Oznámenie č. 692/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Estónskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností

Čiastka 287/2004
Platnosť od 18.12.2004
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 1. januára 2005 na základe článku 17 ods. 2.