Nariadenie vlády č. 722/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

Čiastka 297/2004
Platnosť od 28.12.2004
Účinnosť od 01.01.2009 do31.10.2017
Zrušený 577/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Zákon č. 257/2017 Z. z. vložil do zákona č. 577/2004 Z. z. nový § 48b, ktorý je zrušovacím ustanovením pre nariadenie č. 722/2004 Z. z.

OBSAH