Oznámenie č. 731/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. novembra 2002 č. 20 359/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Garančný fond investícií, správcovské spoločnosti, pobočky zahraničných správcovských spoločností a podielové fondy v znení neskorších opatrení

Čiastka 299/2004
Platnosť od 29.12.2004
Účinnosť od 01.01.2005
Redakčná poznámka

s výnimkou čl. I bodov 1 až 6, 8 až 44, 47 až 76, 79 až 86, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2005

OBSAH

731

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

opatrenie zo 16. decembra 2004 č. MF/11938/2004-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. novembra 2002 č. 20 359/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Garančný fond investícií, správcovské spoločnosti, pobočky zahraničných správcovských spoločností a podielové fondy (oznámenie č. 644/2002 Z. z.) v znení neskorších opatrení.

Týmto opatrením sa menia a dopĺňajú postupy účtovania a rámcová účtová osnova pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Garančný fond investícií, správcovské spoločnosti, pobočky zahraničných správcovských spoločností a podielové fondy s tým účelom, aby sa zosúladili so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 561/2004 Z. z. a aby boli čo najviac v súlade s medzinárodnými účtovnými štandardmi. Mnohé z týchto štandardov boli revidované s účinnosťou od 1. januára 2005 alebo boli nahradené medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva. Tieto štandardy majú byť prevzaté do práva Európskej únie tiež s účinnosťou od 1. januára 2005. Z toho dôvodu sa výrazne menia ustanovenia o finančnom prenájme, o opravných položkách a o rezervách a účtovné metódy určujúce spôsoby ocenenia a ich použitie.

Okruh účtovných jednotiek, ktoré pri vedení svojho účtovníctva postupujú podľa tohto opatrenia, sa rozširuje o doplnkové dôchodkové spoločnosti a doplnkové dôchodkové fondy.

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2004 s výnimkou čl. I bodov 1 až 6, 8 až 44, 47 až 76, 79 až 86, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2005.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 15/2004 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

94

Opatrenie

Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. novembra 2002 č. 20 359/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Garančný fond investícií, správcovské spoločnosti, pobočky zahraničných správcovských spoločností a podielové fondy v znení neskorších opatrení

Referent: Ing. Ľubomír Kučera, tel.: 02/59 58 34 84 Číslo: MF/11938/2004-74

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 561/2004 Z. z. ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. novembra 2002 č. 20 359/ 2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Garančný fond investícií, správcovské spoločnosti, pobočky zahraničných správcovských spoločností a podielové fondy (oznámenie č. 644/ 2002 Z. z.) v znení opatrenia č. 13593/ 2003-92 (oznámenie č. 224/2003 Z. z.), opatrenia č. 504/2004-74 (oznámenie č. 93/2004 Z. z.) a opatrenia č. MF/6250/2004-74 (oznámenie č. 575/ 2004 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa odsek 1 dopĺňa písmenami o) a p), ktoré znejú:

o) doplnkové dôchodkové spoločnosti,

p) doplnkové dôchodkové fondy.“.

2. V § 1 ods. 2 sa za slovo „prílohou“ vkladajú slová „č. 1“.

3. V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa na konci pripája táto veta:

„Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

4. V § 2 písmeno a) znie:

a) finančnou činnosťou činnosť, pri ktorej sa nakladá s finančným majetkom účtovnej jednotky a financovanie účtovnej jednotky,“.

5. V § 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

b) hlavnou činnosťou činnosť účtovnej jednotky ustanovená osobitnými predpismi1),“.

Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená c) až e).

6. V § 3 ods. 3 sa za slovo „dodania“ vkladá čiarka a slová „(spotové operácie)“ sa nahrádzajú slovami „účtované podľa § 42 ods. 4 ako spotové operácie,“.

7. V § 4 sa vypúšťa odsek 9.

8. V § 6 ods. 3 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „na účely účtovania o repoobchodoch sa takto prevedené aktíva považujú za záloh,“.

9. V § 6 ods. 3 písm. c) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „na účely účtovania o repoobchodoch sa takto predané alebo nakúpené cenné papiere považujú za záloh.“.

10. V § 6 ods. 4 sa vypúšťajú slová „(ďalej len „kolaterál")“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo pôžička“.

11. V § 6 ods. 5 druhej vete sa slová „účtovej skupine 17“ nahrádzajú slovami „v prospech analytického účtu účtu Záväzky z cenných papierov predaných na krátko účtovej skupiny 38“ a v poslednej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo pôžička“.

12. Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠7a

Účtovanie o finančnom prenájme

(1) Na účely účtovania o finančnom prenájme sa rozumie

a) finančným prenájmom nájom majetku dohodnutý na dobu určitú s dohodnutým právom kúpy prenajatého majetku po uplynutí dohodnutej doby nájmu, ak nájomca užíva prenajatý majetok počas dohodnutej doby finančného prenájmu za odplatu splatnú v jednej alebo viacerých splátkach,

b) splátkami jednotlivé splátky uhrádzané nájomcom prenajímateľovi počas dohodnutej doby finančného prenájmu; hodnota splátky sa skladá z dvoch častí účtovaných oddelene na dvoch analytických účtoch

1. u prenajímateľa zo splátky jeho čistej investície do finančného prenájmu a z finančného výnosu z finančného prenájmu, ktorý sa vypočíta tak, aby počas dohodnutej doby finančného prenájmu bola za každé splátkové obdobie zabezpečená konštantná periodická miera výnosnosti zostatku prenajímateľovej čistej investície do finančného prenájmu a

2. u nájomcu zo splátky zostatku záväzku z obstarania predmetu finančného prenájmu a z finančného nákladu na finančný prenájom, ktorý sa vypočíta tak, aby počas dohodnutej doby finančného prenájmu bola za každé splátkové obdobie zabezpečená konštantná periodická úroková miera z daného zostatku záväzku z obstarania predmetu finančného prenájmu; súčasťou splátok je aj kúpna cena, za ktorú po uplynutí dohodnutej doby finančného prenájmu prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu; súčasťou splátok nie sú náklady na služby spojené s finančným prenájmom, dane, ktoré platí prenajímateľ v súvislosti s finančným prenájmom a ktoré mu podľa nájomnej zmluvy nájomca refunduje, ani podmienená renta,

c) čistou investíciou do finančného prenájmu hrubá investícia do finančného prenájmu znížená o neprijatý finančný príjem,

d) hrubou investíciou do finančného prenájmu súčet nesplatených splátok uhrádzaných podľa nájomnej zmluvy nájomcom prenajímateľovi; súčasťou splátok je aj kúpna cena, za ktorú po uplynutí dohodnutej doby finančného prenájmu prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu,

e) neprijatým finančným príjmom rozdiel medzi

1. hrubou investíciou do finančného prenájmu a

2. súčasnou hodnotou hrubej investície do finančného prenájmu, ktorá bola vypočítaná pomocou úrokovej miery obsiahnutej vo finančnom prenájme,

f) úroková miera obsiahnutá vo finančnom prenájme je diskontná miera pomocou ktorej sa na začiatku dohodnutej doby finančného prenájmu určila taká súčasná hodnota súčtu splátok a kúpnej ceny predmetu finančného prenájmu po uplynutí dohodnutej doby finančného prenájmu, ktorá sa rovná reprodukčnej obstarávacej cene prenajatého majetku,

g) zástupnou výpožičkovou úrokovou mierou úroková miera, ktorú by nájomca platil za podobný finančný prenájom alebo, ak túto úrokovú mieru nemožno určiť, úroková miera, za ktorú by si nájomca požičal za podobných podmienok a s poskytnutím podobného zabezpečenia finančné prostriedky potrebné na nákup majetku, ktorý je predmetom finančného prenájmu,

h) podmienenou rentou platba nájomcu prenajímateľovi podľa nájomnej zmluvy, ktorej hodnota je podmienená iným činiteľom ako plynutím času, napríklad cenovým indexom, percentom z tržieb, trhovými úrokovými mierami.

