Nariadenie vlády č. 72/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu okrasných rastlín do obehu

Čiastka 33/2004
Platnosť od 14.02.2004 do31.12.2006
Účinnosť od 01.05.2004 do31.12.2006
Zrušený 597/2006 Z. z.
Redakčná poznámka

okrem § 3 ods. 8, § 6 ods. 3 druhej vety, § 8 ods. 1 a 2, § 9 ods. 1 písm. a) a b) a ods. 2, § 12 a § 13, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii

72

Nariadenie vlády

Slovenskej republiky

z 21. januára 2004,

ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu okrasných rastlín do obehu

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 40a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


§ 1

Predmet úpravy

(1) Toto nariadenie ustanovuje

a) určenie rodov a druhov okrasných rastlín, ktorých množiteľský materiál pri uvádzaní do obehu musí spĺňať podmienky a požiadavky ustanovené zákonom a týmto nariadením,

b) požiadavky na vlastnosti a kvalitu množiteľského materiálu okrasných rastlín,

c) požiadavky na výrobu množiteľského materiálu okrasných rastlín a podmienky pre dodávateľov (§ 13 ods. 1 zákona) na sledovanie a kontrolu kritických bodov výrobného procesu množiteľského materiálu okrasných rastlín,

d) náležitosti vedenia zoznamov opisov odrôd,

e) podmienky uvádzania množiteľského materiálu okrasných rastlín do obehu,

f) podmienky výkonu kontroly množiteľského materiálu okrasných rastlín dovezeného podľa § 8,

g) podrobnosti o obaloch, ich označovaní a uzatváraní množiteľského materiálu okrasných rastlín,

h) spôsob a rozsah výkonu kontroly kvality množiteľského materiálu okrasných rastlín uvádzaného do obehu.

(2) Toto nariadenie sa nevzťahuje na množiteľský materiál okrasných rastlín,

a) ktorý je určený na vývoz do krajín, ktoré nie sú členskými štátmi Európskeho spoločenstva (ďalej len „tretia krajina“), a ktorý je riadne označený a dostatočne izolovaný; výroba a vývoz tohto množiteľského materiálu sa riadia podľa uzavretej zmluvy,

b) z ktorého výrobky nie sú určené na okrasné účely, ak sa na jeho uvádzanie do obehu vzťahuje osobitný predpis,1)

c) ktorý je určený na výrobu ďalšieho množiteľského materiálu, ak neexistuje významná súvislosť medzi jeho kvalitou a kvalitou množiteľského materiálu, ktorý sa z neho vyrobí, a ak o tom bolo rozhodnuté podľa § 13 písm. b).

§ 2

Okrasné rastliny

Požiadavky na vlastnosti a kvalitu množiteľského materiálu pri jeho uvádzaní do obehu ustanovené týmto nariadením musia spĺňať okrasné rastliny všetkých rodov a druhov.

§ 3

Množiteľský materiál okrasných rastlín

(1) Množiteľský materiál okrasných rastlín je materiál určený na

a) množenie okrasných rastlín, ktorým je ich reprodukcia vegetatívnym alebo iným spôsobom, alebo

b) výrobu okrasných rastlín; v prípade výroby z celých rastlín však len v tom rozsahu, v ktorom je výsledná okrasná rastlina určená na ďalšie uvádzanie do obehu.

(2) Za kvalitu a vlastnosti množiteľského materiálu okrasných rastlín zodpovedá dodávateľ.

(3) Zdravotný stav množiteľského materiálu okrasných rastlín musí spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu.2) Zoznam vybraných škodlivých organizmov a chorôb, ktoré ovplyvňujú kvalitu množiteľského materiálu okrasných rastlín, je uvedený v prílohe č. 1.

(4) Množiteľský materiál okrasných rastlín uvádzaný do obehu musí spĺňať tieto požiadavky:

a) pri vizuálnej kontrole sa na ňom v podstate nesmú vyskytovať škodlivé organizmy a choroby uvedené v prílohe č. 1 alebo ich akékoľvek príznaky, alebo symptómy, ktoré poškodzujú jeho kvalitu alebo znižujú jeho použiteľnosť,

b) musí byť v podstate bez poškodení alebo nedostatkov, ktoré môžu poškodiť jeho kvalitu ako množiteľského materiálu,

c) musí mať dostatočnú životaschopnosť a rozmery v súvislosti s jeho použiteľnosťou ako množiteľského materiálu,

d) v prípade osiva musí vykazovať dostatočnú klíčivosť a čistotu,

e) v prípade označenia odrody (§ 18b ods. 3 zákona) musí byť odrodovo pravý a dostatočne čistý,

f) musí mať dostatočnú druhovú pravosť.

