Nariadenie vlády č. 730/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy

Čiastka 299/2004
Platnosť od 29.12.2004 do31.12.2005
Účinnosť od 01.01.2005 do31.12.2005
Zrušený 642/2005 Z. z.

730

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 8. decembra 2004,

ktorým sa ustanovuje výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy

Vláda Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 639/2004 Z. z. nariaďuje:


§ 1

(1) Úhrada za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a ciest pre motorové vozidlá označené dopravnými značkami je

a) na kalendárny rok za dvojstopové motorové vozidlá alebo jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou

do 3,5 tony vrátane 1 100 Sk,

b) na mesiac za dvojstopové motorové vozidlá alebo jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou

do 3,5 tony vrátane 300 Sk,

c) na týždeň za dvojstopové motorové vozidlá alebo jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou

do 3,5 tony vrátane 150 Sk.

(2) Úhrada za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy označené dopravnými značkami je

a) na kalendárny rok za dvojstopové motorové vozidlá alebo jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou

1. od 3,5 tony do 12,0 ton vrátane 7 500 Sk,

2. nad 12,0 ton 15 000 Sk,

b) na mesiac za dvojstopové motorové vozidlá alebo jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou

1. od 3,5 tony do 12,0 ton vrátane 2 000 Sk,

2. nad 12,0 ton 3 000 Sk,

c) na týždeň za dvojstopové motorové vozidlá alebo jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou

1. od 3,5 tony do 12,0 ton vrátane 800 Sk,

2. nad 12,0 ton 1 400 Sk,

d) na 1 deň za dvojstopové motorové vozidlá alebo jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou

1. od 3,5 tony do 12,0 ton vrátane 200 Sk,

2. nad 12 ton 300 Sk.

§ 2

Týmto nariadením sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.


§ 3

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2005.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 730/2004 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH SMERNÍC

Týmto nariadením sa preberá táto smernica:

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo 17. júna 1999 o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 187, 20. 07. 1999, s. 42).

Preklad tejto smernice sa nachádza v Centrálnej prekladateľskej jednotke sekcie Inštitút pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky.