorý konzultuje činnosti zdravotníckeho záchranára s diplomovaným zdravotníckym záchranárom, ktorý je v službe alebo s lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore urgentná medicína alebo v špecializačnom odbore anesteziológia a intenzívna medicína,4) ktorý je v službe na stanici záchrannej zdravotnej služby príslušného poskytovateľa alebo v operačnom stredisku záchrannej zdravotnej služby

a) zdravotnícky záchranár alebo

b) sestra4) s najmenej trojročnou praxou v ústavnom zdravotníckom zariadení, alebo

c) lekár, ktorý nezískal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v žiadnom zo špecializačných odborov určených pre kategóriu lekár,3) alebo

d) študent najmenej piateho ročníka vysokoškolského štúdia druhého stupňa v študijnom odbore všeobecné lekárstvo a

3. zdravotnícky pracovník podľa bodu 2 alebo vodič preškoľovaný v poskytovaní prvej pomoci každých 12 mesiacov v rozsahu 101 hodín.

B. Zásahová skupina rýchlej zdravotnej pomoci bez lekára (RZP)

1. Zdravotnícky pracovník podľa písmena A druhého bodu a

2. zdravotnícky pracovník podľa písmena A tretieho bodu.

C. Zásahová skupina „RAN"

1. Lekár podľa písmena A prvého bodu a

2. zdravotnícky pracovník podľa písmena A druhého bodu alebo vodič podľa písmena A tretieho bodu.

D. Zásahová skupina mobilnej intenzívnej jednotky

1. Lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore anesteziológia a intenzívna medicína3) s najmenej päťročnou odbornou zdravotníckou praxou5) v špecializačnom odbore anesteziológia a intenzívna medicína a

2. zdravotnícky pracovník podľa písmena A druhého bodu.

E. Zásahová skupina leteckej záchrannej zdravotnej služby

1. Lekár podľa písmena A prvého bodu,

2. zdravotnícky pracovník podľa písmena A druhého bodu a

3. pilot.

F. Zásahová skupina vodnej záchrannej zdravotnej služby

1. Lekár podľa písmena A prvého bodu,

2. zdravotnícky pracovník podľa písmena A druhého bodu a

3. vodca plavidla.

II. Personálne vybavenie špecializovanej lekárskej starostlivosti v ambulanciách rýchlej lekárskej pomoci

a) v jednej ambulancii rýchlej lekárskej pomoci v jednej službe je jeden lekár, jeden zdravotnícky záchranár alebo sestra a jeden vodič, ktorý je zároveň asistent – sanitár,

b) v dvoch ambulanciách rýchlej lekárskej pomoci v jednej službe sú v jednom vozidle zdravotnícki pracovníci podľa písmena a) a súčasne v druhom vozidle

1. dvaja zdravotnícki záchranári, z ktorých jeden je súčasne vodičom,

2. jeden zdravotnícky záchranár a jedna sestra, z ktorých jeden je súčasne vodičom alebo

3. dve sestry, z ktorých jedna je súčasne vodičom,

c) v troch ambulanciách rýchlej lekárskej pomoci v jednej službe sú vo dvoch vozidlách zdravotnícki pracovníci podľa písmena a) a súčasne v treťom vozidle zdravotnícki pracovníci podľa písmena b),

d) v štyroch ambulanciách rýchlej lekárskej pomoci v jednej službe sú vo dvoch vozidlách zdravotnícki pracovníci podľa písmena a) a súčasne v treťom a štvrtom vozidle zdravotnícki pracovníci podľa písmena b),

e) v piatich ambulanciách rýchlej lekárskej pomoci v jednej službe sú v troch vozidlách zdravotnícki pracovníci podľa písmena a) a v posledných dvoch vozidlách zdravotnícki pracovníci podľa písmena b),

f) v šiestich ambulanciách rýchlej lekárskej pomoci v jednej službe sú v troch vozidlách zdravotnícki pracovníci podľa písmena a) a v posledných troch vozidlách zdravotnícki pracovníci podľa písmena b),

g) v ďalších prípadoch sa zabezpečuje počet ambulancií rýchlej lekárskej pomoci tak, že v jednej službe so zdravotníckymi pracovníkmi podľa písmena a) bude najmenej o jednu vyšší alebo rovnaký ako počet ambulancií so zdravotníckymi pracovníkmi podľa písmena b).