(2) V deň odovzdania majetku nájomcovi sa v účtovníctve prenajímateľa, ak obstaral majetok na účel jeho finančného prenájmu, účtuje účtovná hodnota príslušného majetku na ťarchu účtu Náklady z prevodu hmotného majetku a nehmotného majetku účtovej skupiny 66 a v prospech príslušného účtu účtovej skupiny 44. Súčasne sa účtuje čistá investícia do finančného prenájmu na ťarchu účtu Pohľadávky z finančného prenájmu účtovej skupiny 21 a v prospech účtu Výnosy z prevodu hmotného majetku a nehmotného majetku účtovej skupiny 76. Ak prenajímateľ prenajíma majetok, ktorý používa, čistá investícia do finančného prenájmu sa účtuje na ťarchu účtu Pohľadávky z finančného prenájmu účtovej skupiny 21 a v prospech účtu Výnosy z prevodu hmotného majetku a nehmotného majetku účtovej skupiny 76 a majetok sa odpíše a vyradí. Vyradenie prenajatého majetku z majetku prenajímateľa sa účtuje na ťarchu účtu Náklady z prevodu hmotného majetku a nehmotného majetku účtovej skupiny 66 a v prospech príslušného účtu majetku účtovej skupiny 43 alebo 47v hodnote, ktorá nebola doteraz odpísaná a v hodnote, ktorá bola doteraz odpísaná na ťarchu účtu oprávok a v prospech účtu príslušného majetku.

(3) Ak prenajímateľ prenajíma nájomcovi majetok, ktorý od neho kúpil, čistá investícia do finančného prenájmu sa súvzťažne s účtom Pohľadávky z finančného prenájmu účtovej skupiny 21 účtuje v prospech účtu Výnosy z prevodu hmotného majetku a nehmotného majetku účtovej skupiny 76 v hodnote obstarávacej ceny prenajímanej veci alebo práva a rozdiel medzi hodnotou čistej investície do finančného prenájmu a obstarávacou cenou prenajímaného majetku sa účtuje v prospech účtu Výnosy budúcich období účtovej skupiny 35. Výnos budúcich období sa následne umoruje v každej splátke.

(4) V posledný deň obdobia, za ktoré účtovná jednotka finančný výnos z finančného prenájmu časovo rozlišuje, ale najneskôr v deň splatnosti splátky, sa v účtovníctve prenajímateľa účtuje finančný výnos na ťarchu analytického účtu k účtu Pohľadávky z finančného prenájmu účtovej skupiny 21 a v prospech účtu Výnosy z ostatných úrokov účtovej skupiny 71.

(5) V deň predčasného skončenia finančného prenájmu sa v účtovníctve prenajímateľa zostatok čistej investície do finančného prenájmu v ocenení podľa nájomnej zmluvy účtuje na ťarchu účtu Rôzni dlžníci účtovej skupiny 34 a v prospech účtu Pohľadávky z finančného prenájmu účtovej skupiny 21. O majetku, ktorý bol predmetom finančného prenájmu, sa v deň jej vrátenia dlžníkom veriteľovi účtuje v účtovníctve veriteľa na ťarchu príslušného účtu účtovej skupiny 44 a v prospech účtu Rôzni dlžníci účtovej skupiny 34.

(6) Prevzatie majetku, ktorý je predmetom finančného prenájmu nájomcom, sa v účtovníctve nájomcu účtuje na ťarchu príslušného účtu majetku v obstarávacej cene, ktorou je súčasná hodnota splátok nájomného a v prospech účtu Záväzky z finančného prenájmu účtovej skupiny 23. Pri výpočte súčasnej hodnoty splátok nájomného je diskontným faktorom úroková miera obsiahnutá vo finančnom prenájme, ak je možné ju určiť. Ak túto úrokovú mieru nie je možné určiť, diskontným faktorom je zástupná výpožičková úroková miera.

(7) Majetok obstaraný finančným prenájmom sa v účtovníctve nájomcu odpisuje podľa § 24.

(8) V posledný deň obdobia, za ktoré účtovná jednotka finančný náklad na finančný prenájom časovo rozlišuje, ale najneskôr v deň splatnosti splátky, sa v účtovníctve nájomcu účtuje finančný náklad v prospech analytického účtu k účtu Záväzky z finančného prenájmu účtovej skupiny 23 a na ťarchu účtu Náklady na ostatné úroky účtovej skupiny 61.

(9) V deň predčasného skončenia finančného prenájmu sa v účtovníctve nájomcu účtuje zostatok záväzku z obstarania predmetu finančného prenájmu na ťarchu účtu Záväzky z finančného prenájmu účtovej skupiny 23 a v prospech účtu Rôzni veritelia účtovej skupiny 34.

(10) V deň odovzdania majetku prenajímateľovi sa v účtovníctve nájomcu účtuje

a) odpis majetku v prospech účtu oprávok a na ťarchu účtu odpisov v účtovej skupine 63 tak, aby sa jeho účtovná hodnota rovnala zostatku záväzku z obstarania predmetu finančného prenájmu,

b) vyradenie odpísanej časti majetku z účtovníctva nájomcu na ťarchu účtu Oprávky k hmotnému majetku alebo účtu Oprávky k nehmotnému majetku a v prospech účtu príslušného majetku,

c) vysporiadanie s prenajímateľom na ťarchu účtu Rôzni veritelia účtovej skupiny 34 a v prospech účtu príslušného majetku .“.

13. V § 8 ods. 1 prvá veta a druhá veta znejú:

„V účtovnej jednotke, ktorá je platiteľom dane z pridanej hodnoty, sa účtuje právo na odpočítanie tejto dane na ťarchu analytického účtu k syntetickému účtu Zúčtovanie so štátnym rozpočtom účtovej skupiny 34. V prospech analytického účtu k syntetickému účtu Zúčtovanie so štátnym rozpočtom účtovej skupiny 34 sa účtuje daňová povinnosť.“.

14. V § 8 ods. 1 tretej vete sa slová „daňou účtovanou na vstupe a daňou na výstupe“ nahrádzajú slovami „daňovou povinnosťou a právom na odpočítanie dane z pridanej hodnoty“.

15. V § 8 odsek 2 znie:

(2) Ak účtovná jednotka odpočítava daň z pridanej hodnoty koeficientom v pomernej výške, rozdiel medzi právom na odpočítanie dane z pridanej hodnoty a pomernou výškou odpočítateľnej dane z pridanej hodnoty sa účtuje pri dani z pridanej hodnoty vzniknutej z dôvodu obstarania

a) hmotného majetku alebo nehmotného majetku

1. na ťarchu príslušných majetkových účtov, ak pomerná výška odpočítateľnej dane z pridanej hodnoty bola vypočítaná prostredníctvom mesačného koeficientu,

2. na ťarchu účtu Iné prevádzkové náklady účtovej skupiny 66, ak pomerná výška odpočítateľnej dane z pridanej hodnoty bola vypočítaná prostredníctvom ročného koeficientu,

b) zásob a výkonov na ťarchu účtu Iné prevádzkové náklady účtovej skupiny 66.“.

