Oznámenie č. 714/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2002 č. 21577/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu a Národný úrad práce v znení opatrenia z 11. novembra 2003 č. 19978/2003-92 a ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. februára 2003 č. 1558/2003-92, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu a Národný úrad práce v znení opatrenia z 11. novembra 2003 č. 19978/2003-92

Čiastka 296/2004
Platnosť od 23.12.2004
Účinnosť od 01.01.2005
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

714

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 561/2004 Z. z.

opatrenie z 8. decembra 2004 č. MF/10757/2004-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2002 č. 21577/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu a Národný úrad práce (oznámenie č. 720/2002 Z. z.) v znení opatrenia z 11. novembra 2003 č. 19978/2003-92 (oznámenie č. 540/2003 Z. z.) a ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. februára 2003 č. 1558/2003-92, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu a Národný úrad práce (oznámenie č. 66/2003 Z. z.) v znení opatrenia z 11. novembra 2003 č. 19978/2003-92 (oznámenie č. 540/2003 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 15/2004 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

93

Opatrenie

Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2002 č. 21577/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu a Národný úrad práce v znení opatrenia z 11. novembra 2003 č. 19978/2003-92 a ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. februára 2003 č. 1558/2003-92, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu a Národný úrad práce v znení opatrenia z 11. novembra 2003 č. 19978/2003-92

Referent: Ing. Jana Vršková, tel.: 02/59 58 34 65 Číslo: MF/10757/2004-74

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 561/2004 Z. z. ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2002 č. 21577/ 2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu a Národný úrad práce (oznámenie č. 720/2002 Z. z.) v znení opatrenia z 11. novembra 2003 č. 19978/2003-92 (oznámenie č. 540/2003 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 12 písm. c) sa za slovo „roku“ vkladá slovo „vrátane“.

2. V § 12 písm. d) sa za slovo „roku“ vkladá slovo „vrátane“.

3. Poznámky pod čiarou k odkazom 5 a 6 znejú:

5) Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6) Napríklad zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 651/2004 Z. z., zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 540/ 2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 215/2004 Z. z., zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.“.

4. V § 13 ods. 3 písm. b) sa slová „vyššia ako suma ustanovená“ nahrádzajú slovami „v sume ustanovenej“.

5. V § 15 odsek 3 znie:

(3) Ocenenie dlhodobého hmotného majetku alebo dlhodobého nehmotného majetku sa zvýši o náklady vynaložené na technické zhodnotenie, ak sa o technické zhodnotenie zvyšuje vstupná cena dlhodobého hmotného majetku alebo dlhodobého nehmotného majetku podľa osobitného predpisu.7) Ak suma technického zhodnotenia pri jednotlivom majetku neprevýši sumu určenú osobitným predpisom,7) môže sa účtovať ako

a) technické zhodnotenie,

b) služby, ak ide o dlhodobý nehmotný majetok,

c) náklady, ak ide o dlhodobý hmotný majetok.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

7) Zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

6. § 16 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

(8) Súčasťou obstarávacej ceny zásob sú skontá, rabaty, bonusy, dobropisy a ostatné zľavy z ceny, pričom pôvodná obstarávacia cena sa o tieto položky znižuje.“.

7. Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:

10) § 29 zákona č. 595/2003 Z. z.“.

8. V § 23 ods. 2 písm. a) sa za slovo „úverov“ vkladá čiarka a slová „ak podľa rozhodnutia účtovnej jednotky do času uvedenia do používania tohto majetku sa nerozhodne, že budú tvoriť súčasť obstarávacej ceny“.

9. Za § 23 sa vkladá § 23a, ktorý znie:

㤠23a

Účtovanie finančného prenájmu

(1) Na účely účtovania finančného prenájmu sa rozumie

a) finančným prenájmom obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu tohto majetku,

b) dohodnutými platbami jednotlivé platby uhrádzané nájomcom prenajímateľovi počas dohodnutej doby finančného prenájmu; súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna cena10a), za ktorú na konci dohodnutej doby finančného prenájmu prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu,

c) istinou u nájomcu celková suma dohodnutých platieb znížená o nerealizované finančné náklady (nájomné), pričom suma istiny u nájomcu sa rovná sume istiny u prenajímateľa; nerealizovanými finančnými nákladmi (nájomným) sú budúce finančné náklady, ktoré sú u prenajímateľa nerealizovanými finančnými výnosmi.

(2) V deň prevzatia majetku nájomcom sa v účtovníctve nájomcu účtuje v prospech účtu 954 – Záväzky z prenájmu a na ťarchu účtu príslušného účtu majetku v ocenení rovnajúcom sa istine u nájomcu.