Zdravotnícki pracovníci z vozidla, v ktorom nie je lekár, pri poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti konzultujú svoj postup s lekárom druhého vozidla alebo lekárom, ktorý je v službe na stanici záchrannej zdravotnej služby príslušného poskytovateľa alebo v operačnom stredisku záchrannej zdravotnej služby.

Príloha č. 3 k vyhláške č. 741/2004 Z. z.

SÍDLA STANÍC ZÁCHRANNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY

Sídlo stanice
záchrannej zdravotnej služby
Sídla pre pozemnú záchrannú zdravotnú službu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Bánovce nad Bebravou
Banská Bystrica
Banská Bystrica, Fončorda
Banská Štiavnica
Bardejov
Bardejov, časť sever
Beharovce
Beluša
Bešeňová
Bohunice
Bojnice
Bratislava-Devínska Nová Ves
Bratislava-Dúbravka 1
Bratislava-Dúbravka 2
Bratislava-Karlova Ves 1
Bratislava-Karlova Ves 2
Bratislava, Koliba
Bratislava, Kramáre
Bratislava, Antolská
Bratislava, Incheba
Bratislava, Zrkadlový háj
Bratislava-Petržalka 1
Bratislava-Petržalka 2
Bratislava, Hraničná
Bratislava-Podunajské Biskupice
Bratislava-Ružinov
Bratislava-Staré Mesto 1
Bratislava-Staré Mesto 2
Bratislava-Vajnory
Brezno
Búč
Brodské
Brusno
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
Bytča
Čadca
Čadca, časť západ
Čaňa
Čerín
Čertovica
Dechtice
Demänovská Dolina
Detva
Dobšiná
Dolné Lefantovce
Dolné Orešany
Dolný Kubín
Donovaly
Drábsko
Dunajská Streda
Fiľakovo
Fričovce
Galanta
Gbelce
Gelnica
Giraltovce
Handlová
Hanušovce nad Topľou
Heľpa
Hlohovec
Hnúšťa
Holíč
Hontianske Nemce
Horná Mariková
Horný Tisovník
Hostice
Hriňová
Humenné, časť stred
Humenné, časť sever
Hurbanovo
Ilava
Ipeľský Sokolec
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
Jelšava
Kecerovce
Kežmarok
Kokava nad Rimavicou
Kolárovo
Kolta
Komárno, časť stred
Komárno, časť východ
Komjatice
Košice, Dargovských hrdinov 1
Košice, Dargovských hrdinov 2
Košice, Juh
Košice, Nad jazerom 1
Košice, Nad jazerom 2
Košice-Staré Mesto
Košice-Šaca
Koškovce
Krajná Poľana
Kraľovany
Kráľovský Chlmec
Kremnica
Krompachy
Krupina
Kysucké Nové Mesto
Levice, časť stred
Levice, časť juh
Levoča
Lipany
Lipovník
Liptovská Osada
Liptovský Hrádok
Liptovský Mikuláš 1
Liptovský Mikuláš 2
Lovinobaňa
Ľubotín
Lučenec, časť stred
Lučenec, časť sever
Lysá pod Makytou
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
Makov
Malacky
Malcov
Martin, časť stred
Martin, časť východ
Martin, časť západ
Medzev
Medzilaborce
Michalovce
Michalovce, časť východ
Mlynky
Moldava nad Bodvou
Moravský Svätý Ján
Muránska Huta
Myjava
Nálepkovo
Námestovo
Neded
Nitra, časť stred
Nitra, časť juh
Nitra, časť sever
Nitra, časť západ
Nitrianske Pravno
Nitrianske Rudno
Nižná Polianka
Nová Baňa
Nová Bystrica
Nová Kelča
Nové Mesto nad Váhom
Nové Zámky, časť stred
Nové Zámky, časť západ
Nový Smokovec
Oborín
Oľka
Oravská Polhora
Oravské Veselé
Oravský Podzámok
Papín
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
Papradno
Partizánske
Patince, kúpele
Pezinok
Piešťany, časť stred
Piešťany, časť západ
Plášťovce
Plavecké Podhradie
Plešivec
Podbiel
Podhájska
Poltár
Poprad, časť stred
Poprad, časť západ
Poprad, časť juh
Považská Bystrica, časť stred
Považská Bystrica, časť juh
Prašice
Prešov, časť stred
Prešov, časť juhovýchod
Prešov, časť sever
Prešov
Prievidza
Púchov
Rajec
Raslavice
Ratková
Revúca
Rimavská Seč
Rimavská Sobota, časť stred
Rimavská Sobota, časť východ
Rovinka
Rožňava
Ružomberok, časť stred
Ružomberok, časť juh
Sabinov
Sečovce
Senec
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
Senica
Senohrad
Sereď
Slanec
Slovenské Ďarmoty
Slovenské Nové Mesto
Smolník
Snina
Sobrance
Spišská Belá
Spišská Nová Ves, časť stred
Spišská Nová Ves, časť juh
Spišská Stará Ves, časť východ
Spišský Štvrtok
Stará Ľubovňa
Stará Turá
Strečno
Stropkov
Stupava
Svidník
Svit
Šahy
Šaľa
Šamorín
Šaštín-Stráže
Štítnik
Štrba
Šturec
Štúrovo
Terchová
Tisovec
Topoľčany, časť stred
Topoľčany, časť juh
Tornaľa
Trebišov
Trenčianske Jastrabie
Trenčianske Teplice
Trenčín, časť stred
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
Trenčín, časť západ
Trenčín, časť juh
Trnava, časť stred
Trnava, časť sever
Trnava, časť západ
Trstená
Trstice
Turčianske Teplice
Turzovka
Ubľa
Ulič
Valašská Belá
Veľké Kapušany
Veľké Raškovce
Veľké Ripňany
Veľký Blh
Veľký Krtíš
Veľký Meder
Vernár
Vinica
Vráble
Vranov nad Topľou
Vrbová
Zákamenné
Zlaté Klasy
Zlaté Moravce
Zuberec
Zvolen, časť stred
Zvolen, časť juh
Žarnovica
Želiezovce
Žiar nad Hronom
Žilina, časť stred
Žilina, časť severozápad
Žilina, časť juh
Žilina, časť východ

