Zákon č. 719/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 297/2004
Platnosť od 28.12.2004
Účinnosť od 01.01.2005