Vyhláška č. 697/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z minerálneho oleja a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z minerálneho oleja

Čiastka 291/2004
Platnosť od 22.12.2004 do30.06.2008
Účinnosť od 01.01.2005 do30.06.2008
Zrušený 212/2008 Z. z.

697

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 30. novembra 2004,

ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z minerálneho oleja a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z minerálneho oleja

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 43 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja ustanovuje:


§ 1

Vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z minerálneho oleja (ďalej len „daň“) a dodatočnej žiadosti o vrátenie dane je uvedený v prílohe.

§ 2

Vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie dane a dodatočnej žiadosti o vrátenie dane podľa § 1 sa po prvýkrát použije za zdaňovacie obdobie začínajúce sa 1. januára 2005.


§ 3

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 233/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z minerálneho oleja a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z minerálneho oleja.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2005.


Ivan Mikloš v. r.


Príloha k vyhláške č. 697/2004 Z. z.

VZOR

Vzor