16. § 13 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

(6) Ak sa prostredníctvom účtovnej jednotky, ktorá postupuje podľa tohto opatrenia, poskytli verejné prostriedky12a) účtovným jednotkám vykonávajúcim činnosť podľa osobitného predpisu,12b) účtujú sa tieto prostriedky oddelene od ostatných finančných účtov, výnosov a nákladov; to neplatí pre účtovnú jednotku, ktorá je bankou a v ktorej orgány verejnej moci vykonávajú priamo alebo nepriamo väčšinový vplyv z dôvodu vlastníctva účtovnej jednotky, hlasovacích práv, podielu na základnom imaní a pravidiel, ktorými sa účtovná jednotka riadi, pričom celková suma jej majetku bola za dve predchádzajúce účtovné obdobia v prepočte nižšia ako 800 000 000 EUR.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 12a a 12b znejú:

12a) § 2 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

12b) § 4 ods. 1 písm. k) opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/ 2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 740/ 2002 Z. z.) v znení opatrenia č. MF/ 10069/2004-74 (oznámenie č. 689/ 2004 Z. z.).“.

17. V § 15 odsek 4 znie:

(4) Ako zriaďovacie náklady sa účtujú náklady, ktoré priamo súvisia so založením a vznikom účtovnej jednotky. Neúčtujú sa tu náklady na obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku a náklady na reprezentáciu v súvislosti zo založením a vznikom účtovnej jednotky, ak osobitný predpis neustanoví inak.“.

18. V § 16 odsek 2 znie:

(2) Cenné papiere, ktoré nepredstavujú podiel na základnom imaní v dcérskej účtovnej jednotke13a) a ktoré nepredstavujú podiel na základnom imaní v účtovnej jednotke, v ktorej má účtovná jednotka podstatný vplyv13b) (ďalej len „pridružená účtovná jednotka"), sa členia podľa zámeru, s ktorým boli obstarané, na cenné papiere

a) určené na obchodovanie,

b) určené na predaj,

c) držané do splatnosti.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 13a a 13b znejú:

13a) § 22 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 561/2004 Z. z.

13b) § 27 ods. 1 písm. a) zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 561/2004 Z. z.“.

19. V § 16 ods. 6 sa vypúšťa posledná veta.

20. V § 16 ods. 7 sa vypúšťajú tretia veta a posledná veta.

21. V § 16 sa vypúšťa odsek 8.

Doterajšie odseky 9 až 19 sa označujú ako odseky 8 až 18.

22. V § 16 ods. 10 sa číslo „17“ nahrádza číslom „38“.

23. V § 17 odsek 2 znie:

(2) Deriváty sa členia podľa účelu použitia na

a) deriváty určené na obchodovanie,

b) zabezpečovacie deriváty.“.

24. Poznámka pod čiarou k odkazu 16 sa vypúšťa.

25. V § 17 ods. 12 sa slová „Zložený finančný derivát“ nahrádzajú slovami „Zložený finančný nástroj“.

26. § 18 vrátane nadpisu nad § 18 znie:

„Zásady pre tvorbu a zúčtovanie opravných položiek

§ 18

(1) Opravné položky sa tvoria k účtom majetku, ktorý sa neoceňuje reálnou hodnotou.

(2) Pri inventarizácii sa v rámci zisťovania skutočného stavu majetku zisťuje, či je odôvodnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku a ak došlo k zníženiu hodnoty majetku, odhaduje sa hodnota tohto zníženia. Opravná položka sa tvorí v odhadnutej hodnote zníženia hodnoty majetku.

(3) Tvorba opravných položiek sa účtuje na ťarchu účtu Tvorba opravných položiek účtovej skupiny 65 a v prospech príslušného účtu opravných položiek. Zrušenie opravných položiek sa účtuje na ťarchu príslušného účtu opravných položiek a v prospech účtu Zrušenie rezerv a opravných položiek účtovej skupiny 75. Tvorba a zrušenie opravných položiek sa neúčtuje priamo v prospech alebo na ťarchu účtu príslušného majetku, s výnimkou podľa § 16 ods. 15.

(4) Opravné položky k účtom majetku ocenenom v cudzej mene sa účtujú v slovenskej mene a cudzej mene. Kurzové rozdiely z precenenia opravných položiek v cudzej mene sa účtujú rovnako ako kurzové rozdiely z precenenia majetku v cudzej mene, ku ktorému sú tieto opravné položky vytvorené.“.

27. Za § 18 sa vkladajú § 18a, 18b, 18c a 18d, ktoré vrátane nadpisu § 18a znejú:

㤠18a

Tvorba opravných položiek k pohľadávkam a cenným papierom

(1) Pri odhade zníženia hodnoty majetku, ktorým sú cenné papiere držané do splatnosti alebo pohľadávky iné ako držané na predaj, sa postupuje tak, že sa porovná dohodnutá hodnota a splatnosť peňažného toku z majetku s pravdepodobným peňažným tokom z neho. Ak je hodnota pravdepodobného peňažného toku nižšia ako dohodnutá, alebo ak je z časti alebo úplne splácanie peňažného toku pravdepodobné neskôr ako bolo dohodnuté, hodnota majetku sa znížila. Zníženie hodnoty majetku sa rovná rozdielu medzi hodnotou

a) dohodnutého peňažného toku z majetku a pravdepodobnou hodnotou peňažného toku z majetku a

b) tej časti peňažného toku z majetku, ktorá bude pravdepodobne splatená neskôr ako bolo dohodnuté a jej súčasnou hodnotou ku dňu inventarizácie.

(2) Pri odhadovaní zníženia hodnoty majetku sa berie do úvahy aj peňažný tok zo zabezpečenia znížený o náklady na obstaranie tohto zabezpečenia. Ak ide o záložné právo, berie sa do úvahy peňažný tok z realizácie predmetu záložného práva znížený o náklady na obstaranie záložného práva a o náklady na realizáciu predmetu záložného práva.

(3) Stav majetku podľa odseku 1 sa zisťuje spravidla jednotlivo pri každej jednotlivej položke. Stav skupiny majetku, ktorá je rovnorodá z hľadiska rizika, ktoré poukazuje na dlžníkovu schopnosť splatiť všetky dlhy tak ako je dohodnuté, sa môže zisťovať a hodnotiť ako celok, ak jednotlivé položky tohto majetku nie sú významné.

(4) Majetok podľa odseku 1, ktorého stav sa zisťuje jednotlivo a pri ktorom sa zníženie hodnoty nezistilo, sa, ak je to možné, zoskupí do skupiny, ktorá je z hľadiska rizika rovnorodá a zisťuje sa, či je odôvodnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty skupiny majetku ako celku a odhaduje sa hodnota tohto zníženia.

(5) Pri odhadovaní zníženia hodnoty skupiny majetku sa toto zníženie odhaduje vynásobením všetkých možných stavov zníženia hodnoty skupiny majetku pravdepodobnosťami týchto stavov a sčítaním týchto hodnôt. Tento odhad sa nazýva „očakávaná hodnota".

§ 18b

Hodnota majetku, ktorý účtovná jednotka nebude používať, je znížená, ak jeho predpokladaná realizačná cena, znížená o náklady na jeho vyradenie a speňaženie, je nižšia ako ocenenie tohto majetku v účtovníctve (ďalej len „čistá účtovná hodnota") a zníženie jeho hodnoty sa rovná rozdielu medzi jeho realizačnou cenou a čistou účtovnou hodnotou.