(3) V deň splatnosti dohodnutých platieb sa v účtovníctve nájomcu účtuje splatný finančný náklad v prospech účtu 954 – Záväzky z prenájmu so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 544 – Úroky.

(4) Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa v účtovníctve nájomcu účtuje v prospech účtu 954 – Záväzky z prenájmu finančný náklad pripadajúci na obdobie od posledného dňa splatnosti dohodnutých platieb do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 544 – Úroky.

(5) V deň odovzdania majetku prenajímateľovi z dôvodu predčasného ukončenia finančného prenájmu sa v účtovníctve nájomcu účtuje takto:

a) zostatková cena majetku v prospech príslušného účtu účtovej skupiny 08 so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 551 – Odpisy,

b) vyradenie majetku z účtovníctva nájomcu na ťarchu účtu účtovej skupiny 08 so súvzťažným zápisom v prospech príslušného účtu majetku.

(6) Finančné vysporiadanie nájomcu s prenajímateľom z dôvodu predčasného ukončenia finančného prenájmu sa v účtovníctve nájomcu účtuje v prospech účtu 379 – Iné záväzky so súvzťažným zápisom na ťarchu

a) účtu 954 – Záväzky z prenájmu do výšky zostatku záväzku vzniknutého z finančného prenájmu, prípadne

b) účtu 549 – Iné ostatné náklady.

(7) Nárok na plnenie z finančného vysporiadania nájomcu s prenajímateľom z dôvodu predčasného ukončenia finančného prenájmu sa v účtovníctve nájomcu účtuje v prospech účtu 649 – Iné ostatné výnosy, okrem príjmov, z ktorých sa tvoria fondy účtovnej jednotky podľa osobitných predpisov, so súvzťažným zápisom na ťarchu

a) účtu 954 – Záväzky z prenájmu, prípadne

b) účtu 378 – Iné pohľadávky.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:

10a) § 19 ods. 5 písm. b) zákona č. 595/ 2003 Z. z.“.

10. V § 28 ods. 3 sa za slovo „neúčtuje“ vkladá čiarka a slová „s výnimkou odseku 2,“.

11. Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:

15) Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).“.

12. Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:

17) § 24 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z.“.

13. V § 34 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„ (7) V účtovnej jednotke, ktorá je Sociálnou poisťovňou sa účtujú na ťarchu účtu 318 – Pohľadávky na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie pohľadávky voči platiteľom príspevkov na starobné dôchodkové sporenie20a) so súvzťažným zápisom na účtoch 928 – Základný fond príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a 914 – Správny fond.“.

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.

Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:

20a) Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

14. V § 36 odsek 1 znie:

(1) Na účte 321 – Dodávatelia sa účtuje záväzok voči účtovnej jednotke, ktorá je dodávateľom pri vzniku záväzku v obchodných záväzkových vzťahoch, najmenej za kalendárny mesiac. Neúčtujú sa tu záväzky zmenkové.“.

15. V § 36 ods. 5 sa vypúšťa druhá veta.

16. V § 36 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

(6) V účtovnej jednotke, ktorá je Sociálnou poisťovňou sa účtuje v prospech účtu 328 – Záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti nárok dôchodkovej správcovskej spoločnosti na príspevky na starobné dôchodkové sporenie20a) so súvzťažným zápisom na účte 928 – Základný fond príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. Na ťarchu účtu 328 – Záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti sa účtuje postúpenie príspevkov na starobné dôchodkové sporenie príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.“.

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.

17. V § 38 odsek 3 znie:

(3) V prospech účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty sa účtuje daňová povinnosť účtovnej jednotky z dane z pridanej hodnoty. Na ťarchu účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty sa účtuje nárok účtovnej jednotky na odpočítanie dane z pridanej hodnoty. Na účte 343 – Daň z pridanej hodnoty sa účtuje o doklade o oprave základu dane z pridanej hodnoty pri znížení daňovej povinnosti alebo zvýšení daňovej povinnosti z dane z pridanej hodnoty. V prospech účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty sa účtuje daňová povinnosť účtovnej jednotky z dane z pridanej hodnoty so súvzťažným zápisom na príslušný účet v účtovej triede 0 alebo účtovej triede 1 v účtovnej jednotke, ktorá je povinná sa registrovať pre daň z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu22a).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:

22a) § 7 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení zákona č. 651/2004 Z. z.“.

