Oznámenie č. 700/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. decembra 2003 č. 24501/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky a ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. februára 2003 č. 1407/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, obce, vyššie územné celky, príspevkové organizácie a niektoré iné právnické osoby, ktorých hlavným predmetom činnosti nie je podnikanie v znení opatrenia z 9. marca 2004 č. 1487/2004-74

Čiastka 291/2004
Platnosť od 22.12.2004 do31.12.2007
Účinnosť od 01.01.2005 do31.12.2007
Zrušený 419/2007 Z. z.

700

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 561/2004 Z. z.

opatrenie z 24. novembra 2004 č. MF/10717/2004-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. decembra 2003 č. 24501/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky (oznámenie č. 567/2003 Z. z.) a ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. februára 2003 č. 1407/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, obce, vyššie územné celky, príspevkové organizácie a niektoré iné právnické osoby, ktorých hlavným predmetom činnosti nie je podnikanie (oznámenie č. 88/2003 Z. z.) v znení opatrenia z 9. marca 2004 č. 1487/2004-74 (oznámenie č. 149/2004 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 14/2004 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

80

Opatrenie

Ministerstva financií Slovenskej republiky z 24. novembra 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. decembra 2003 č. 24501/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky a ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. februára 2003 č. 1407/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, obce, vyššie územné celky, príspevkové organizácie a niektoré iné právnické osoby, ktorých hlavným predmetom činnosti nie je podnikanie v znení opatrenia z 9. marca 2004 č. 1487/2004-74

Referent: Ing. Miriam Majorová, PhD., tel.: 02/59 58 32 02 Číslo: MF/10717/2004-74

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 561/2004 Z. z. ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. decembra 2003 č. 24501/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky (oznámenie č. 567/2003), sa mení a dopĺňa takto:

1. Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

2. Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

5) Napríklad zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov.“.

3. V § 5 ods. 1 písmeno c) znie:

c) významné sumy opráv nákladov a výnosov minulých účtovných období sa účtujú na účet 932 – Nerozdelený zisk, neuhradená strata minulých rokov, “.

4. § 6 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Pri účtovaní poskytovania prostriedkov z rozpočtu Európskej únie sa v rozpočtovej organizácii v rozsahu, ktorý určuje vnútorný predpis účtovnej jednotky ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu a ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, účtujú kurzové rozdiely v prospech alebo na ťarchu účtu 918 – Ostatné finančné fondy na samostatných analytických účtoch osobitne pre kurzové zisky a osobitne pre kurzové straty.“.

5. V § 9 odseky 3 a 4 znejú:

(3) Konečné stavy účtov 211 a 213 účtovej skupiny 21 a účtu 234 účtovej skupiny 23 a účtov účtovej triedy 4 sa účtujú podľa charakteru zostatku na ťarchu alebo v prospech účtu 964 – Saldo výdavkov a nákladov rozpočtového hospodárenia.

(4) Konečné stavy účtov 214, 215, 216 a 219 účtovej skupiny 21 a účtov 235 a 237 účtovej skupiny 23 sa účtujú podľa charakteru zostatku na ťarchu alebo v prospech účtu 965 – Saldo príjmov a výnosov rozpočtového hospodárenia.“.

6. V § 16 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmená e) až j) sa označujú ako písmená d) až i).

7. V § 19 odsek 6 znie:

(6) Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatným prevodom pri splynutí, zlúčení, rozdelení alebo pri prevode správy sa oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve. Ak cenu nie je možné zistiť, oceňuje sa reprodukčnou obstarávacou cenou.“.

8. V § 21 ods. 11 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „okrem podielových cenných papierov, ak má účtovná jednotka podiel menej ako 20 % na základnom imaní alebo hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti.“.

9. V § 22 ods. 1 prvej vete sa vypúšťajú slová „ak osobitný predpis neustanovuje inak“ vrátane odkazu 9 a poznámka pod čiarou k odkazu 9.

