Oznámenie č. 689/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23 054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení opatrenia č. 25 167/2003-92 a o zmene a doplnení niektorých opatrení

Čiastka 286/2004
Platnosť od 18.12.2004
Účinnosť od 01.01.2005 do31.12.2014
Zrušený 388/2014 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

689

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 561/2004 Z. z.

opatrenie z 24. novembra 2004 č. MF/10069/2004-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23 054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení opatrenia č. 25 167/2003-92 a o zmene a doplnení niektorých opatrení.

Týmto opatrením sa mení a dopĺňa

a) opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23 054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 740/2002 Z. z.) v znení opatrenia č. 25 167/2003-92 (oznámenie č. 560/2003 Z. z.),

b) opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 123/2003 Z. z.) v znení opatrenia č. 25 167/2003-92 (oznámenie č. 560/2003 Z. z.).

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. novembra 2003 č. 16680/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie, usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek konsolidovanej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených na zverejnenie z konsolidovanej účtovnej závierky pre podnikateľov (oznámenie č. 460/2003 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 14/2004 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

78

Opatrenie

Ministerstva financií Slovenskej republiky z 24. novembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení opatrenia č. 25 167/2003-92 a o zmene a doplnení niektorých opatrení

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 561/2004 Z. z. ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/ 2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 740/2002 Z. z.) v znení opatrenia č. 25167/2003-92 (oznámenie č. 560/2003 Z. z.), sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 3 sa za slovo „prílohu“ vkladajú slová „č. 1“.

2. Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý znie:

㤠2a

(1) Účtovným prípadom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, je účtovanie skutočností

a) podľa § 2 ods. 2 zákona, pri ktorých sa účtovný zápis uskutočňuje iba ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (ďalej len „závierkové účtovné prípady"),

b) podľa § 2 ods. 2 zákona týkajúcich sa ich stavu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a ktoré účtovná jednotka zistila do dňa zostavenia účtovnej závierky (ďalej len „upravujúce závierkové účtovné prípady”); upravujúcim závierkovým účtovným prípadom nie je účtovanie skutočností, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia, ak nesúvisia so stavom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napríklad pokles trhovej ceny cenných papierov v období medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia,

c) z dôvodu otvorenia účtovných kníh podľa § 16 ods. 10 zákona do dňa schválenia účtovnej závierky.“.

3. V § 4 ods. 1 sa za písmeno j) vkladá nové písmeno k), ktoré znie:

k) členenie finančných účtov, nákladov a výnosov pre činnosť vykonávanú účtovnou jednotkou

1. na základe výlučného práva, pričom výlučným právom sa rozumie právo na poskytovanie určitej služby alebo vykonávanie činnosti na vymedzenom geografickom území, ktorá je na základe osobitného predpisu vyhradená jedinej účtovnej jednotke,

2. na základe osobitného práva, pričom osobitným právom sa rozumie

2a. právo na poskytovanie určitej služby alebo na vykonávanie činnosti v určitej oblasti, ktorá je na základe osobitného predpisu vyhradená dvom účtovným jednotkám alebo účtovným jednotkám, ktoré sú verejným podnikom alebo obmedzenému počtu účtovných jednotiek alebo účtovným jednotkám, ktoré sú verejnými podnikmi, bez toho, aby sa obmedzenie počtu účtovných jednotiek alebo voľba oprávnených účtovných jednotiek zakladala na objektívnych, primeraných a nediskriminačných kritériách; verejným podnikom sa rozumie účtovná jednotka, ktorá postupuje podľa tohto opatrenia, a v ktorej orgány verejnej moci vykonávajú priamo alebo nepriamo väčšinový vplyv z dôvodu vlastníctva účtovnej jednotky, hlasovacích práv, podielu na základnom imaní a pravidiel, ktorými sa táto účtovná jednotka riadi,

2b. výhoda, ktorá jednu účtovnú jednotku alebo viaceré účtovné jednotky v značnom rozsahu zvýhodňuje oproti iným účtovným jednotkám pri vykonávaní rovnakej činnosti v tej istej oblasti na vymedzenom geografickom území za porovnateľných podmienok,

3. vo verejnom záujme, pričom účtovná jednotka dostáva štátnu pomoc podľa osobitného predpisu3a) a zároveň vykonáva aj iné činnosti.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

„3a) Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.“.

Doterajšie písmeno k) sa označuje ako písmeno l).

4. V § 5 odsek 1 znie:

(1) Náklady a výnosy sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia. Opravy nevýznamných nákladov a nevýznamných výnosov minulých účtovných období sa účtujú ako účtovné prípady bežného účtovného obdobia na príslušných účtoch nákladov alebo výnosov z hospodárskej činnosti účtovnej jednotky.“.

5. V § 9 ods. 8 sa vypúšťajú písmená a) a b).

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená a) a b).