§ 18c

(1) Hodnota majetku iného ako podľa § 18a a 18b je znížená, ak jeho získateľná hodnota je nižšia ako jeho čistá účtovná hodnota. Zníženie hodnoty majetku sa rovná rozdielu medzi jeho čistou účtovnou hodnotou a jeho získateľnou hodnotou.

(2) Získateľnou hodnotou majetku sa rozumie vyššia z týchto dvoch hodnôt:

a) realizačnej ceny majetku zníženej o náklady na jeho realizáciu,

b) hodnoty z používania majetku.

(3) Získateľná hodnota majetku sa určuje spravidla pre jednotlivú položku majetku. Ak jednotlivá položka majetku nevytvára žiadne peňažné príjmy alebo nevytvára čisté peňažné príjmy z jej pokračujúceho používania, ktoré prevažne nezávisia od čistých peňažných príjmov z iného jednotlivého majetku alebo zo skupiny jednotlivých položiek majetku (ďalej len „jednotka vytvárajúca čisté peňažné príjmy"), táto jednotlivá položka majetku sa priradí k inej jednotlivej položke majetku, od ktorej čistých peňažných príjmov sú prevažne závislé čisté peňažné príjmy z pokračujúceho používania priradeného majetku, alebo ak vôbec nevytvára čisté peňažné príjmy, táto jednotlivá položka majetku sa priradí k inej jednotlivej položke majetku, ktorej tvorbe čistých peňažných príjmov napomáha, a tieto dve položky majetku spolu tvoria jednotku vytvárajúcu čisté peňažné príjmy. Ak nie je iná jednotlivá položka majetku, ku ktorej by bolo možné jednotlivú položku majetku priradiť, priradí sa k jednotke vytvárajúcej čisté peňažné príjmy, ak čisté peňažné príjmy vytvárané jednotlivou položkou majetku prevažne závisia od čistých peňažných príjmov vytváraných touto jednotkou, alebo ak vôbec nevytvára čisté peňažné príjmy, táto jednotlivá položka majetku sa priradí k jednotke vytvárajúcej čisté peňažné príjmy, ktorej tvorbe čistých peňažných príjmov napomáha. V takýchto prípadoch sa získateľná hodnota určí pre jednotku vytvárajúcu čisté peňažné príjmy. Čistým peňažným príjmom sa rozumie rozdiel medzi peňažným príjmom vytváraným používaním majetku a peňažným výdajom na udržiavanie majetku v prevádzky schopnom stave.

(4) Ak sa získateľná hodnota určí podľa odseku 3 pre jednotku vytvárajúcu čisté peňažné príjmy a súčet čistých účtovných hodnôt položiek majetku, ktorý je súčasťou jednotky vytvárajúcej čisté peňažné príjmy, je vyšší ako získateľná hodnota jednotky vytvárajúcej čisté peňažné príjmy, v hodnote rozdielu sa

a) vytvorí opravná položka ku goodwillu, ak je goodwillu súčasťou jednotky vytvárajúcej čisté peňažné príjmy, a ak je rozdiel vyšší ako hodnota goodwillu, v hodnote zostatku rozdielu sa podľa pomeru čistej účtovnej hodnoty jednotlivej položky majetku k súčtu čistých účtovných hodnôt jednotlivých položiek majetku, ktoré tvoria jednotku vytvárajúcu čisté peňažné príjmy, s výnimkou goodwillu vytvoria opravné položky k ostatným jednotlivým položkám majetku, ktoré sú súčasťou jednotky vytvárajúcej čisté peňažné príjmy, alebo

b) podľa pomeru čistej účtovnej hodnoty jednotlivej položky majetku v čistej účtovnej hodnote majetku jednotky vytvárajúcej čisté peňažné príjmy vytvoria opravné položky k jednotlivým položkám majetku, ktoré sú súčasťou jednotky vytvárajúcej čisté peňažné príjmy, ak súčasťou jednotky vytvárajúcej čisté peňažné príjmy nie je goodwill.

(5) Realizačnou cenou jednotlivej položky majetku sa rozumie cena dosiahnuteľná na aktívnom trhu, alebo ak pre určitú položku majetku aktívny trh nejestvuje, cena dosiahnuteľná na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej bez nátlaku medzi dostatočne informovanými, veci znalými a zmluvu uzavrieť ochotnými zmluvnými stranami, ak je možné vykonať spoľahlivý odhad tejto ceny. Ak pre jednotlivú položku majetku aktívny trh nejestvuje a nie je možné vykonať spoľahlivý odhad realizačnej ceny, získateľná hodnota majetku sa rovná hodnote z používania majetku.

(6) Aktívnym trhom sa rozumie trh, na ktorom sú

a) obchodované položky rovnorodé,

b) obvykle v každom čase osoby ochotné kúpiť alebo predať majetok,

c) informácie o cenách dostupné verejnosti.

(7) Hodnota z používania majetku je súčasná hodnota odhadovaných budúcich čistých peňažných prímov, ktoré sa očakávajú v dôsledku nepretržitého používania majetku a budúceho peňažného toku z jeho likvidácie na konci jeho životnosti. Odhad budúcich čistých peňažných príjmov je zložený z týchto odhadov vykonaných na rovnako dlhú dobu:

a) odhad peňažných príjmov z pokračujúceho používania majetku, spravidla na najbližších päť rokov,

b) odhad peňažných výdajov, ktoré budú nutné, aby majetok mohol vytvárať peňažný príjem zo svojho pokračujúceho používania, vrátane peňažného výdaja na prípravu majetku na používanie a výdajov na budúcu priamu réžiu a nepriamu réžiu na používanie majetku,

c) odhad peňažných prostriedkov, ktoré budú prijaté alebo vydané z likvidácie majetku na konci jeho životnosti.

(8) Ak ide o vklad do základného imania dcérskej účtovnej jednotky alebo pridruženej účtovnej jednotky, určuje sa hodnota z používania majetku odhadom

a) podielu účtovnej jednotky na súčasnej hodnote odhadovaných budúcich čistých peňažných príjmov vytváraných dcérskou účtovnou jednotkou alebo pridruženou účtovnou jednotkou, vrátane peňažných príjmov z prevádzky dcérskej účtovnej jednotky alebo pridruženej účtovnej jednotky a z výťažku z likvidácie tohto vkladu, alebo

b) súčasnej hodnoty odhadovaných budúcich peňažných príjmov z dividend z vkladu do základného imania a výťažku z jeho likvidácie.

(9) Pri výpočte súčasnej hodnoty čistých peňažných príjmov na účel určenia hodnoty z používania majetku sa čisté peňažné príjmy diskontujú úrokovou mierou, ktorá vyjadruje bežné trhové ohodnotenie časovej hodnoty peňažných prostriedkov a rizík vlastných určitému druhu majetku. Táto úroková miera nezohľadňuje riziká, o ktoré bola upravená hodnota odhadovaných budúcich čistých peňažných príjmov. Úroková miera, ktorá vyjadruje bežné trhové ohodnotenie časovej hodnoty peňazí a rizík vlastných určitému druhu majetku, je miera návratnosti investície, ktorú by investor požadoval, ak by jeho investícia vytvárala peňažný tok s hodnotou, splatnosťami a rizikami obdobné tomu, o ktorom účtovná jednotka očakáva, že ho získa z určitého majetku. Táto úroková miera sa odhaduje z miery obsiahnutej v bežných trhových obchodoch s podobnými druhmi majetku alebo skupinami majetku podobného zloženia. Ak túto úrokovú mieru trh netvorí, použije sa jej vhodná náhrada, ktorej účelom je odhadnúť trhové ohodnotenie časovej hodnoty peňazí pre obdobia do skončenia životnosti určitého majetku a rizík, že budúci čistý peňažný tok sa bude odlišovať v hodnotách a splatnostiach od odhadovaného peňažného toku. Na tento účel možno vziať do úvahy

a) váženú priemernú cenu kapitálu účtovnej jednotky určenú napríklad pomocou modelu „capital asset pricing",

b) zástupnú výpožičkovú úrokovú mieru, alebo

c) inú vhodnú trhovú výpožičkovú úrokovú mieru.