10. V § 24 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„ f) dlhodobom majetku prenajatom formou finančného prenájmu.“.

11. V § 25 ods. 3 sa vypúšťajú slová „nehmotný majetok a dlhodobý hmotný“ a na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak na takto nadobudnutý majetok budú vynaložené obstarávacie náklady.“.

12. V § 27 ods. 2 písm. a) sa za slovo „úverov“ vkladá čiarka a slová „ak sa do času uvedenia tohto majetku do používania nerozhodne, že budú tvoriť súčasť obstarávacej ceny“.

13. Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:

10) Napríklad zákon č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/ 2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 58/2003 Z. z.“.

14. V § 30 ods. 7 sa za slovo „neúčtuje“ vkladá čiarka a slová „s výnimkou podľa odseku 6“.

15. Poznámky pod čiarou k odkazom 16 a 17 znejú:

16) Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorských právach a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).

17) Napríklad zákon č. 115/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 183/2000 Z. z. v znení zákona č. 416/2001 Z. z., zákon č. 49/2002 Z. z., zákon č. 618/2003 Z. z. .“.

16. V § 31 ods. 4 písm. a) sa vypúšťa bodkočiarka a slová „technické zhodnotenie sa odpíše v priebehu nájmu“.

17. Za § 31 sa vkladá § 31a, ktorý znie:

㤠31 a

Účtovanie finančného prenájmu

(1) Na účely účtovania finančného prenájmu sa rozumie

a) finančným prenájmom nájom majetku s dohodnutým právom kúpy prenajatého majetku, ak počas dohodnutej doby finančného prenájmu, nájomca užíva prenajatý majetok za jednorázovú dohodnutú platbu alebo viac dohodnutých platieb uhrádzaných počas dohodnutej doby nájmu majetku,

b) dohodnutými platbami jednotlivé platby uhrádzané nájomcom prenajímateľovi počas dohodnutej doby finančného prenájmu; súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna cena, po zaplatení ktorej na konci dohodnutej doby finančného prenájmu prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu,

c) istinou u nájomcu celková suma dohodnutých platieb znížená o nerealizované finančné náklady (nájomné), pričom suma istiny u nájomcu sa rovná sume istiny u prenajímateľa; nerealizovanými finančnými nákladmi (nájomným) sú budúce finančné náklady, ktoré sú u prenajímateľa nerealizovanými finančnými výnosmi.

(2) V deň prevzatia majetku nájomcom sa v účtovníctve nájomcu účtuje v prospech účtu 954 – Záväzky z prenájmu a na ťarchu účtu príslušného majetku v ocenení rovnajúcom sa istine u nájomcu.

(3) V deň splatnosti dohodnutých platieb sa v účtovníctve nájomcu účtuje splatný finančný náklad v prospech účtu 954 – Záväzky z prenájmu so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 544 – Úroky alebo 430 – Finančné náklady.

(4) Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa v účtovníctve nájomcu účtuje v prospech účtu 954 – Záväzky z prenájmu finančný náklad pripadajúci na obdobie od posledného dňa splatnosti dohodnutých platieb do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 544 – Úroky alebo 430 – Finančné náklady.

(5) V deň odovzdania majetku prenajímateľovi z dôvodu predčasného ukončenia finančného prenájmu sa v účtovníctve nájomcu účtuje takto:

a) zostatková cena majetku v prospech príslušného účtu účtovej skupiny 08 so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 551 alebo účtu 470,

b) vyradenie majetku z účtovníctva nájomcu na ťarchu účtu účtovej skupiny 08 so súvzťažným zápisom v prospech príslušného účtu majetku.

(6) Finančné vysporiadanie nájomcu s prenajímateľom z dôvodu predčasného ukončenia finančného prenájmu sa v účtovníctve nájomcu účtuje v prospech účtu 379 – Iné záväzky so súvzťažným zápisom na ťarchu

a) účtu 954 – Záväzky z prenájmu do výšky zostatku záväzku vzniknutého z finančného prenájmu, prípadne

b) účtu 549 – Iné ostatné náklady alebo účtu 480 - Iné náklady.“.