(5) Množiteľský materiál okrasných rastlín citrusov pri uvádzaní do obehu musí byť

a) získaný z pôvodného množiteľského materiálu testovaného na zdravotný stav, pričom sa zistilo, že nevykazuje symptómy žiadnych vírusov, škodlivých organizmov alebo chorôb uvedených v prílohe č. 1,

b) testovaný na zdravotný stav, pričom do obehu môže byť uvádzaný, ak sa v podstate nezistil výskyt akýchkoľvek vírusov, organizmov podobných vírusom alebo nákaz od začiatku posledného vegetačného cyklu,

c) v prípade štepenia zaštepený na podpníkoch, ktoré nie sú citlivé na viroidy.

(6) Množiteľský materiál okrasných rastlín cibuľových kvetín musí byť vyrobený z množiteľského materiáli, ktorý bol na poraste prehliadaný dodávateľom, pričom vizuálne neboli v podstate zistené akékoľvek škodlivé organizmy a choroby, ich príznaky alebo symptómy, najmä tie, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1.

(7) Ak sa na akomkoľvek množiteľskom materiáli okrasných rastlín na základe viditeľných príznakov a symptómov zistí výskyt škodlivých organizmov a chorôb,3) dodávateľ je povinný riadne ho ošetriť, a ak je to nevyhnutné, aj odstrániť z množiteľských porastov alebo zo skladových priestorov a zlikvidovať.

(8) Ak je vážne ohrozené zásobovanie trhu množiteľským materiálom okrasných rastlín, ktorý spĺňa požiadavky podľa odsekov 3 až 6, Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) požiada Komisiu Európskeho spoločenstva (ďalej len „komisia“) o udelenie súhlasu na prijatie mimoriadneho opatrenia podľa § 40 ods. 1 zákona na zabezpečenie potrebného množstva množiteľského materiálu okrasných rastlín; prijaté opatrenie sa nesmie týkať požiadaviek na zdravotný stav množiteľského materiálu okrasných rastlín podľa odseku 3.

§ 4

Dodávatelia množiteľského materiálu okrasných rastlín

(1) Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ďalej len „kontrolný ústav“) zriadený ministerstvom zapíše každého dodávateľa množiteľského materiálu okrasných rastlín, ktorý je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti dodávateľa (ďalej len „osvedčenie“), do evidencie dodávateľov. Dodávatelia sú v evidencii dodávateľov evidovaní podľa druhu činností, ktoré vykonávajú na základe § 13 ods. 1 zákona, a to až do zrušenia alebo zániku ich osvedčenia.

(2) Kontrolný ústav v evidencii dodávateľov a vydaných osvedčení (§ 13 ods. 7 zákona) neeviduje fyzické osoby, ktoré sa profesionálne nezaoberajú výrobou alebo uvádzaním okrasných rastlín alebo ich množiteľského materiálu do obehu, ak úhrn ich príjmov z príležitostných činností nepresiahne v zdaňovacom období 10 000 Sk4) (ďalej len „drobní dodávatelia“). Aj títo drobní dodávatelia však musia spĺňať požiadavky tohto nariadenia pri uvádzaní okrasných rastlín alebo ich množiteľského materiálu do obehu, ak toto nariadenie neustanovuje inak.

§ 5

Výroba množiteľského materiálu okrasných rastlín

(1) Dodávateľ pri výrobe množiteľského materiálu okrasných rastlín najmä

a) identifikuje a monitoruje kritické body vo výrobnom procese, ktoré ovplyvňujú kvalitu množiteľského materiálu,

b) vedie evidenciu o kritických bodoch vo výrobnom procese množiteľského materiálu okrasných rastlín,

c) vykonáva analýzu kvality vyrábaného množiteľského materiálu okrasných rastlín z odobratých vzoriek v laboratóriu s primeraným zariadením a odborným personálom,

d) zabezpečuje, aby po celý čas výroby boli jednotlivé dávky množiteľského materiálu uskladnené oddelene a aby bola zabezpečená ich identifikácia.