6. V § 10 ods.11 sa na konci pripájajú tieto vety:

„Odložená daň z príjmov sa neúčtuje ani pri zápornom goodwille.“.

7. § 10 sa dopĺňa odsekom 19, ktorý znie:

(19) O odloženej dani z príjmov vyplývajúcej z dočasných rozdielov súvisiacich s podielmi v dcérskych účtovných jednotkách a v účtovných jednotkách, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv, sa neúčtuje, ak sú splnené tieto podmienky:

a) účtovná jednotka, ktorá má takýto podiel, je schopná ovplyvniť vyrovnanie týchto dočasných rozdielov a

b) je pravdepodobné, že tieto dočasné rozdiely nebudú vyrovnané v blízkej budúcnosti.“.

8. V § 13 ods. 6 sa za slovami „Hmotný majetok“ vkladajú slová „podľa odseku 4 písm. b)“.

9. V § 13 ods. 7 sa za slovami „O hmotnom majetku“ vkladajú slová „podľa odseku 4 písm. b)“.

10. V § 13 ods. 8 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená c) a d).

11. V § 14 ods. 8 prvej vete sa za slovo „obchodovanie“ vkladá čiarka a slová „a ak účtovná jednotka nie je materskou účtovnou jednotkou a nemá v nich ani podstatný vplyv, zmena reálnej hodnoty cenných papierov a podielov, ktoré tvoria podiel na základnom imaní v týchto účtovných jednotkách“ a v druhej vete sa vypúšťa slovo „krátkodobého“.

12. V § 14 ods. 11 úvodná veta znie:

(11) Zmena hodnoty cenných papierov a podielov, ktoré tvoria podiel na základnom imaní účtovnej jednotky, pre ktorú je účtovná jednotka materskou účtovnou jednotkou, alebo v ktorej má účtovná jednotka podstatný vplyv, sa účtuje pri oceňovaní metódou vlastného imania takto:“.

13. V § 18 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:

(9) Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa z dôvodu upravujúcich závierkových účtovných prípadov účtuje tvorba opravnej položky alebo sa upraví jej výška, napríklad v prípade vyhlásenia konkurzu na niektorého z odberateľov, ktoré sa uskutočnilo po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ktorým sa spravidla potvrdí, že znehodnotenie pohľadávok z obchodného styku existovalo už ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.“.

Doterajšie odseky 9 a 10 sa označujú ako odseky 10 a 11.

14. V § 19 odseky 1 a 2 znejú:

(1) Rezerva sa tvorí na základe zásady opatrnosti na riziká a straty. Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť účtovnej jednotky, ktorá vznikla z minulých udalostí, je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži ekonomické úžitky účtovnej jednotky, pričom ak nie je známa presná výška tohto záväzku, ocení sa odhadom v sume dostatočnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka pri zohľadnení rizík a neistôt. Záväzok s určitým časovým vymedzením a určitou výškou sa neúčtuje na účte rezerv, ale na príslušnom účte záväzku.

(2) Spôsob tvorby a používania rezerv sa uvádza vo vnútornom predpise účtovnej jednotky, pričom rezerva sa môže použiť len na účel, na ktorý bola vytvorená. Pri tvorbe rezerv podľa odseku 8 písm. s) sa môžu použiť poistno – matematické metódy a hodnota týchto rezerv sa upravuje na ich hodnotu v čase účtovania a vykazovania.“.

15. V § 19 odsek 7 znie:

(7) Rezervy sú predmetom dokladovej inventúry a pri inventarizácii sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa z dôvodu upravujúcich závierkových účtovných prípadov účtuje tvorba rezervy, alebo sa upraví jej výška.“.

16. V § 19 ods. 8 prvá veta znie:

„Rezervy sa vzťahujú na povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z uzavretých zmlúv, z dobrovoľného rozhodnutia účtovnej jednotky splniť si povinnosť voči tretím stranám, napríklad ak na základe konania účtovnej jednotky v minulosti, zverejnenia pravidiel alebo oznámenia o uznaní zodpovednosti účtovnej jednotky tretia strana očakáva, že takáto povinnosť bude splnená.“.

17. V § 19 ods. 8 písm. u) sa na konci pripájajú tieto slová: „ktorými sú zmluvy, pri ktorých náklady nevyhnutné na splnenie zmluvných povinností prevyšujú ekonomický úžitok, ktorý sa zo zmluvy očakáva,“.

18. V § 22 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová:

„a preto sú takmer zhodné so skutočnými vlastnými nákladmi“.

19. § 22 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

(6) Súčasťou ocenenia zásob sú zľavy z ceny, napríklad skontá, bonusy, rabaty, pričom ocenenie zásob sa o tieto položky znižuje.“.

20. V § 23 ods.1 sa za prvú vetu vkladajú nová druhá veta až piata veta, ktoré znejú:

„Ak obstarávacia cena alebo vlastné náklady zásob sú vyššie ako budú ekonomické úžitky z ich predaja alebo použitia pre vlastné potreby účtovnej jednotky, napríklad v dôsledku nepotrebnosti, nadbytočnosti, poklesu ich predajnej ceny alebo v dôsledku toho, že sa zvýšili náklady potrebné na ich dokončenie, vytvára sa opravná položka k týmto zásobám vo výške rozdielu medzi ich ocenením v účtovníctve a ich čistou realizačnou hodnotou. Čistou realizačnou hodnotou sa rozumie predpokladaná predajná cena znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a o predpokladané náklady súvisiace s ich predajom. Ocenenie zásob po zohľadnení zníženia ich hodnoty nie je vyššie ako predpokladaná suma, ktorá by sa dosiahla ich predajom alebo ich použitím pre vlastné potreby účtovnej jednotky. K surovinám a k pomocným látkam sa opravná položka vytvára, ak je pravdepodobné, že hotové výrobky, na výrobu ktorých budú tieto suroviny a pomocné látky použité, sa predajú so stratou.“.

21. V § 26 ods. 1 prvej vete sa slovo „splynutí“ nahrádza slovami „zlúčení, splynutí“.

22. V § 26 odsek 2 znie:

(2) Zostatok účtu 416 – Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení sa v otváracích súvahách obchodných spoločností a družstiev vzniknutých splynutím, v otváracích súvahách obchodných spoločností a družstiev vzniknutých rozdelením a pri zlúčení v účtovníctve právneho nástupcu, vykazuje na účtoch účtovej skupiny 41 – Základné imanie a kapitálové fondy a účtovej skupiny 42 – Fondy zo zisku a prevedené výsledky hospodárenia sa vykazujú v súlade so zmluvou o splynutí, zmluvou o rozdelení alebo zmluvou o zlúčení.“.

23. V § 26 ods. 3 prvej vete sa za slovo „súvahe“ vkladajú slová „a pri zlúčení sú v účtovníctve účtovnej jednotky, ktorá je právnym nástupcom“, v druhej vete sa za slová „záväzkov“ vkladajú slová „pri splynutí“ a na konci sa pripája táto veta:

„Pri zlúčení sa tieto rozdiely účtujú na príslušný účet nákladov alebo výnosov v účtovníctve účtovnej jednotky, ktorá je právnym nástupcom.“.

24. V § 30 ods. 14 sa na konci pripájajú tieto vety:

„Výnosy sa pri tejto metóde účtujú podľa stupňa dokončenia zákazky, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka na účtoch účtovej skupiny 61 – Zmena stavu vnútroorganizačných zásob, účtovej skupine 60 – Tržby za vlastné výkony a tovar s prípadným použitím účtov 384 – Výnosy budúcich období alebo 385 – Príjmy budúcich období takto:

a) ak je ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka dosiahnutý zisk vyšší ako zisk vypočítaný podľa metódy percenta dokončenia, rozdiel sa účtuje na ťarchu príslušného účtu účtovej skupiny 60 – Tržby za vlastné výkony a tovar so súvzťažným zápisom v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich období,

b) ak je ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka dosiahnutý zisk nižší ako zisk vypočítaný podľa metódy percenta dokončenia, rozdiel sa účtuje v prospech príslušného účtu účtovej skupiny 60 – Tržby za vlastné výkony a tovar so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 385 – Príjmy budúcich období.“.

25. V § 30 sa za odsek 14 vkladá nový odsek 15, ktorý znie:

(15) Ak sú rozpočtované náklady na zákazku vyššie ako rozpočtované výnosy zo zákazky, očakávaná strata sa vykazuje hneď ako náklad. Vo výške aktivovaných zásob vzťahujúcich sa na zákazku, sa vytvára opravná položka. Ak je očakávaná strata vyššia ako aktivované zásoby vzťahujúce sa na zákazku, vo výške prevyšujúcej aktivované zásoby vzťahujúce na zákazku sa vytvára rezerva.“.

Doterajšie odseky 15 a 16 sa označujú ako odseky 16 a 17.

26. § 30 sa dopĺňa odsekom 18, ktorý znie:

(18) Pri zisťovaní stupňa dokončenia zákazky podľa odseku 16 písm. a) sa do nákladov na zákazku zahrnujú len tie náklady, ktoré zodpovedajú už vykonanej práci. Do nákladov sa nezahrnujú napríklad veci súvisiace s budúcou činnosťou, ako je materiál, ktorý bol dodaný na miesto súvisiace so zákazkou alebo na iné miesto, a ktorý ešte v priebehu plnenia zákazky nebol inštalovaný, použitý alebo aplikovaný a to napriek tomu, že bol vyrobený osobitne pre túto zákazku a preddavky poskytnuté subdodávateľom na prácu na subdodávke.“.

27. V § 30a ods. 1 písmeno a) znie:

a) finančným prenájmom obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu16a) tohto majetku,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:

16a) § 2 písm. s) druhý bod zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 659/2004 Z. z.“.

28. Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:

19a) § 2 písm. s) prvý bod zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 659/2004 Z. z.“.

29. V § 30a ods. 7 sa na konci pripája táto veta:

„Náklady súvisiace s obstaraním predmetu finančného prenájmu sa účtujú na ťarchu účtu 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 321 – Dodávatelia alebo 379 – Iné záväzky.“.

30. V § 32 odsek 2 znie:

(2) V účtovej triede 0 – Dlhodobý majetok sa účtuje o dlhodobom majetku, ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo alebo právo správy, ak ide o majetok štátu, obce alebo vyššieho územného celku. O dlhodobom majetku sa účtuje v účtovníctve účtovnej jednotky, ktorá nemá k tomuto majetku vlastnícke právo alebo právo správy, ak ide o

a) dlhodobý hnuteľný majetok, ku ktorému vlastnícke právo alebo právo správy prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny alebo dohodnutej odplaty a do nadobudnutia vlastníckeho práva alebo práva správy, tento majetok kupujúci alebo nadobúdateľ užíva,

b) dlhodobý nehnuteľný majetok obstaraný na základe zmluvy, pri ktorej sa vlastnícke právo alebo právo správy nadobúda povolením vkladu do katastra nehnuteľností, ak do nadobudnutia vlastníckeho práva alebo práva správy účtovná jednotka nehnuteľnosť užíva,

c) technické zhodnotenie prenajatého dlhodobého hmotného majetku, ktoré na základe písomnej zmluvy s vlastníkom alebo správcom odpisuje nájomca za podmienok ustanovených v osobitnom predpise20),

d) technickú rekultiváciu, ktorá nie je súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého majetku a vykonáva sa na pozemkoch vo vlastníctve alebo v správe inej osoby ako je účtovná jednotka,

e) dlhodobý hmotný majetok pri prevode vlastníckeho práva z dôvodu zabezpečenia záväzku prevodom práva21) na veriteľa, ak sa pôvodný vlastník (dlžník) písomne dohodne s veriteľom na výpožičke22) tohto majetku počas trvania zabezpečenia záväzku,

f) dlhodobý nehmotný majetok,

g) dlhodobý hmotný majetok obstaraný finančným prenájmom.“.

31. V § 35 ods. 1 písm. f) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a odsek 1 sa dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

g) vyvolanú investíciu, ktorou sa rozumie obstaranie majetku alebo služby, ktoré nebude účtovná jednotka používať, ale ktoré jej vznikli podľa osobitného predpisu alebo zo zmluvy v súvislosti s obstaraním dlhodobého majetku.“.

32. V § 35 ods. 2 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová:

„z úverov, ak sa do času uvedenia tohto majetku do používania nerozhodne, že budú tvoriť súčasť obstarávacej ceny.“.

33. V § 36 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 6.

34. V § 37 ods. 8 písmeno b) znie:

b) vytvorený vlastnou činnosťou za účelom používania pre potreby účtovnej jednotky alebo na účely obchodovania s ním, ak nejde o softvér na zákazku alebo o súčasť dodávky hardvéru.“.

35. V § 37 ods. 9 sa za slová „užívacie práva“ vkladajú slová „právo prechodu cez pozemok“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „napríklad kúpou, výmenou a nepeňažným vkladom.“.

36. V § 37 ods. 12 sa na konci pripájajú tieto vety:

„Pri účtovaní goodwillu sa zisťuje, v akej výške sa v budúcnosti v súvislosti s goodwillom zvýšia ekonomické úžitky a v súvislosti so záporným goodwillom znížia ekonomické úžitky. Ak budúce zvýšenie ekonomických úžitkov bude pravdepodobne nižšie než je výška goodwillu zaúčtovaná na účte 015 – Goodwill, príslušná časť goodwillu sa odpíše pri kúpe alebo vklade podniku alebo jeho časti. Ak budúce zníženie ekonomických úžitkov bude pravdepodobne nižšie než je výška záporného goodwillu zaúčtovaná na účte 015 – Goodwill, príslušná časť záporného goodwillu sa odpíše pri kúpe alebo vklade podniku alebo jeho časti.“.

37. V § 37 odsek 13 znie:

(13) Goodwill sa účtuje pri zlúčení, splynutí a rozdelení, ak účtovná hodnota podielu jednej zúčastnenej spoločnosti v inej zúčastnenej spoločnosti je vyššia než reálna hodnota majetku a záväzkov pripadajúca na tento podiel, pričom účtovnou hodnotou podielu pri splynutí a rozdelení sa rozumie hodnota podielu ocenená reálnou hodnotou. Záporný goodwill sa účtuje v prospech účtu 015 – Goodwill. Pri účtovaní goodwillu sa zisťuje, v akej výške sa v budúcnosti v súvislosti s goodwillom zvýšia ekonomické úžitky a v súvislosti so záporným goodwillom, znížia ekonomické úžitky. Ak budúce zvýšenie ekonomických úžitkov bude pravdepodobne nižšie než je výška goodwillu zaúčtovaná na účte 015 – Goodwill, príslušná časť goodwillu sa odpíše pri zlúčení, splynutí a rozdelení. Ak budúce zníženie ekonomických úžitkov bude pravdepodobne nižšie než je výška záporného goodwillu zaúčtovaná na účte 015 – Goodwill, príslušná časť záporného goodwillu sa odpíše pri zlúčení, splynutí a rozdelení.“.

38. § 40 sa vypúšťa.

39. V § 48 odsek 3 znie:

(3) Ak do dňa zostavenia účtovnej závierky nie je vystavený účtovný doklad pre dlžníka, výška pohľadávky sa určí napríklad na základe zmluvy alebo iného dokladu a pohľadávka sa účtuje na príslušných účtoch pohľadávok, s ktorými súvisí a vedie sa na samostatnom analytickom účte. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa účtujú upravujúce závierkové účtovné prípady, napríklad, ak do dňa zostavenia účtovnej závierky účtovná jednotka získala informáciu o výške tržby z predaja majetku, ktorý účtovná jednotka predala pred dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.“.

40. V § 50 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „do dňa zostavenia účtovnej závierky“ a táto veta: „Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa účtujú upravujúce závierkové účtovné prípady, napríklad ak na základe účtovného dokladu účtovná jednotka získala informáciu o výške záväzku a obstarávacej cene majetku, ktorý bol obstaraný do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.“.

41. V § 51 ods. 4 písm. a) sa za slovami „Sociálnej poisťovni“ vypúšťa čiarka a slová „Národnému úradu práce“.

42. V § 52 odseky 4 až 7 znejú:

(4) Na ťarchu účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty sa účtuje nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty. V prospech účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty sa účtuje daňová povinnosť účtovnej jednotky z dane z pridanej hodnoty. Na účte 343 – Daň z pridanej hodnoty sa účtuje o doklade o oprave základu dane z pridanej hodnoty pri znížení a zvýšení daňovej povinnosti z dane z pridanej hodnoty.

(5) Pri prijatí služby, pri ktorej nevzniká nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu30b), sa daň z pridanej hodnoty účtuje v prospech príslušného účtu záväzkov so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu vecne príslušného účtu nákladov.

(6) Daň z pridanej hodnoty, ktorú je povinný uplatniť z nadobudnutia tovaru alebo z prijatia služby príjemca30c), sa v deň vzniku daňovej povinnosti podľa osobitného predpisu30d) účtuje v prospech príslušného analytického účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty so súvzťažným zápisom na ťarchu príslušného analytického účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty, ak vzniká nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty. Ak deň nároku na odpočítanie dane nie je zhodný s dňom vzniku daňovej povinnosti, v deň vzniku nároku na odpočítanie dane z pridanej hodnoty sa preúčtuje daň z pridanej hodnoty v rámci analytických účtov k účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty.

(7) Pri nadobudnutí majetku, ktorým je tovar podľa osobitného predpisu30e), pri ktorom nevzniká účtovnej jednotke nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu,30b) je daň z pridanej hodnoty súčasťou obstarávacej ceny.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 30b, 30c, 30d, 30e znejú:

30b) Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

30c) § 69 ods. 2 až 4, 6, 7 a 9 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení zákona č. 651/2004 Z. z.

30d) § 19 a 20 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení zákona č. 651/2004 Z. z.

30e) § 8 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení zákona č. 651/2004 Z. z.“.

43. V § 52 ods. 8 písm. a) a b) a odseku 9 písm. c) sa slová „daňovému úradu“ nahrádzajú slovami „príslušnému správcovi dane“.

44. V § 52 ods. 12 písm. b) úvodnej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „priznanie dotácie, a to“.

45. V § 52 ods. 13 sa za slová „priznanie dotácie“ vkladá čiarka a slová „podpory a príspevku“.

46. V § 56 ods. 12 sa slová „Prijaté dotácie“ nahrádzajú slovom „Dotácie“ a na konci sa pripája táto veta: „Dotácie na nákup pozemku, ktorých poskytnutie je podmienené výstavbou na tomto pozemku, sa rozpustia do výnosov počas určenej doby odpisovania stavby.“.

47. V § 59 odsek 7 znie:

(7) Tvorba oceňovacieho rozdielu z precenenia majetku a záväzkov podľa § 14 a 16 sa účtuje na účte 414 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov. Okrem tvorby oceňovacieho rozdielu sa na tomto účte účtuje jeho rozpustenie, a to opačnými účtovnými zápismi ako ich tvorba.“.

48. V § 59 ods. 8 sa na konci pripája táto veta:

„Oceňovací rozdiel z kapitálových účastín je dočasný rozdiel a okrem jeho tvorby sa na účte 415 – Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín účtuje jeho rozpustenie.“.

49. V § 59 sa za odsek 13 vkladá nový odsek 14, ktorý znie:

(14) Na účte 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov alebo na účte 429 – Neuhradená strata minulých rokov sa účtujú okrem iných skutočností ustanovených týmto opatrením aj významné opravy chýb minulých účtovných období a rozdiely zo zmien použitých účtovných metód a účtovných zásad podľa § 7 ods. 3 zákona. Za opravu chýb minulých účtovných období sa nepovažujú rozdiely zo zmeny účtovnej hodnoty majetku a záväzku, vyplývajúcich zo zmeny úpravy ocenenia podľa § 26 a 27 zákona, napríklad účtovanie výšky opravnej položky k sporným pohľadávkam a pochybným pohľadávkam, výšky opravnej položky k zastaralým zásobám a nepoužiteľným zásobám, úpravy doby používania alebo spôsobu opotrebovania dlhodobého majetku a výšky rezervy na záručné opravy.“.

Doterajší odsek 14 sa označuje ako odsek 15.

50. V § 69 ods. 3 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „alebo v prospech účtu 323 – Krátkodobé rezervy“.

51. V § 72 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 2 až 5.

52. V § 74 ods. 2 druhá veta znie:

„Zľavy a zrážky sa účtujú, ak sa vzťahujú k úprave ocenenia dodávky alebo služby a to bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na ňu nárok, alebo či ide o zľavu dodatočne uznanú, napríklad pre zlú akosť.“.

53. V § 82 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako 2 až 4.

54. Za § 86a sa vkladajú § 86b a 86c, ktoré znejú:

㤠86b

(1) Ustanovenie § 35 ods. 2 písm. h) v znení platnom od 1. januára 2005 sa prvýkrát použije pre účtovnú závierku zostavenú k 31. decembru 2004.

(2) Ak účtovná jednotka účtovala o nájme majetku podľa § 40 v znení platnom do účinnosti tohto opatrenia, takýto majetok sa vyradí z účtovníctva nájomcu.“.

§ 86c

Týmto opatrením sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.".

55. Slová „ovládajúca osoba" alebo „ovládaná osoba" vo všetkých tvaroch sa v celom texte opatrenia nahrádzajú slovami „materská účtovná jednotka" alebo „dcérska účtovná jednotka" v príslušnom tvare.

56. Slová „sociálne zabezpečenie" vo všetkých tvaroch sa v celom texte opatrenia nahrádzajú slovami „sociálne poistenie" v príslušnom tvare.

57. Slovo „badwill" vo všetkých tvaroch sa v celom texte opatrenia nahrádza slovami „záporný goodwill" v príslušnom tvare.

58. Slová „416 – Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splynutí a rozdelení" vo všetkých tvaroch sa v celom texte opatrenia nahrádzajú slovami „416 – Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení" v príslušnom tvare.

59. Doterajšia príloha sa označuje ako príloha č. 1 a za prílohu č. 1 sa vkladá príloha č. 2, ktorá znie:

„Príloha č. 2 k opatreniu č. 23054/2002-92 v znení neskorších predpisov

ZOZNAM PREBRATÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

Týmto opatrením sa preberajú tieto právne akty:

1. Štvrtá smernica Rady 78/660/EEC z 25. júla 1978 založená na článku 54 (3) g) zmluvy o účtovnej závierke niektorých typov spoločností (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 222 z 14. 8. 1978) v znení smernice Rady 83/349/EHS z 13. júna 1983 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 193, 18. 7. 1983), v znení smernice Rady 84/569/EHS z 27. novembra 1984 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 314, 4. 12. 1984), v znení smernice Rady 89/666/EHS z 21. decembra 1989 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 395, 30. decembra 1989), v znení smernice Rady 90/604/EEC z 8. novembra 1990 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 317 z 16. 11. 1990), smernice Rady 90/605/EEC z 8. novembra 1990 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 317 zo 16. 11. 1990), smernice Rady 90/605/EEC z 8. novembra 1990 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 317 zo 16. 11. 1990), smernice Rady 94/8/ES z 21. marca 1994 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 82 z 25. 3. 1994), smernice Rady 1999/60/ES zo 17. júna 1999 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 162 z 26. 6. 1999), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/65/ES z 27. septembra 2001 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 283, 27. októbra 2001), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/38/ES z 13. mája 2003 (Úradný vestník Európskej únie L 120 z 15. 5. 2003) a v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/51/ES z 18. júna 2003).

2. Smernica Komisie č. 80/723/EHS o transparentnosti finančných vzťahov medzi členskými štátmi a štátnymi podnikmi (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 195, 29. 7. 1980) v znení Smernice Komisie č. 85/413/EHS, ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 80/723/EHS o transparentnosti finančných vzťahov medzi členskými štátmi a verejnoprávnymi podnikmi (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 229, 28. 8. 1985) v znení Smernice Komisie č 93/84/EHS, ktorá mení a dopĺňa smernicu č. 80/723/EHS o transparentnosti finančných vzťahov medzi členskými štátmi a verejnými podnikmi (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 254, 12. 10. 1993) v znení Smernice Komisie č. 2000/52/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 80/723/EHS o transparentnosti finančných vzťahov medzi členskými štátmi a verejnými podnikmi (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 193, 29. 7. 2000).".

Čl. II

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 123/2003 Z. z.) v znení opatrenia č. 25167/2003-92 (oznámenie č. 560/2003 Z. z.), sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 odsek 6 znie:

(6) Zostavená účtovná závierka účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje toto opatrenie, sa predkladá v jednom vyhotovení miestne príslušnému daňovému úradu v termínoch pre podávanie daňových priznaní a účtovná závierka schválená príslušným orgánom účtovnej jednotky sa predkladá v jednom vyhotovení miestne príslušnému daňovému úradu do 30 dní po jej schválení, ak účtovná jednotka znova otvorila účtovné knihy podľa § 16 ods. 10 zákona.".

2. Za § 4a sa vkladajú § 4b a 4c, ktoré znejú:

㤠4b

Podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. novembra 2003 č. 16680/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie, usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek konsolidovanej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených na zverejnenie z konsolidovanej účtovnej závierky pre podnikateľov (oznámenie č. 460/2003 Z. z.) sa postupuje poslednýkrát pri zostavovaní konsolidovanej účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré končí 31. decembra 2004 a ak je účtovným obdobím hospodársky rok za účtovné obdobie, ktoré sa začína v roku 2004 a končí v roku 2005.

§ 4c

Týmto opatrením sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.".

3. Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý znie:

㤠5a

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. novembra 2003 č. 16680/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie, usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek konsolidovanej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených na zverejnenie z konsolidovanej účtovnej závierky pre podnikateľov (oznámenie č. 460/2003 Z. z.).".

4. Slová „ovládajúca osoba" alebo „ovládaná osoba" vo všetkých tvaroch sa v celom texte opatrenia nahrádzajú slovami „materská účtovná jednotka" alebo „dcérska účtovná jednotka" v príslušnom tvare.

5. Slová „sociálne zabezpečenie" vo všetkých tvaroch sa v celom texte opatrenia nahrádzajú slovami „sociálne poistenie" v príslušnom tvare.

6. Slovo „badwill" vo všetkých tvaroch sa v celom texte opatrenia nahrádza slovami „záporný goodwill" v príslušnom tvare.

7. Slová „416 – Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splynutí a rozdelení" vo všetkých tvaroch sa v celom texte opatrenia nahrádzajú slovami „416 – Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení" v príslušnom tvare.

8. V prílohe č. 3 časť L znie:

„L. V časti o iných aktívach a iných pasívach sa uvádzajú tieto informácie:

a) opis a hodnota podmienených záväzkov vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo zmlúv o podriadenom záväzku,1) z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia a podobne; takýmito podmienenými záväzkami sú:

1. možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo

2. existujúca povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože

2a. nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo

2b. výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť,

b) opis a hodnota podmienených záväzkov podľa písmena a) voči spriazneným osobám, ktorými sú

1. právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke dcérskou účtovnou jednotkou alebo materskou účtovnou jednotkou,

2. právnické osoby, ktoré vykonávajú podstatný vplyv v účtovnej jednotke alebo je v nich vykonávaný podstatný vplyv účtovnou jednotkou,

3. fyzické osoby, prostredníctvom ktorých vykonáva iná osoba v účtovnej jednotke podstatný vplyv,

4. zamestnanci zodpovední za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke osoby a osoby zodpovedné za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky, ktoré nie sú zamestnancami a ich blízke osoby,

5. právnické osoby, v ktorých fyzické osoby uvedené v treťom a štvrtom bode vykonávajú podstatný vplyv, a to aj sprostredkovane,

6. osoby, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke a súčasne v inej účtovnej jednotke prostredníctvom členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov taký vplyv, že sú schopné ovplyvniť ekonomické zámery oboch účtovných jednotiek; vplyvom sa rozumie priamy vplyv aj sprostredkovaný vplyv,

7. osoby, ktoré poskytli účtovnej jednotke úver, a z tohto dôvodu sú schopné ovplyvniť ekonomické vzťahy s účtovnou jednotkou,

8. osoby, s ktorými účtovná jednotka realizuje taký objem obchodov, že je od týchto osôb hospodársky závislá,

c) opis a hodnota podmieneného majetku, ktorým sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky; týmto majetkom sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov a práva z privatizácie; informácie o možnom majetku sa neuvádzajú len, ak je zvýšenie ekonomických úžitkov nepravdepodobné.“.

9. V prílohe č. 3 časti T bod A. 6. znie:

„A.6. Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.6.)“.

10. V prílohe č. 3 v časti T bod A.9. znie:

„A.9. Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)

Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1 až A.9.)“.

11. Príloha č. 3 sa dopĺňa časťou U, ktorá znie:

„U. V poznámkach účtovných jednotiek, ktorých činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby podľa osobitného predpisu1a), ktorých čistý obrat za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia bol v prepočte väčší ako 250 000 000 EUR, a ktorým bolo udelené výlučné právo, osobitné právo alebo právo poskytovať služby vo verejnom záujme a zároveň vykonávajú aj iné činnosti, pričom dostávajú štátnu pomoc v akejkoľvek podobe, sa uvedú aj informácie o

a) všetkých formách prijatej štátnej pomoci1b),

b) účtovných zásadách použitých pri priraďovaní nákladov a výnosov,

c) organizačnej štruktúre účtovnej jednotky a jednotlivých činnostiach,

d) všetkých druhoch činností účtovnej jednotky.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1a a 1b znejú:

„1a) Kategória D prílohy vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 552/2002 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická odvetvová klasifikácia ekonomických činností.

1b) Zákon č.231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.“.

12. Za prílohu č. 3 sa vkladá príloha č. 4, ktorá znie:

„Príloha č. 4 k opatreniu č. 4455/2003-92 v znení neskorších predpisov

ZOZNAM PREBRATÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

Týmto opatrením sa preberajú tieto právne akty:

1. Štvrtá smernica Rady 78/660/EEC z 25. júla 1978 založená na článku 54 (3) g) zmluvy o účtovnej závierke niektorých typov spoločností (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 222 z 14. 8. 1978) v znení smernice Rady 83/349/EHS z 13. júna 1983 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 193, 18. 7. 1983), v znení smernice Rady 84/569/EHS z 27. novembra 1984 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 314, 4. 12. 1984), v znení smernice Rady 89/666/EHS z 21. decembra 1989 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 395, 30. decembra 1989), v znení smernice Rady 90/604/EEC z 8. novembra 1990 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 317 z 16. 11. 1990), smernice Rady 90/605/EEC z 8. novembra 1990 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 317 zo 16. 11. 1990), smernice Rady 90/605/EEC z 8. novembra 1990 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 317 zo 16. 11. 1990), smernice Rady 94/8/ES z 21. marca 1994 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 82 z 25. 3. 1994), smernice Rady 1999/60/ES zo 17. júna 1999 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 162 z 26. 6. 1999), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/65/ES z 27. septembra 2001 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 283, 27. októbra 2001), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/38/ES z 13. mája 2003 (Úradný vestník Európskej únie L 120 z 15. 5. 2003) a v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/51/ES z 18. júna 2003).

2. Smernica Komisie č. 80/723/EHS o transparentnosti finančných vzťahov medzi členskými štátmi a štátnymi podnikmi (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 195, 29. 7. 1980) v znení Smernice Komisie č. 85/413/EHS, ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 80/723/EHS o transparentnosti finančných vzťahov medzi členskými štátmi a verejnoprávnymi podnikmi (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 229, 28. 8. 1985) v znení Smernice Komisie č 93/84/EHS, ktorá mení a dopĺňa smernicu č. 80/723/EHS o transparentnosti finančných vzťahov medzi členskými štátmi a verejnými podnikmi (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 254, 12. 10. 1993) v znení Smernice Komisie č. 2000/52/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 80/723/EHS o transparentnosti finančných vzťahov medzi členskými štátmi a verejnými podnikmi (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 193, 29. 7. 2000).“.

3. Siedma smernica Rady 83/349/EEC z 13. júna 1983 založená na článku 54 (3) g) zmluvy o spoločných účtoch (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 193 z 18. 7. 1983) v znení smernice Rady 89/666/EHS z 21. decembra 1989 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 395, 30. decembra 1989), v znení smernice Rady 90/604/EEC z 8. novembra 1990 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 317 z 16. 11. 1990), v znení smernice Rady 90/605/EEC z 8. novembra 1990 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 317, 16. 11. 1990), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/65 ES z 27. septembra 2001 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 283, z 27. 10. 2001) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/51/ES z 18. júna 2003 (Úradný vestník Európskej únie L 178 zo 17. 7. 2003).".

Čl. III

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

Ivan Mikloš, v. r.

podpredseda vlády a minister financií