Zákon č. 732/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 570/2005 Z. z.(nepriamo), 35/2019 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 300/2004
Platnosť od 29.12.2004
Účinnosť od 01.07.2019
Redakčná poznámka

okrem čl. I dvadsiateho štvrtého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2008