(2) Kritickým bodom vo výrobnom procese množiteľského materiálu okrasných rastlín je

a) pôvod a vlastnosti množiteľského materiálu,

b) hmotnosť alebo počet kusov použitých na výrobu množiteľského materiálu,

c) technologický postup jeho pestovania,

d) stav množiteľského porastu, z ktorého sa bude vyrábať,

e) spôsob chemického ošetrenia množiteľského porastu,

f) výživa množiteľského materiálu,

g) zdravotný stav rastlín podľa osobitného predpisu,2)

h) zber množiteľského materiálu,

i) počet kusov alebo hmotnosť vyrobeného množiteľského materiálu,

j) nákup, výroba, predaj a vykonané kontroly množiteľského materiálu.

(3) Dodávateľ je povinný uchovávať evidenciu podľa odseku 1 písm. b) najmenej 12 mesiacov.

(4) Ak dodávateľ zistí, že sa v jeho množiteľských porastoch alebo v ním užívaných priestoroch vyskytuje škodlivý organizmus,5) je povinný oznámiť to kontrolnému ústavu a vykonať opatrenia vydané kontrolným ústavom na jeho zničenie.

§ 6

Zoznam odrôd

(1) Dodávateľ je povinný viesť zoznam odrôd okrasných rastlín, ak ich množiteľský materiál pri uvádzaní do obehu označuje názvom odrody. Súčasťou zoznamu odrôd okrasných rastlín je aj zoznam opisov odrôd okrasných rastlín [§ 18b ods. 3 písm. d) zákona]. Tento zoznam obsahuje

a) botanický názov druhu okrasnej rastliny a názov odrody spolu s bežne používanými synonymami,

b) údaje o pestovaní odrody a o použitom systéme množenia,

c) opis odrody aspoň na základe jej vlastností a ich vyjadrení špecifikovaných v súlade s ustanoveniami o podmienkach právnej ochrany, ak sú tieto práva pri odrode uplatnené podľa osobitného predpisu,6)

d) údaje o tom, ako sa odroda odlišuje od iných odrôd, ktoré sa jej najviac podobajú.

(2) Údaje podľa odseku 1 písm. b) a d) v zozname opisov odrôd okrasných rastlín nemusí viesť dodávateľ, ktorý množiteľský materiál nemnoží alebo nevyrába, len ho priamo uvádza do obehu.

(3) Dodávateľ je pri kontrole povinný predložiť na požiadanie kontrolnému ústavu zoznam opisov odrôd, ktorý vedie.

Kontrolný ústav je oprávnený poskytnúť zoznamy opisov odrôd okrasných rastlín všetkých dodávateľov zodpovednému orgánu Európskeho spoločenstva.

§ 7

Uvádzanie množiteľského materiálu okrasných rastlín do obehu

(1) Dodávateľ môže uvádzať do obehu len množiteľský materiál okrasných rastlín, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené zákonom (§ 18b ods. 1) a týmto nariadením, a to v oddelených celých dávkach, dieloch dávok alebo v ich častiach. Pri uvádzaní množiteľského materiálu okrasných rastlín do obehu sa kategória množiteľského materiálu (§ 2 ods. 22 zákona) neuvádza.

(2) Dávka je určitý počet jednotiek homogénneho množiteľského materiálu okrasných rastlín identifikovateľný svojím zložením a pôvodom.

(3) Množiteľský materiál okrasných rastlín v rôznych dávkach, dieloch dávok alebo v ich častiach sa môže uvádzať do obehu v jednej zásielke, ak dodávateľ vedie záznamy o zložení a pôvode odlišných dávok, dieloch dávok alebo ich častí.

(4) Pri uvádzaní množiteľského materiálu odrôd okrasných rastlín do obehu, ktoré sú zapísané v zozname odrôd vedenom dodávateľom [§ 18b ods. 3 písm. d) zákona], sa odrodová čistota a druhová pravosť posudzujú podľa podrobných opisov odrôd uvedených v zozname opisov odrôd dodávateľa.

(5) Ustanovenia odsekov 2 až 4 sa nepoužijú na uvádzanie okrasných rastlín alebo ich množiteľského materiálu do obehu drobnými dodávateľmi.

(6) Pri uvádzaní množiteľského materiálu okrasných rastlín do obehu, ktorý spĺňa požiadavky a podmienky ustanovené zákonom a týmto nariadením, sa nesmú okrem obmedzení, ktoré ustanovuje toto nariadenie, prijímať iné obmedzenia vzťahujúce sa na dodávateľa, kvalitu, zdravotný stav okrasných rastlín a ich množiteľský materiál, ako aj ich označovanie a balenie.