(10) Životnosťou majetku sa rozumie

a) doba, počas ktorej sa očakáva, že majetok bude účtovnou jednotkou používaný, alebo

b) produkcia, o ktorej sa očakáva, že ju účtovná jednotka dosiahne používaním majetku.

§ 18d

Na tvorbu opravných položiek pre účtovné jednotky, ktoré sú bankami a pobočkami zahraničných bánk, sa vzťahujú aj osobitné predpisy17), s výnimkou ustanovenia osobitného predpisu17a) o opravných položkách podľa medzinárodných účtovných štandardov.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:

17a) § 9 opatrenia Národnej banky Slovenska z 26. novembra 2004 č. 13/2004 o zatrieďovaní majetku a záväzkov bánk a pobočiek zahraničných bánk, o úprave ich ocenenia, o tvorbe a rušení rezerv a s tým súvisiacich hláseniach (oznámenie č. 673/2004 Z. z.).“.

28. § 19 vrátane nadpisu nad § 19 znie:

„Zásady pre tvorbu a rušenie rezerv

§ 19

(1) Rezerva sa tvorí, ak

a) účtovná jednotka má záväzok alebo inú povinnosť, ktorá je výsledkom minulých udalostí, pričom konkrétny veriteľ alebo oprávnená osoba nemusí byť určený,

b) pravdepodobnosť úbytku zdrojov zahŕňajúcich ekonomické úžitky, ktorý bude nutný na splnenie povinnosti je väčšia ako 50 % a

c) je možné vykonať spoľahlivý odhad tohto úbytku.

(2) Rezerva na inú povinnosť ako právnu sa tvorí, ak druhá strana môže odôvodnene očakávať, že povinnosť bude uznaná a splnená, pretože

a) v minulosti účtovná jednotka v obdobných prípadoch svoje povinnosti iné ako právne uznávala a plnila, alebo

b) zverejneným postupom alebo dostatočne jasným vyhlásením v súvislosti s touto povinnosťou účtovná jednotka druhej strane oznámila, že uznáva svoju zodpovednosť a uspokojí jej nároky vyplývajúce z tejto zodpovednosti.

(3) Ak ide o množstvo podobných záväzkov (ďalej len „trieda záväzkov"), pravdepodobnosť úbytku zdrojov zahŕňajúcich ekonomické úžitky, ktorý bude nutný na vyrovnanie záväzkov, môže byť posudzovaná z triedy záväzkov ako celku. V takom prípade, hoci pravdepodobnosť úbytku pre každú jednotku triedy záväzkov môže byť menšia ako 50 %, pravdepodobnosť úbytku z triedy záväzkov ako celku môže byť spoľahlivo odhadnutá a rezerva sa môže vytvoriť.

(4) Rezerva k triede záväzkov sa odhaduje vynásobením všetkých možných hodnôt triedy záväzkov ich pravdepodobnosťami a súčtom týchto hodnôt (očakávaná hodnota). Ak jestvuje rad možných hodnôt a všetky hodnoty tohto radu majú rovnakú pravdepodobnosť, použije sa stredná hodnota.

(5) Rezervy sa tvoria podľa osobitného predpisu18) a ako ostatné rezervy.

(6) Rezervy sa členia podľa účelu, na ktorý sa tvoria.

(7) Rezerva sa účtuje v slovenskej mene a v cudzej mene, v ktorej sa môže plniť. Ak sa účtuje rezerva aj v cudzej mene, kurzové rozdiely sa účtujú rovnako ako kurzové rozdiely z iných záväzkov.

(8) Rezerva sa tvorí na ťarchu príslušného účtu nákladov účtovej skupiny 65 – Tvorba rezerv a opravných položiek so súvzťažným zápisom v prospech príslušného účtu účtovej skupiny 54 – Rezervy. Zrušenie rezervy sa účtuje v prospech príslušného účtu výnosov účtovej skupiny 75 – Zrušenie rezerv a opravných položiek so súvzťažným zápisom na ťarchu príslušného účtu účtovej skupiny 54 – Rezervy.

(9) Na rezervy sa vzťahuje dokladová inventúra a pri inventarizácii sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť. Zrušenie rezervy sa účtuje v prospech výnosov ak pominú dôvody, pre ktoré boli vytvorené. Zostatky účtov rezerv sa prevádzajú do nasledujúceho účtovného obdobia.

(10) Rezervy sa netvoria k majetku, ani na opravu dlhodobého hmotného majetku.“.

29. Za § 19 sa vkladá § 19a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠19a

Rezerva na reštrukturalizáciu

(1) Rezerva na reštrukturalizáciu sa tvorí na základe podrobného plánu reštrukturalizácie schváleného štatutárnym orgánom účtovnej jednotky, ak bol tento plán oznámený právnickým osobám a fyzickým osobám, ktoré môžu byť reštrukturalizáciou dotknuté. Toto oznámenie sa vykoná v období, keď je nepravdepodobné, že v tomto pláne dôjde k významným zmenám, pričom skončenie realizácie tohto plánu je naplánované v takom čase, že vykonanie významných zmien v tomto pláne je nepravdepodobné.

(2) Rezerva na reštrukturalizáciu sa tvorí len na priame výdavky na reštrukturalizáciu, ktoré sú nevyhnutné na vykonanie reštrukturalizácie a zároveň nie sú spojené s pokračujúcou činnosťou účtovnej jednotky. Táto rezerva nezahrňuje napríklad náklady na preškolenie zamestnancov alebo premiestnenie zamestnancov, ktorí budú v práci pokračovať, náklady na marketing alebo investície do nových systémov a distribučných sietí.

(3) Reštrukturalizácia je proces, ktorý je plánovaný a riadený štatutárnym orgánom účtovnej jednotky a ktorý významne mení rozsah, predmet činnosti účtovnej jednotky alebo spôsob, akým je činnosť účtovnej jednotky vykonávaná.“.

30. § 20 vrátane nadpisu nad § 20 znie:

„Účtovné metódy určujúce spôsoby oceňovania a ich použitie

§ 20

(1) Po prvotnom zaúčtovaní jednotlivého úveru, pohľadávky alebo cenného papiera držaného do splatnosti do účtovných kníh účtovnej jednotky podľa § 25 ods. 1 zákona sa jeho hodnota znižuje o splátky istiny, zvyšuje sa o hodnotu dosiahnutého výnosu a znižuje sa o zníženie jeho hodnoty (ďalej len „umorovaná hodnota"). Umorovanou hodnotou finančného záväzku sa rozumie hodnota, v akej bol finančný záväzok prvotne zaúčtovaný, znížená o splátky istiny a zvýšená o dosiahnutý náklad. Ak ide o záväzok, ktorého menovitá hodnota je vyššia ako hodnota toho, čo účtovná jednotka za vznik záväzku obdržala, jeho umorovanou hodnotou sa rozumie menovitá hodnota tohto záväzku znížená o hodnotu nákladu, ktorý iba prirastie. Na výpočet dosiahnutého výnosu alebo dosiahnutého nákladu sa použije metóda efektívnej úrokovej miery. Dosiahnutý výnos alebo dosiahnutý náklad sa vypočíta z rozdielu medzi hodnotou, v akej bol majetok alebo záväzok prvotne zaúčtovaný a hodnotou pri ich splatnosti. Namiesto metódy efektívnej úrokovej miery možno použiť lineárnu metódu, ak ide o majetok a záväzky s kratšou zostatkovou dobu splatnosti ako jeden rok.