18. V § 38 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:

(4) Pri prijatí služby, pri ktorej nevzniká nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu,22b) sa daň z pridanej hodnoty účtuje v prospech príslušného účtu záväzkov so súvzťažným zápisom na ťarchu príslušného účtu nákladov.

(5) Pri nadobudnutí majetku, ktorým je tovar podľa osobitného predpisu,22c) pri ktorom nevzniká účtovnej jednotke nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty, je daň z pridanej hodnoty súčasťou obstarávacej ceny majetku.“.

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 6 a 7.

Poznámky pod čiarou k odkazom 22b a 22c znejú:

22b) § 49 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení zákona č. 651/2004 Z. z.

22c) § 8 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení zákona č. 651/2004 Z. z.“.

19. V § 38 ods. 6 písm. a), c) a d) sa slová „daňovému úradu“ nahrádzajú slovami „colnému úradu“.

20. V § 42 ods. 10 sa slová „549 – Iné ostatné náklady“ nahrádzajú slovami „548 – Manká a škody“.

21. V poznámke pod čiarou k odkazu 29 sa za slová „3 ods. 1 písm. a)“ vkladajú slová „a b)“.

22. Poznámky pod čiarou k odkazom 31 a 32 znejú:

31) Napríklad zákon č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov, zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov, zákon č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov.

32) § 65 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

23. V § 53 odsek 1 znie:

(1) Na ťarchu účtu 591 – Daň z príjmov sa účtuje výška splatných daní podľa daňového priznania, ako aj daň vyberaná zrážkou napr. daň z úrokov správneho fondu, so súvzťažným zápisom v prospech účtu 341 – Daň z príjmov, účtu 342 – Ostatné priame dane alebo účtu 221 – Bankové účty.“.

24. V § 58 ods. 1 prvej vete sa za slová „účtujú tržby“ vkladajú slová „z predaja majetku“.

25. V § 58 ods. 2 sa za slovo „dividendy“ vkladá čiarka a slovo „nájomné“.

26. V § 58 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

(8) V prospech účtu 658 – Výnosy z prenájmu majetku sa účtujú výnosy z prenájmu majetku alebo jeho časti.“.

Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 9 a 10.

27. V § 62 sa odsek 2 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:

l) 928 – Základný fond príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.“.

28. V § 62 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

(4) Na účte 916 – Rezervný fond sa účtuje v účtovnej jednotke, ktorá je Sociálnou poisťovňou o rezervnom fonde solidarity.“.

Doterajšie odseky 4 až 9 sa označujú ako odseky 5 až 10.

29. V § 64 ods. 5 sa slová „zmluvy o kúpe prenajatej veci“ nahrádzajú slovami „finančného prenájmu“.

30. V prílohe účtovej triede 3 – Zúčtovacie vzťahy sa za slová „317 – Preddavky poskytnuté zdravotníckym zariadeniam“ vkladajú slová „318 – Pohľadávky na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie“.

31. V prílohe účtovej triede 3 – Zúčtovacie vzťahy sa za slová „326 – Záväzky z poistných vzťahov“ vkladajú slová „328 – Záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti“.

32. V prílohe účtovej triede 9 – Fondy účtovnej jednotky, výsledok hospodárenia, dlhodobé úvery a pôžičky, rezervy, závierkové a podsúvahové účty sa za slová „927 – Základný fond úrazového poistenia“ vkladajú slová „928 – Základný fond príspevkov na starobné dôchodkové sporenie“.

Čl. II

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. februára 2003 č. 1558/2003-92, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu a Národný úrad práce (oznámenie č. 66/2003 Z. z.) v znení opatrenia z 11. novembra 2003 č. 19978/ 2003-92 (oznámenie č. 540/2003 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe č. 1 riadku 027 sa čísla „053 + r. 061“ nahrádzajú číslami „ 052 + r. 060“.

2. V prílohe č. 1 riadok 043 znie: „Pohľadávky osobitného účtu povinného zdravotného poistenia, Pohľadávky na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie (319AÚ + 318 – 391)“.

3. V prílohe č. 1 riadok 077 znie: „Osobitný účet povinného zdravotného poistenia, Základný fond príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (921, 928)“.

4. V prílohe č. 1 riadok 101 znie: „Záväzky voči osobitnému účtu povinného zdravotného poistenia, Záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti (329AÚ, 328)“.

5. V prílohe č. 1 vysvetlivky odseku 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „Štatistického úradu Slovenskej republiky“.

6. V prílohe č. 2 vysvetlivky odseku 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „Štatistického úradu Slovenskej republiky“.

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

Ivan Mikloš, v. r.

podpredseda vlády a minister financií