§ 8

Dovoz množiteľského materiálu okrasných rastlín z tretej krajiny

(1) Dodávateľ môže z tretej krajiny dovážať a následne uvádzať do obehu množiteľský materiál okrasných rastlín, len ak komisia rozhodla, že množiteľský materiál okrasných rastlín vyrábaný v tejto tretej krajine poskytuje ekvivalentné záruky na požiadavky a vlastnosti ustanovené týmto nariadením ako množiteľský materiál okrasných rastlín vyrobený v Európskom spoločenstve.

(2) Dodávateľ nesmie dovážať množiteľský materiál okrasných rastlín z tretej krajiny, ak pred jeho dovozom nezabezpečil, aby tento množiteľský materiál poskytoval ekvivalentné záruky ako množiteľský materiál vyrobený v Európskom spoločenstve, a to najmä pokiaľ ide o jeho kvalitu, zdravotný stav, druhovú pravosť a prípadne aj odrodovú pravosť a čistotu, ak je označený názvom odrody.

(3) Dodávateľ písomne informuje kontrolný ústav o dovoze množiteľského materiálu okrasných rastlín a vedie o ňom písomnú dokumentáciu najmenej 12 mesiacov, najmä uchováva obchodnú zmluvu uzatvorenú s dodávateľom z tretej krajiny.

§ 9

Označovanie a balenie množiteľského materiálu okrasných rastlín

(1) Pri uvádzaní množiteľského materiálu okrasných rastlín do obehu je dodávateľ povinný vyhotoviť a pripojiť k nemu návesku alebo iný doklad, ktorý obsahuje tieto údaje:

a) označenie „kvalita ES“,

b) označenie kódu členského štátu Európskeho spoločenstva, z ktorého je dodávateľ,

c) označenie kontrolného ústavu alebo jeho rozlišovací kód,

d) registračné číslo dodávateľa,

e) obchodné meno a sídlo dodávateľa,

f) výrobné číslo alebo číslo dávky,

g) dátum vystavenia dokladu dodávateľom,

h) botanický názov okrasnej rastliny,

i) názov odrody, ak sa odroda označuje podľa § 18b ods. 3 zákona; to platí aj v prípade podpníka,

j) názov skupiny rastlín, ak je to vhodné,

k) množstvo v kusoch alebo hmotnosť, ak je to vhodné,

l) v prípade dovozu z tretej krajiny názov krajiny pôvodu množiteľského materiálu okrasných rastlín.

(2) Náveska musí byť vyhotovená z vhodného materiálu a nemôže byť opakovane použitá. Údaje podľa odseku 1 musia byť na náveske čitateľne a nezmazateľne vytlačené v štátnom jazyku7) alebo v jednom z úradných jazykov Európskeho spoločenstva.

(3) Ak dodávateľ uvádza do obehu množiteľský materiál okrasných rastlín pod názvom skupiny rastlín, musí označiť skupinu rastlín tak, aby nemohlo dôjsť k zámene s názvom odrody.

(4) Ak dovezený množiteľský materiál okrasných rastlín sprevádza rastlinný pas,8) môže tento na základe oznámenia dodávateľa zaslaného kontrolnému ústavu predstavovať doklad dodávateľa uvedený v odseku 1 pri ďalšom uvádzaní množiteľského materiálu do obehu, ak obsahuje aspoň údaje podľa odseku 1 písm. a), c), h), i) a l).

(5) Ak dovážaný množiteľský materiál okrasných rastlín bol vyrobený v tretej krajine, údaj o tom musí byť zreteľne uvedený na náveske alebo v rastlinnom pase.

(6) Drobní dodávatelia nemusia k okrasným rastlinám uvádzaným do obehu alebo k ich množiteľskému materiálu pripojiť návesky podľa odseku 1, sú však povinní ich označiť okrem mena a adresy drobného dodávateľa aspoň údajmi podľa odseku 1 písm. h) až k).

(7) Dodávateľ pri uvádzaní množiteľského materiálu okrasných rastlín do obehu použije vhodný obal podľa dodávaného druhu okrasnej rastliny. Za obal sa považuje aj zväzok.

§ 10

Spôsob a rozsah výkonu kontroly

(1) Kontrolný ústav vykonáva sústavnú kontrolu hodnotenia množiteľských porastov a skúšania množiteľského materiálu okrasných rastlín dodávateľmi, ktorí sú evidovaní v evidencii dodávateľov. U drobných dodávateľov túto kontrolu vykonáva v rozsahu náhodných kontrol.

(2) Kontrolný ústav môže na účely výkonu kontroly odoberať potrebné množstvo vzoriek množiteľského materiálu okrasných rastlín.