(2) Efektívnou úrokovou mierou sa rozumie úroková miera, ktorou sa diskontuje tok

a) budúcich peňažných príjmov z majetku, ktoré budú prijaté počas vykazovania príslušného majetku tak, aby sa rovnali hodnote, v akej bol majetok prvotne zaúčtovaný, alebo

b) budúcich peňažných výdavkov zo záväzku, ktoré budú vydané počas vykazovania príslušného záväzku tak, aby sa rovnali hodnote, v akej bol záväzok prvotne zaúčtovaný.

(3) Ako úrokové výnosy alebo úrokové náklady sa účtuje pri

a) dlhopise s kupónom postupné znižovanie rozdielu, ktorým je diskont alebo prémia, medzi obstarávacou cenou dlhopisu zníženou o už dosiahnutý úrok z kupónu ku dňu obstarania dlhopisu (ďalej len „čistá obstarávacia cena") a jeho menovitou hodnotou a postupne dosahovaný výnos z kupónu určený v emisných podmienkach,

b) dlhopisoch bez kupónov a pri cenných papieroch, ktoré predstavujú záväzok na zaplatenie, napríklad pokladničná poukážka alebo zmenka, postupné znižovanie rozdielu medzi ich menovitou hodnotou a obstarávacou cenou.

(4) Dosiahnuté výnosy alebo dosiahnuté náklady sa účtujú najneskôr ku dňu zostavenia riadnej účtovnej závierky, mimoriadnej účtovnej závierky alebo priebežnej účtovnej závierky na účtoch príslušných účtov nákladov alebo výnosov a súvzťažne na účtoch tých účtových skupín, na účtoch ktorých bol prvotne zaúčtovaný majetok alebo záväzky, ku ktorým tieto výnosy alebo náklady prirástli.

(5) Zlato držané na účely obchodovania alebo na predaj účtovnou jednotkou, ktorou je Národná banka Slovenska, sa oceňuje k dňu ocenenia reálnou hodnotou. Zmeny reálnych hodnôt sa účtujú podľa ich povahy buď na ťarchu alebo v prospech účtu Fond na nové ocenenie zlata účtovej skupiny 56 so súvzťažným zápisom na účet Zlato účtovej skupiny 11. Pri predaji alebo inom úbytku zlata sa príslušná časť zvýšenia alebo zníženia účtu Fond na nové ocenenie zlata účtovej skupiny 56 účtuje do nákladov alebo do výnosov.“.

31. V § 22 ods. 2 poslednej vete sa za slovo „hodnôt“ vkladajú slová „cenných papierov určených na obchodovanie“ a na konci sa pripájajú tieto vety:

„Rozdiely medzi obstarávacími cenami cenných papierov určených na predaj a ich reálnymi hodnotami sa účtujú na účet Oceňovacie rozdiely z ocenenia cenných papierov na predaj účtovej skupiny 56 súvzťažne s účtami príslušných cenných papierov. Ak sa reálna hodnota cenného papiera na predaj znížila tak, že zostatok účtu Oceňovacie rozdiely z ocenenia cenných papierov na predaj účtovej skupiny 56 je na strane Má dať a možno odôvodnene predpokladať, že toto zníženie reálnej hodnoty nebolo spôsobené trhovými činiteľmi, prevedie sa z účtu Oceňovacie rozdiely z ocenenia cenných papierov na predaj účtovej skupiny 56 na ťarchu účtu Náklady na operácie s cennými papiermi účtovej skupiny 61.“.

32. V § 22 ods. 3 prvej vete sa vypúšťajú slová „a cenných papierov obstaraných v primárnych emisiách neurčených na obchodovanie“.

33. V § 22 sa vypúšťajú odseky 8, 10 a 11. Doterajšie odseky 9 a 12 až 15 sa označujú ako odseky 8 a 10 až 12.

34. V § 23 odsek 6 znie:

(6) V deň ocenenia derivátov sa účtujú straty na účet Náklady na derivátové operácie účtovej skupiny 61 a zisky na účet Výnosy z derivátových operácií účtovej skupiny 71 vzniknuté zo zmien reálnych hodnôt.“.

35. V § 24 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto slová: „v prospech účtu príslušného majetku.“.

36. V § 28 ods. 3 úvodnej vete sa za slová „záväzky“ vkladajú slová „voči bankám“.

37. V § 28 ods. 3 písm. i) sa za slová „opravné položky ku“ vkladajú slová „štandardným pohľadávkam s výhradou,“.

38. V § 28 sa odsek 3 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

j) pohľadávky z finančného prenájmu, pri ktorom je prenajímateľom účtovná jednotka, ktorá je bankou alebo pobočkou zahraničnej banky a nájomcom je iná banka alebo pobočka zahraničnej banky a záväzky z takéhoto finančného prenájmu.“.

39. V § 28 sa vypúšťa odsek 6.

40. V § 29 písmená b) a c) znejú:

b) vklady, úvery a pôžičky prijaté od účtovných jednotiek, ktoré nie sú bankami alebo pobočkami zahraničných bánk vrátane záväzkov z finančného prenájmu a záväzkov na vrátenie peňažných prostriedkov v rámci repoobchodov (účtové skupiny22, 23),

c) pohľadávky so zníženou hodnotou, ktorými sú štandardné pohľadávky s výhradou, neštandardné pohľadávky, pochybné pohľadávky a stratové pohľadávky podľa osobitného predpisu17) účtovných jednotiek, ktoré sú bankami alebo pobočkami zahraničných bánk voči účtovným jednotkám, ktoré nie sú bankami alebo pobočkami zahraničných bánk, pohľadávky so zníženou hodnotou účtovných jednotiek, ktoré nie sú bankami alebo pobočkami zahraničných bánk voči účtovným jednotkám, ktoré nie sú bankami alebo pobočkami zahraničných bánk a opravné položky k pohľadávkam so zníženou hodnotou (účtová skupina 24),“.

41. V § 30 sa odsek 2 dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:

c) pohľadávky z finančného prenájmu,

d) skupinová opravná položka.“.

42. V § 30 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „a záväzkov z finančného prenájmu“.

43. V § 30 odsek 6 znie:

(6) Na účtoch účtovej skupiny 24 – Pohľadávky so zníženou hodnotou sa v účtovníctve banky alebo pobočky zahraničnej banky účtujú štandardné pohľadávky s výhradou voči klientom a klasifikované pohľadávky voči klientom a v účtovníctve účtovnej jednotky, ktorá nie je bankou alebo pobočkou zahraničnej banky, sa účtujú pohľadávky, u ktorých sa jednotlivo na základe údajov zistených pri inventarizácii predpokladá zníženie hodnoty.“.

44. V § 30 ods. 8 sa na konci pripája táto veta:

„Pri splatnosti sa cenné papiere do doby, kým sa splatia, prevedú z príslušného účtu účtovej skupiny 26 v prospech účtu Záväzky z cenných papierov vydaných účtovnou jednotkou účtovej skupiny 37.“.

45. V § 31 písm. d) sa za slovom „rozlíšenia“ vypúšťa čiarka a slová „odhadných položiek“.

46. V § 32 ods. 6 prvá veta znie:

„Na účtoch účtovej skupiny 35 – Časové rozlíšenie a usporiadací účet sa účtuje časové rozlíšenie nákladov a výnosov, príjmov a výdavkov podľa § 4 a kurzové rozdiely podľa § 5.“.

47. V § 32 ods. 7 prvej vete sa za slovami „do splatnosti“ vypúšťa čiarka a slová „ani cenných papierov obstaraných v primárnych emisiách,“ a v tretej vete sa za slovami „sekuritizácie“ vypúšťa čiarka a slová „iné ako hypotekárne záložné listy“.

48. V § 32 ods. 8 písm. h) sa slovo „dlhopisov“ nahrádza slovami „cenných papierov“.

49. V § 32 ods. 9 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „záväzky z krátkych predajov cenných papierov“ a v poslednej vete sa za slovom „sekuritizácie“ vypúšťa čiarka a slová „ktoré sú iné ako hypotekárne záložné listy“.

50. § 32 sa dopĺňa odsekmi 11 až 13, ktoré znejú:

(11) Sekuritizáciou sa rozumie usporiadanie vzťahov medzi majetkom určeným na sekuritizáciu a cennými papiermi, ktoré budú splatené z príjmov z tohto majetku, prostredníctvom ktorého je úverové riziko vyplývajúce z jednotlivej položky majetku alebo z portfólia majetku členené do tranží, pričom

a) prevod peňažných tokov z majetku do príslušnej tranže záväzkov z cenných papierov, ktoré budú splatené z príjmov z tohto majetku, závisí od výkonnosti jednotlivej položky majetku alebo portfólia majetku,

b) podriadenosť tranží určuje rozdeľovanie strát z majetku medzi tieto tranže.

(12) Tranžou sa rozumie zmluvne dohodnutá časť úverového rizika spojená s jednotlivou položkou majetku alebo s portfóliom majetku, pričom umiestnenie majetku v určitej časti úverového rizika znamená riziko straty väčšej alebo menšej ako umiestnenie majetku tej istej hodnoty v každej inej časti úverového rizika.

(13) Cenným papierom, ktorý vznikol sekuritizáciou sa rozumie taký cenný papier, ktorý je splácaný z peňažných tokov vytváraných určenou položkou majetku alebo určeným portfóliom majetku alebo z aktív, ktoré sú určené na zabezpečenie splácania tohto cenného papiera.“.

51. V § 33 písm. a) sa za slovom „vklady“ vypúšťa čiarka a slová „cenné papiere obstarané v primárnych emisiách neurčené na obchodovanie“.

52. V § 34 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „cenné papiere obstarané v primárnych emisiách neurčené na obchodovanie a“.

53. V § 36 ods. 2 poslednej vete sa slovo „dlhopisov“ nahrádza slovami „cenných papierov“.

54. V § 36 ods. 6 písm. c) sa za slová „podielový fond;“ vkladajú slová „kapitálový fond dôchodkového fondu tvorený dôchodkovými jednotkami;“, za slová „v pridružených účtovných jednotkách“ sa vkladajú slová „oceňovacie rozdiely z ocenenia cenných papierov na predaj“ a za slová „podielové fondy“ sa vkladajú slová „alebo dôchodkové fondy“.

55. V § 38 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

i) nájomné za operatívny prenájom; operatívnym prenájmom sa rozumie nájom iný ako finančný prenájom.“.

56. V § 38 ods. 2 prvej vete sa vypúšťajú slová „a príspevok do Národného úradu práce“ a za slovo „služby“ sa vkladajú slová „operatívny prenájom,“.

57. V § 40 sa odsek 3 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

h) výnosy z operatívneho prenájmu.“.

58. V § 41 odsek 1 znie:

(1) V účtovnej triede 9 sa účtuje podvojne o ostatných aktívach a o ostatných pasívach. Ide napríklad o pohľadávky a záväzky zo zmlúv, na základe ktorých doteraz nedošlo k pohybu hospodárskych prostriedkov, to znamená, že ani jedna strana doteraz neplnila, o podmienený majetok alebo o podmienené záväzky.“.

59. V § 42 ods. 4 prvej vete sa slová „sa účtujú“ nahrádzajú slovami „sa môžu účtovať“ a na konci sa pripája táto veta:

„Ak účtovná jednotka neúčtuje o spotových operáciách, dňom uskutočnenia účtovného prípadu kúpy alebo predaja finančného aktíva, je deň dohodnutia kúpy alebo predaja.“.

60. V § 42 odseky 7 a 8 znejú:

(7) Na účtoch účtovej skupiny 97 – Pohľadávky a záväzky zo záložných práv, zabezpečovacích prevodov práv a iných zabezpečení sa účtuje poskytnuté a prijaté zabezpečenie pohľadávok záložným právom, zabezpečovacím prevodom práva alebo iným vecným zabezpečením, napríklad záloh v rámci repoobchodu.

(8) Na účtoch účtovej skupiny 98 – Pohľadávky a záväzky zo zverených hodnôt sa účtujú hodnoty prevzaté alebo hodnoty odovzdané do úschovy, správy, na uloženie, s ktorými sa nakladá v rámci portfólia prevzatého na riadenie, hodnoty zverené na obstaranie kúpy alebo predaja cenného papiera pre klienta, účtuje sa tu o prínosoch pre klienta z poskytovanej investičnej služby, napríklad inkaso dividendy zo spravovanej akcie.“.

61. V § 43 ods. 1 sa číslo „9“ nahrádza číslom „10“.

62. § 43 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

(10) Dôchodkové jednotky v účtovnej jednotke, ktorou je dôchodkový fond sa účtujú v prospech účtu Kapitálový fond účtovej skupiny 56.“.

63. Za § 45 sa vkladajú § 45a a 45b, ktoré znejú:

㤠45a

(1) Záväzky z finančného prenájmu, o ktorých sa účtovalo k 31. decembru 2004 na účte Rôzni veritelia účtovej skupiny 34 alebo na iných účtoch, sa prevedú z týchto účtov v prospech účtu Záväzky z finančného prenájmu účtovej skupiny 23.

(2) Rozdiel medzi obstarávacou cenou cenných papierov na predaj v majetku účtovnej jednotky k 31. decembru 2004 a ich reálnou hodnotou k 31. decembru 2004 sa k 1. januáru 2005 prevedie na ťarchu alebo v prospech účtu Výsledok hospodárenia v schvaľovacom konaní účtovej skupiny 59 a na ťarchu alebo v prospech účtu Oceňovacie rozdiely z ocenenia cenných papierov na predaj účtovej skupiny 56.

(3) K 1. januáru 2005 sa dlhové cenné papiere obstarané v primárnych emisiách neurčené na obchodovanie prevedú podľa druhov z účtu Dlhové cenné papiere obstarané v primárnych emisiách neurčené na obchodovanie účtovej skupiny 41 na účty príslušných druhov cenných papierov držaných do splatnosti účtovej skupiny 41 alebo na účty príslušných druhov cenných papierov určených na predaj účtovej skupiny 37.

§ 45b

Týmto opatrením sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.“.

64. Slovo „kolaterál“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte opatrenia nahrádza slovom „záloh“ v príslušnom tvare.

65. Slová „zriaďovacie výdavky“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte opatrenia nahrádzajú slovami „zriaďovacie náklady“ v príslušnom tvare.

