Vyhláška č. 706/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 145/1996 Z. z. o prijímaní na štúdium na stredných školách v znení neskorších predpisov

Čiastka 295/2004
Platnosť od 22.12.2004 do31.08.2008
Účinnosť od 01.01.2005 do31.08.2008
Zrušený 245/2008 Z. z.

OBSAH

706

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

z 8. decembra 2004,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 145/1996 Z. z. o prijímaní na štúdium na stredných školách v znení neskorších predpisov

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 5, § 28 ods. 4 a § 29 ods. 5 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 145/1996 Z. z. o prijímaní na štúdium na stredných školách v znení vyhlášky č. 437/2001 Z. z., vyhlášky č. 725/2002 Z. z. a vyhlášky č. 6/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 5 odsek 6 znie:

(6) Ak na prijatie uchádzača treba overiť špeciálne schopnosti, zručnosti alebo talent v odboroch podľa § 2 ods. 2 písm. a), riaditeľ strednej školy určí na toto overenie termín v čase od 20. marca do 10. apríla.“.

2. V § 6 odsek 5 znie:

(5) Riaditeľ strednej školy pri rozhodovaní o prijatí prihliada na skutočnosť, že uchádzač je úspešným riešiteľom predmetovej olympiády alebo víťazom súťaže, ktorá súvisí so študijným odborom alebo s učebným odborom štúdia, o ktorý sa uchádza.“.

3. § 6 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

(6) Riaditeľ strednej školy okrem škôl so študijným odborom a štúdiom, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu uvedených v § 2 ods. 2 písm. a) ôsmom a desiatom bode, prihliada na výsledky dosiahnuté v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníkov základných škôl.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2005.


Martin Fronc v. r.