(3) Odobraté vzorky množiteľského materiálu okrasných rastlín použije kontrolný ústav na účely overenia súladu deklarovanej kvality, zdravotného stavu, druhovej pravosti a odrodovej pravosti a čistoty so skutočným stavom a s požiadavkami ustanovenými týmto nariadením.

(4) Dodávateľ je povinný umožniť kontrolnému ústavu v každom primeranom čase po celý čas výkonu kontroly voľný prístup do všetkých častí prevádzkarní, v ktorých sa nachádzajú okrasné rastliny alebo ich množiteľský materiál. Táto povinnosť platí aj pre drobného dodávateľa.

(5) Ak sa počas kontroly zistí, že množiteľský materiál nespĺňa požiadavky uvedené v tomto nariadení, kontrolný ústav nariadi dodávateľovi, aby v určenej lehote zabezpečil nápravu, alebo prijme opatrenie podľa § 36 ods. 1 zákona.

(6) Ak dodávateľ zabezpečil nápravu zistených nedostatkov a kontrolný ústav zistil, že množiteľský materiál spĺňa požiadavky a podmienky na jeho uvádzanie do obehu, opatrenie prijaté podľa odseku 5 bezodkladne zruší.

§ 11

Zodpovedný úradný orgán

(1) Zodpovedným úradným orgánom za vykonávanie kontroly hodnotenia množiteľských porastov a skúšania množiteľského materiálu okrasných rastlín dodávateľmi podľa § 10 je kontrolný ústav. Ďalším zodpovedným úradným orgánom za vykonávanie kontroly hodnotenia množiteľských porastov a skúšania množiteľského materiálu okrasných rastlín dodávateľmi môže byť iba odborne spôsobilá fyzická osoba - podnikateľ alebo odborne spôsobilá právnická osoba na základe poverenia kontrolného ústavu.

(2) Kontrolný ústav môže poveriť vykonávaním kontroly podľa odseku 1 fyzickú osobu – podnikateľa alebo právnickú osobu iba v prípade, ak táto fyzická osoba - podnikateľ, právnická osoba alebo jej zamestnanci nemajú osobný záujem na výsledku vykonanej kontroly a na opatreniach, ktoré je potrebné prijať podľa § 10 ods. 5 na základe výsledkov vykonanej kontroly.

§ 12

Pokusy a porovnávacie skúšky

(1) Komisia je oprávnená rozhodnúť, že prostredníctvom svojich zástupcov a zástupcov členských štátov sa vykonajú na území Slovenskej republiky pokusy alebo porovnávacie skúšky s cieľom zistiť, či množiteľský materiál okrasných rastlín spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav ustanovené týmto nariadením na jeho uvádzanie do obehu.

(2) Ak komisia rozhodne o vykonaní pokusov alebo porovnávacích skúšok, tie sa budú vykonávať na základe vzoriek na účely následnej kontroly množiteľského materiálu uvádzaného do obehu dodávateľmi. Do pokusov alebo porovnávacích skúšok môže byť zahrnutý aj množiteľský materiál

a) vyrobený v tretej krajine,

b) určený pre ekologické poľnohospodárstvo,

c) uvádzaný do obehu s určením na zachovanie biologickej rôznorodosti rastlín.9)

(3) Výsledky pokusov alebo porovnávacích skúšok vykonaných podľa odsekov 1 a 2 sa použijú na zosúladenie technických metód skúšania množiteľského materiálu okrasných rastlín a na overovanie uspokojovania požiadaviek, ktoré množiteľský materiál musí spĺňať podľa tohto nariadenia.

(4) Vykonávanie pokusov alebo porovnávacích skúšok zabezpečuje kontrolný ústav v spolupráci so zástupcami komisie.

§ 13

Pôsobnosť ministerstva

Ministerstvo

a) informuje komisiu o uvedení právnych predpisov Slovenskej republiky upravujúcich množiteľský materiál okrasných rastlín do súladu s právne záväznými aktmi Európskych spoločenstiev a zašle jej ich znenie,

b) požiada komisiu o rozhodnutie, že toto nariadenie sa nevzťahuje na množiteľský materiál určitých druhov alebo skupín rastlín, ktorý je určený na výrobu ďalšieho množiteľského materiálu, ak neexistuje významná súvislosť medzi jeho kvalitou a kvalitou množiteľského materiálu, ktorý sa z neho vyrobí,

c) informuje komisiu o každom zodpovednom úradnom orgáne Slovenskej republiky (§ 11 ods. 1), ktorý je zodpovedný za kontrolu hodnotenia množiteľských porastov a skúšania množiteľského materiálu okrasných rastlín dodávateľmi,