18. V § 32 ods. 2 sa v písm. e) slovo „účtuje“ nahrádza slovom „účtujú“.

19. V § 37 ods. 1 sa slová „rozpočtového hospodárenia“ nahrádzajú slovami „rozpočtových organizácií“.

20. V § 37 ods. 1 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená a) až d).

21. V § 37 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená a) až c).

22. V § 37 odsek 5 znie:

(5) V prospech účtu 214 – Zúčtovanie daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov sa účtujú sumy daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov ku dňu vzniku nároku na ich zaplatenie so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 318 – Pohľadávky za daňové príjmy obcí a vyšších územných celkov.“.

23. V § 37 ods. 7 sa za slovo „účtujú“ vkladajú slová „v účtovnej jednotke, ktorá je rozpočtovou organizáciou“.

24. V § 37 ods. 9 sa slová „prijaté na základný bežný účet“ nahrádzajú slovami „uhradené zo základného bežného účtu“.

25. V § 39 sa vypúšťa odsek 3. Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 6.

26. V § 39 ods. 3 sa vypúšťajú slová „okrem výdavkov podľa odseku 3“.

27. V § 40 odsek 6 znie:

(6) Na účte 248 sa účtuje v účtovnej jednotke, ktorá je rozpočtovou organizáciou stav a pohyb peňažných prostriedkov z rozpočtu Európskej únie vedených na osobitných bežných účtoch podľa osobitného predpisu1). Na tomto účte sa účtuje aj stav a pohyb peňažných prostriedkov na osobitnom účte vedenom v mene Európskej komisie.“.

28. V § 46 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto slová: „v účtovnej jednotke, ktorou je rozpočtová organizácia“.

29. § 46 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

(8) Na účte 318 – Pohľadávky za daňové príjmy obcí a vyšších územných celkov sa účtujú rozpočtové daňové príjmy obcí a vyšších územných celkov.“.

30. V § 50 odsek 3 znie:

(3) Na ťarchu účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty sa účtuje nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty. V prospech účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty sa účtuje vznik povinnosti účtovnej jednotky zaplatiť daň z pridanej hodnoty. Na účte 343 –Daň z pridanej hodnoty sa účtuje o oprave základu dane z pridanej hodnoty pri znížení alebo zvýšení dane z pridanej hodnoty. V prospech účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty sa účtuje daň z pridanej hodnoty v účtovej jednotke, ktorá je povinná sa registrovať pre daň z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu19a), so súvzťažným zápisom na príslušný účet v účtovej triede 0 a 1.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:

19a) § 7 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení zákona č. 350/2004 Z. z.“.

31. V § 50 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:

(4) Pri prijatí služby, pri ktorej nevzniká nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu19b) sa daň z pridanej hodnoty účtuje v prospech príslušného účtu záväzkov so súvzťažným zápisom na ťarchu príslušného účtu nákladov.

(5) Pri nadobudnutí majetku, ktorým je tovar podľa osobitného predpisu19c), pri ktorom nevzniká účtovnej jednotke nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu19b), je daň z pridanej hodnoty súčasťou obstarávacej ceny majetku.“.

Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 9.

Poznámky pod čiarou k odkazom 19b a 19c znejú:

19b) § 49 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z.

19c) § 8 zákona č. 222/2004 Z. z.“.

32. V § 50 ods. 6 písm. a), c) a d) sa slová „daňovému úradu“ nahrádzajú slovami „colnému úradu“.

33. V § 54 ods. 10 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „napríklad nevyfakturované dodávky“.

34. Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:

20) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov.“.

35. V § 55 ods. 2 sa za slovo „účtujú“ vkladá slovo „najmä“.

36. V § 55 ods. 3 prvej vete sa nad slovo „združenia“ umiestňuje odkaz 21a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:

21a) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 365/2004 Z. z.“.

37. V § 64 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „napríklad náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca“.

38. V § 70 sa vypúšťa odsek 1.

Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 1 až 4.

39. V § 74 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Na účte 952 – Záväzky zo sociálneho fondu sa účtuje tvorba a použitie sociálneho fondu podľa osobitného predpisu. 24a)“.

Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 8.

Poznámka pod čiarou k odkazu 24a znie:

24a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov.“.

40. § 77 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Zostatok účtu 912 – Fond sociálny sa preúčtuje na účet 952 – Záväzky zo sociálneho fondu.“.

41. V prílohe sa slová „214 – Limity rozpočtových výdavkov“ nahrádzajú slovami „214 – Zúčtovanie daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov“, za slová „317 – Pohľadávky za rozpočtové príjmy daňové a colné“ sa vkladajú slová „318 – Pohľadávky za daňové príjmy obcí a vyšších územných celkov“, vypúšťajú sa slová „912 – Fond sociálny“ a za slová „951 – Dlhodobé bankové úvery“ sa vkladajú slová „952 – Záväzky zo sociálneho fondu“.

Čl. II

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. februára 2003 č. 1407/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, obce, vyššie územné celky, príspevkové organizácie a niektoré iné právnické osoby, ktorých hlavným predmetom činnosti nie je podnikanie (oznámenie č. 88/2003 Z. z.) v znení opatrenia č. 1487/2004-74 (oznámenie č. 149/2004 Z. z. ), sa mení a dopĺňa takto:

1. Poznámky pod čiarou k odkazom 4 a 5 znejú:

4) § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5) § 5 zákona č. 523/2004 Z. z. .“.

2. Za § 4a sa vkladá § 4b, ktorý znie:

㤠4b

(1) Podľa tohto opatrenia sa postupuje po prvýkrát pri zostavovaní účtovnej závierky za rok 2005.

(2) V účtovných závierkach za rok 2005 sa v účtovnom výkaze uvedenom v prílohe k tomuto opatreniu neuvádzajú v stĺpci “Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie„ zostatky účtov vykázaných na riadkoch 047, 131 a 140.“.

3. Príloha č. 1 sa nahrádza prílohou k tomuto opatreniu.

4. Príloha č. 2 sa dopĺňa časťou C, ktorá znie:

„Časť C* Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií

Číslo účtu Tržby a výrobné náklady
príspevkových organizácií
Číslo
riadku
Bežné účtovné
obdobie
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
601 Tržby za vlastné výrobky 001
602 Tržby z predaja služieb 002
604 Tržby za predaný tovar 003
504 Predaný tovar 004
Tržby celkom
(001+002+003-004)
005
Účtová trieda 5 celkom 006
504 Predaný tovar 007
Účtová skupina 54
(r. 1 7 až r. 24 časti A)
008
552 Zostatková cena predaného dlhodobého
nehmotného majetku a dlhodobého hmot-
ného majetku
009
553 Predané cenné papiere a podiely 010
554 Predaný materiál 011
556 Tvorba zákonných rezerv 012
559 Tvorba zákonných opravných položiek 013
Výrobné náklady celkom
(006-007-008-009-010-011-012-013)
014

*) Zostavuje sa za príspevkové organizácie“.

5. V prílohe č. 4 sa za riadok 20 vkladá nový riadok 21, ktorý znie:

21. krátkodobé cenné papiere a krátkodobý finančný majetok“.

Doterajšie riadky 21 až 47 sa označujú ako riadky 22 až 48.

Čl. III

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

Ivan Mikloš, v. r.

podpredseda vlády a minister financií

Príloha k opatreniu č. MF/10717/2004-74

Príloha č. 1 k opatreniu č. 1407/2003-92 - Súvaha - Vzor