Zásahovým územím pre sídla staníc záchrannej zdravotnej služby uvedené v bodoch 1 až 259 je územie Slovenskej republiky.


Sídlo stanice
záchrannej zdravotnej služby
Sídla pre vodnú záchrannú zdravotnú službu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Bratislava-Karlova Ves - rieka Dunaj
Čuňovo - rieka Dunaj
VDG-elektráreň - rieka Dunaj
Váhovce - vodná nádrž Kráľová
Piešťany - vodná nádrž Slňava
Senec - Slnečné jazerá
Námestovo - vodná nádrž Orava
Liptovský Mikuláš - vodná nádrž Liptovská Mara
Nová Kelča - vodná nádrž Veľká Domaša
Klokočov - vodná nádrž Zemplínska Šírava
Sídla pre leteckú záchrannú zdravotnú službu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Bratislava
Banská Bystrica
Nitra
Žilina
Poprad
Košice

Príloha č. 4 k vyhláške č. 741/2004 Z. z.

Vzor 04-1

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1) Ustanovenie STN EN 1789 Záchranné vozidlá a ich vybavenie. Sanitky.
§ 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 225/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách.

2) Ustanovenie STN EN 1789 Záchranné vozidlá a ich vybavenie. Sanitky.
§ 6 zákona č. 135/1961 Zb.
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 265/1996 Z. z.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 225/2004 Z. z.

3) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 743/2004 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 179/2005 Z. z.

4) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania.

5) § 2 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. z.