d) informuje komisiu o zistení výskytu škodlivých organizmov a chorôb uvedených v prílohe č. 1,

e) požiada komisiu o určenie iných podmienok na uvádzanie množiteľského materiálu tých rodov alebo druhov do obehu, ktorých výroba má minimálny hospodársky význam na území Slovenskej republiky; táto žiadosť však nesmie byť v rozpore s ustanovením § 7 ods. 6,

f) spolupracuje so Stálym výborom pre okrasné rastliny a ich množiteľský materiál Európskych spoločenstiev pri posudzovaní návrhov opatrení komisie, ak sa tieto opatrenia dotýkajú záujmov Slovenskej republiky v súvislosti s uvádzaním okrasných rastlín a ich množiteľského materiálu do obehu,

g) na základe žiadosti komisie prijme opatrenia na koordináciu, vykonávanie a kontrolu pokusov a porovnávacích skúšok uskutočňovaných podľa § 12 ods. 1 a 2 a na posúdenie ich výsledkov.


§ 14

Záverečné ustanovenie

Týmto nariadením sa transponujú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 2.

§ 15

Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. februára 2004 okrem § 3 ods. 8, § 6 ods. 3 druhej vety, § 8 ods. 1 a 2, § 9 ods. 1 písm. a) a b) a ods. 2, § 12 a § 13, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.


v z. Pál Csáky v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 72/2004 Z. z.

ZOZNAM VYBRANÝCH ŠKODLIVÝCH ORGANIZMOV A CHORÔB, KTORÉ OVPLYŇUJÚ KVALITU MNOŽITEĽSKÉHO MATERIÁLU OKRASNÝCH RASTLÍN

Rod alebo druh Vybrané škodlivé organizmy a choroby
- Begonia x hiemalis
Fotsch
Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách
- Aleurodidae, najmä Bemisia tabaci
- Aphelenchoides spp.
- Ditylenchus destructor
- Meloidogyne spp.
- Myzus ornatus
- Otiorrhynchus sulcatus
- Sciara
- Thysanoptera, najmä Frankliniella occidentalisBaktérie
- Erwinia chrysanthemi
- Rhodococcus fascians
- Xanthomonas campestris pv. begoniaeHuby
- Múčnatka
- Hniloba byle (Phytophthora spp., Pythium spp.
a Rhizoctonia spp.)Vírusy a organizmy podobné vírusom, a to najmä
- Leafcurl disease
- Tospovírusy (Tomato spotted wilt virus,
Impatiens necrotic spot virus)
- Citrus Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách
- Aleurothrixus floccosus (Mashell)
- Meloidogyne spp.
- Parabessia myricae (Kuwana)
- Tylenchulus semipenetrans
Huby
- Phytophthora spp.Vírusy a organizmy podobné vírusom, a to najmä
- viroidy, ako napr. exocortis, cachexia-xyloporosis
- choroby, ktoré vyvolávajú symptómy mladých
listov podobné psoróze, ako napr.:
psoróza, krúžkovitosť, cristacortis (hrebeňovité
zhrubnutie kôry), impietratura, vydutá gumovitá
psoróza
- Infectious variegation
- Citrus leaf rugose
- Dendranthema x Grandiflorum
(Ramat) Kitam
Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývino vých štádiách
- Agromyzidae
- Aleurodidae, a to najmä Bemisia tabaci
- Aphelencoides spp.
- Diarthronomia chrysanthemi
Lepidoptera, najmä
Cacoecimorpha pronubana,
Epichoristodes acerbella
- Thysanoptera, najmä
- Frankliniella occidentalisBaktérie
- Agrobacterium tumefaciens
- Erwinia chrysanthemiHuby
- Fusariun oxisporun spp. chrysanthemi
- Pucinia chrysanthemi
- Pythium spp.
- Rhizoctonia solani
- Verticillium spp.Vírusy a organizmy podobné vírusom, a to najmä
- Chrysanthemum B mosaic virus
- (Tomato aspermy cucumovirus)
- Dianthus Caryophyllus a hybridy Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývino-
vých štádiách
- Agromyzidae
- Aleurodidae, najmä
Bemisia tabaci
- Thysanoptera, najmä
Frankliniella occidentalis
- Lepidoptera, najmä
Cacoecimorpha pronubana, Epichoristodes
acerbellaHuby
- Alternaria dianthi
- Alternaria dianthicola
- Fusariun oxisporun f. spp. dianthi
- Mycosphaerella dianthi
- Phytophthora nicotiana spp. parasitica
- Rhizoctonia solani
- Hniloba byle [Fusarium spp. a Pythium spp.)
- Uromyces dianthiVírusy a organizmy podobné vírusom, a to najmä
- Carnation etched ring caulimovirus
- Carnation mottle carmovirus
- Carnation necrotic fleck closterovirus
- Tospovírusy (Tomato spotted wilt virus, Impatiens
necrotic spot virus)
- Euphorbia pulcherrima (Wild ex Kletzch) Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývino-
vých štádiách

- Aleurodidae, najmä Bemisia tabaciBaktérie
- Erwinia chrysanthemiHuby
- Fusariwn spp.
- Pythium ultimum
- Phytophthora spp.
- Rhizoctonia solani
- Thielaviopsis basicolaVírusy a organizmy podobné vírusom, a to najmä
Tospovírusy (Tomato spotted wilt virus, Impatiens
necrotic spot virus)
- Gerbera L. Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách
- Agromyzidae
- Aleurodidae, najmä
Bemisia tabaci
- Aphelenchoides spp.
- Lepidoptera
- Meloidogyne
- Thysanoptera, najmä
Frankliniella occidentalisHuby
- Fusariun spp.
- Phytophthora cryptogea
- Múčnatka
- Rhizoctonia sokmi
- Verticilliun spp.Vírusy a organizmy podobné vírusom, a to najmä
Tospovírusy (Tomato spotted wilt virus,
Impatiens necrotic spot virus)
- Gladiolus L. Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách
- Ditylenchus dipsaci
- Thysanoptera, najmä
Frankliniella occidentalisBaktérie
- Pseudomonas marginata
- Rhodococcus fasciansHuby
- Botrytis gladiolorum
- Curvularia trifolii
- Fusariwn oxisporum spp. gladioli
- Penicillium gladioli
- Sclerotinia spp.
- Septoria gladioli
- Urocystis gladiolicola
- Uromysec transversalisVírusy a organizmy podobné vírusom, a to najmä
- Aster yellow mycoplasm
- Corky pit agent
- Cucumber mosaic virus
- Gladiolus ringspot virus (syn. Narcissus latent
virus)
Tobacco rattle virusIné škodlivé organizmy
- Cyperus esculentus
- Lilium L. Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách
- Aphelenchoides spp.
- Rhyzoglyphus spp.
- Pratylenchus penetrans
- Rotylenchus robustus
- Thysanoptera, najmä
Frankliniella occidentalisBaktérie
- Erwinia carotovora subsp. Carotovora
- Rhodococcus fasciansHuby
- Cylindrocarpon destructans
- Fusarium oxisporum f. sp. lilii
- Pythium spp.
- Rhizoctonia spp.
- Rhizopus spp.
- Sclerotium spp.Vírusy a organizmy podobné vírusom, a to najmä
- Cucumber mosaic virus
- Lily symptomless virus
- Lily virus x
- Tobacco rattle virus
- Tulip breaking virusIné škodlivé organizmy
- Cyperus esculentus
- Malus Miller Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách
- Anarsia lineatella
- Eriosoma lanigerum
- červovlté, najmä
Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona,Quadraspidiotus pernicioususBaktérie
- Agrobacteriun tumefaciens
- Pseudomonas sysringae pv. syringaeHuby
- Armillariella mellea
- Chondrostereum purpureum
- Nectria galligena
- Phytophthora cactorum
- Rosellinia necatrix
- Venturia spp.
- Verticillium spp.Vírusy a organizmy podobné vírusom, a to najmä
Všetky
- Narcissus L. Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách
- Aphelenchoides subtenuis
- Ditylenchus destructor
- Eumerus spp.
Merodon equestris
Pratylenchus penetrans
- Rhizoglyphidae
- TarsonemidaeHuby
- Fusarium oxysporum f. sp. narcissi
- Sclerotinia spp.
- Sclerotinum bulborwnVírusy a organizmy podobné vírusom, a to najmä
- Tobaco rattle virus
- Narcissus white streak agent
- Narcissus yellow stripe virusIné škodlivé organizmy
- Cyperus esculentus
- Pelargonium L. Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách
- Aleurodidae, najmä Bemisia tabaci
- Lepidoptera
- Thysanoptera, najmä Frankliniella occidentalisBaktérie
- Rhodococcus fascians
- Xanthomonas campestris pv. pelargoniiHuby
- Puccinia pelargonii zonalis
- Hniloba byle (Botrytis spp. a Pythium spp.)
- Verticillium spp.Vírusy a organizmy podobné vírusom, a to najmä
- Pelargonium flower break carmovirus
- Pelargonium leaf curl tombusvirus
- Pelargonium line pattern virus
- Tospovírusy (Tomato spotted wilt virus, Impa-
tiens necrotic spot virus)
- Phoenix Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách
- ThysanopteraHuby
- Exosporium palmivorum
- Gliocladium wermoeseni
- Graphiola phoenicis
- Pestalozzia Phoenicis
- Pythium spp.Vírusy a organizmy podobné vírusom, a to najmä
Všetky
- Pinus nigra Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách
- Blastophaga spp.
- Rhyacionia buolianaHuby
- Ophodermium seditiosumVírusy a organizmy podobné vírusom, a to najmä
Všetky
Prunus L. Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách
- Capnodis tenebrionis
- Meloidogyne spp.
- červovlté, najmä
Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona,
Quadraspidiotus pernidosus Baktérie
- Agrobacterium tamefaciens
- Pseudomonas syringae pv. mors prunorum
- Pseudomonas syringae pv. syringaeHuby
- Armillariella mellea
- Chondrostereum purpureum
- Nectria galligena
- Rosellinia necatrix
- Taphrina deformans
- Verticillium spp.Vírusy a organizmy podobné vírusom, a to najmä
- Prune dwarf virus
- Prunus necrotic ringspot virus
-Pyrus L. Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách
- Anarsia lineatella
- Eriosoma lanigerum
- červovité, najmä
Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona,
Quadraspidiotus pernidosusBaktérie
- Agrobactertum tumefaciens
- Pseudomonas syringae pv. syringaeHuby
- Armillariella mellea
- Chondrostereum pupureum
- Nectria galligena
- Phytophthora spp.
- Rosellinia necatrix
- Verticillium spp.Vírusy a organizmy podobné vírusom
Všetky
-Rosa Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách
- Lepidoptera, najmä
Epichoristodes acerbella, Cacoecimorpha
pronubana
- Meloidogyne spp.
- Pratylenchus spp.
- Tetranychus urticaeBaktérie
- Agrobacterium tumefaciensHuby
- Chondrostereum purpureum
- Coniothirtum spp.
- Diplocarpon rosae
- Peronospora sparsa
- Phragmidium spp.
- RoseUinia necatrix
- Sphaeroteca pannosa
- Verticillium spp.Vírusy a organizmy podobné vírusom, a to najmä
- Apple mosaic virus
- Arabis mosaic nepovirus
- Prunus necrotic ringspot virus

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 72/2004 Z. z.

ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH PRÁVNYCH AKTOV

Týmto nariadením sa transponujú tieto právne akty Európskych spoločenstiev:

1. Smernica Rady č. 98/56/ES z 20. júla 1998 o uvádzaní množiteľského materiálu okrasných rastlín do obehu v znení smernice 2003/61/ES a nariadenia (ES) č. 806/2003,

2. Smernica Komisie č. 93/49/EHS z 23. júna 1993, ktorá ustanovuje zoznam uvádzajúci podmienky, ktoré má spĺňať množiteľský materiál okrasných rastlín a okrasné rastliny podľa Smernice Rady 91/682/EHS v znení smernice 1999/67/ES,

3. Smernica Komisie č. 1999/66/ES z 28. júna 1999, ktorá ustanovuje požiadavky týkajúce sa označenia alebo inej dokumentácie, ktorú vyhotovuje dodávateľ podľa Smernice Rady 98/56/ES,

4. Smernica Komisie č. 1999/68/ES z 28. júna 1999, ktorá ustanovuje dodatočné ustanovenia pre zoznamy odrôd okrasných drevín, ktoré dodávatelia vedú podľa Smernice Rady 98/56/ES.

Právne akty Európskych spoločenstiev sú preložené do slovenského jazyka. Do úradného prekladu v slovenskom jazyku možno nahliadnuť v sídle Inštitútu pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1/29, Bratislava.

Poznámky pod čiarou

1) Napríklad Obchodný zákonník.

2) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

3) § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.

4) Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

5) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/2004 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty.

6) Zákon č. 132/1989 Zb. o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat v znení neskorších predpisov.

7) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

8) § 3a ods. 4 a 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 16 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 41/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone rastlinolekárskej starostlivosti.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/2004 Z. z.

9) Zákon č. 215/2001 Z. z. o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo.