Oznámenie č. 692/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Estónskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností

Čiastka 287/2004
Platnosť od 18.12.2004
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 1. januára 2005 na základe článku 17 ods. 2.

692

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 9. septembra 2004 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Estónskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností.

Dohoda nadobudne platnosť 1. januára 2005 na základe článku 17 ods. 2.

Do textu dohody možno nazrieť na Národnom bezpečnostnom úrade.