66. Slová „podielové cenné papiere a vklady“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte opatrenia nahrádzajú slovami „podiely na základnom imaní“ v príslušnom tvare.

67. Slová „obchodné spoločnosti s rozhodujúcim vplyvom“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte opatrenia nahrádzajú slovami „dcérske účtovné jednotky“ v príslušnom tvare.

68. Slová „obchodné spoločnosti s podstatným vplyvom“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte opatrenia nahrádzajú slovami „pridružené účtovné jednotky“ v príslušnom tvare.

69. Slová „akumulovaná hodnota“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte opatrenia nahrádzajú slovami „umorovaná hodnota“ v príslušnom tvare.

70. Slová „použitie opravných položiek“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte opatrenia nahrádzajú slovami „zrušenie opravných položiek“.

71. Slová „použitie rezerv“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte opatrenia nahrádzajú slovami „zrušenie rezerv“ v príslušnom tvare.

72. V prílohe č. 1 účtovej triede 1 sa vypúšťajú účtové skupiny 14, 15 a 17.

73. V prílohe č. 1 účtovej triede 2 účtovej skupine 21 sa na konci pripájajú tieto slová:

„Pohľadávky z finančného prenájmu

Skupinová opravná položka“.

74. V prílohe č. 1 účtovej triede 2 účtovej skupine 23 sa na konci pripájajú tieto slová:

„Záväzky z finančného prenájmu“.

75. V prílohe č. 1 účtovej triede 2 názov účtovej skupiny 24 znie:

„24 Pohľadávky so zníženou hodnotou“.

76. V prílohe č. 1 účtovej triede 2 účtovej skupine 24 sa slová „Ostatné pohľadávky voči klientom“ nahrádzajú slovami „Pohľadávky so zníženou hodnotou“ a slová „Opravná položka ku klasifikovaným úverom a ostatným pohľadávkam“ sa nahrádzajú slovami „Opravná položka k pohľadávkam so zníženou hodnotou“.

77. V prílohe č. 1 účtovej triede 3 názov účtovej skupiny 35 znie:

„35 Časové rozlíšenie a usporiadací účet“.

78. V prílohe č. 1 účtovej triede 3 účtovej skupine 35 sa vypúšťajú slová „Odhadné účty aktívne“ a slová „Odhadné účty pasívne“.

79. V prílohe č. 1 účtovej triede 3 účtovej skupine 37 sa slovo „dlhopisov“ nahrádza slovami „cenných papierov“.

80. V prílohe č. 1 účtovej triede 4 účtovej skupine 41 sa vypúšťajú slová „Dlhové cenné papiere obstarané v primárnych emisiách neurčené na obchodovanie“.

81. V prílohe č. 1 účtovej triede 5 účtovej skupine 56 sa vypúšťajú slová „podielového fondu“ a slová „Ostatné kapitálové fondy“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „Oceňovacie rozdiely z ocenenia cenných papierov na predaj“.

82. V prílohe č. 1 účtovej triede 6 účtovej skupine 61 sa vypúšťajú slová „Náklady na prenájom“.

83. V prílohe č. 1 účtovej triede 7 účtovej skupine 71 sa vypúšťajú slová „Výnosy z prenájmu“.

84. V prílohe č. 1 účtovej triede 9 názov účtovej skupiny 97 znie:

„97 Pohľadávky a záväzky zo záložných práv, zabezpečovacích prevodov práv a iných zabezpečení“.

85. V prílohe č. 1 účtovej triede 9 účtová skupina 98 znie:

„98 Pohľadávky a záväzky zo zverených hodnôt

Hodnoty odovzdané do úschovy

Hodnoty prevzaté do úschovy

Hodnoty odovzdané do správy

Hodnoty prevzaté do správy

Hodnoty odovzdané na uloženie

Hodnoty prevzaté na uloženie

Portfóliá odovzdané na riadenie

Portfóliá prevzaté na riadenie

Cenné papiere klientov

Bankovky a mince (len Národná banka Slovenska)“.

86. Doterajšia príloha sa označuje ako príloha č. 1 a dopĺňa sa príloha č. 2, ktorá znie:

„Príloha č. 2 k opatreniu č. 20 359/2002-92

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

Týmto opatrením sa preberajú tieto právne akty:

1. Štvrtá smernica Rady 78/660/EEC z 25. júla 1978 založená na článku 54 (3) g) zmluvy o účtovnej závierke niektorých typov spoločností (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 222, 14. 8. 1978) v znení smernice Rady 83/349/EHS z 13. júna 1983 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 193, 18. 07. 1983), v znení smernice Rady 84/569/EHS z 27. novembra 1984 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 314, 4. 12. 1984), v znení smernice Rady 89/666/EHS z 21. decembra 1989 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 395, 30. 12. 1989), v znení smernice Rady 90/604/EEC z 8. novembra 1990 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 317, 16. 11. 1990), smernice Rady 90/605/EEC z 8. novembra 1990 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 317, 16. 11. 1990), smernice Rady 94/8/ES z 21. marca 1994 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 82, 25. 03. 1994), smernice Rady 1999/60/ES zo 17. júna 1999 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 162, 26. 06. 1999), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/65/ES z 27. septembra 2001 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 283, 27. 10. 2001), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/38/ES z 13. mája 2003 (Úradný vestník Európskej únie L 120, 15. 05. 2003) a v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/51/ES z 18. júna 2003 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 178, 8. 9. 2003).

2. Siedma smernica Rady 83/349/EEC z 13. júna 1983 založená na článku 54 (3) g) zmluvy o spoločných účtoch (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 193, 18. 07. 1983) v znení smernice Rady 89/666/EHS z 21. decembra 1989 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 395, 30. 12. 1989), v znení smernice Rady 90/604/EEC z 8. novembra 1990 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 317, 16. 11. 1990), v znení smernice Rady 90/605/EEC z 8. novembra 1990 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 317, 16. 11. 1990), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/65 ES z 27. septembra 2001 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 283, 27. 10. 2001) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/51/ES z 18. júna 2003 (Úradný vestník Európskej únie L 178, 17. 07. 2003).

3. Smernica Rady 86/635/EEC z 8. decembra 1986 o výročných účtoch bánk a iných finančných inštitúcií (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 372, 31. 12. 1986) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/65/ES z 27. septembra 2001 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 283, 27. 10. 2001) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/51/ES z 18. júna 2003 (Úradný vestník Európskej únie L 178, 17. 07. 2003).

4. Smernica Komisie č. 80/723/EHS o transparentnosti finančných vzťahov medzi členskými štátmi a štátnymi podnikmi (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 195, 29. 7. 1980) v znení Smernice Komisie č. 85/413/EHS, ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 80/723/EHS o transparentnosti finančných vzťahov medzi členskými štátmi a verejnoprávnymi podnikmi (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 229, 28. 8. 1985) v znení Smernice Komisie 93/84/EHS, ktorá mení a dopĺňa smernicu č. 80/723/EHS o transparentnosti finančných vzťahov medzi členskými štátmi a verejnými podnikmi (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 254, 12. 10. 1993) v znení Smernice Komisie č. 2000/52/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 80/723/EHS o transparentnosti finančných vzťahov medzi členskými štátmi a verejnými podnikmi (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 193, 29. 7. 2000).“.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2004, s výnimkou čl. I bodov 1 až 6, 8 až 44, 47 až 76, 79 až 86, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2005.

Ivan Mikloš, v. r.

podpredseda vlády a minister financií