Zákon č. 728/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 299/2004
Platnosť od 29.12.2004 do31.10.2009
Účinnosť od 01.01.2005 do31.10.2009
Zrušený 400/2009 Z. z.

OBSAH

728

ZÁKON

z 2. decembra 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 131/2002 Z. z., zákona č. 143/2002 Z. z., zákona č. 185/2002 Z. z., zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. 667/2002 Z. z., zákona č. 139/2003 Z. z., zákona č. 267/2003 Z. z., zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 550/2003 Z. z., zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 403/2004 Z. z. a zákona č. 612/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 12 ods. 1 sa vypúšťajú slová „v členení podľa funkcií (§ 16)“.

2. V § 16 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 4 a 5.

3. V § 103 odsek 4 znie:

(4) Zvýšenie platovej tarify podľa § 82 ods. 3 patrí štátnemu zamestnancovi na základe právoplatného rozhodnutia o služobnom hodnotení odo dňa nadobudnutia účinnosti nariadenia vlády o zvýšení platových taríf štátnych zamestnancov (§ 105), najneskôr od 1. septembra kalendárneho roka; to neplatí, ak hodnotené obdobie vykonávania štátnej služby je kratšie ako 12 mesiacov.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.