Zákon č. 729/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov

Čiastka 299/2004
Platnosť od 29.12.2004
Účinnosť od 01.01.2005

OBSAH