Zákon č. 717/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov

Čiastka 297/2004
Platnosť od 28.12.2004
Účinnosť od 30.12.2004

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
30.12.2004 Aktuálne znenie