Oznámenie č. 713/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje vzor daňových priznaní k dani z motorových vozidiel

Čiastka 296/2004
Platnosť od 23.12.2004
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005

713

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 38 ods. 2 zákona Slovenskej republiky č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave finančných orgánov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z., zákona č. 493/2001 Z. z. a zákona č. 609/2003 Z. z.

opatrenie z 30. novembra 2004 č. MF/012129/2004-72, ktorým sa ustanovuje vzor daňových priznaní k dani z motorových vozidiel.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 14/2004 a možno doň nazrieť na webovej stránke Ministerstva financií Slovenskej republiky www.finance.gov.sk.