Oznámenie č. 688/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 22602/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania

Čiastka 286/2004
Platnosť od 18.12.2004
Účinnosť od 01.01.2005 do31.12.2010
Zrušený 472/2010 Z. z.

688

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 561/2004 Z. z.

opatrenie z 24. novembra 2004 č. MF/10354/2004-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 22602/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania (oznámenie č. 741/2002 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 14/2004 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 24. novembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 22602/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 561/2004 Z. z. ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 22602/ 2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania (oznámenie č. 741/2002 Z. z.), sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 sa za slovo „písm.“ vkladá slovo „c)“ a čiarka.

2. V § 1 ods. 2 sa za slová „podľa odseku 1“ vkladá čiarka a slová „s výnimkou účtovnej jednotky účtujúcej v sústave jednoduchého účtovníctva podľa § 9 ods. 2 písm. c) zákona,“.

3. V § 2 ods. 3 sa vypúšťajú slová „s výnimkou umeleckých diel, ktoré sú vkladom do nadačného imania“.

4. V § 3 ods. 3 sa slová „faktúry alebo obdobného dokladu“ nahrádzajú slovami „účtovného dokladu“.

5. V § 4 ods. 1 sa slová „z minulého účtovného obdobia“ nahrádzajú slovami „z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia“.

6. V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „Zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov“.“.

7. V § 5 sa odsek 3 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„(f) dlhodobý majetok prenajatý formou finančného prenájmu.“.

8. V § 5 ods. 4 sa vypúšťa druhá veta vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 3.

9. Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý znie:

㤠7a

Zásady pre členenie krátkodobého finančného majetku

Krátkodobý finančný majetok sa člení na

a) peňažnú hotovosť,

b) ceniny,

c) šeky,

d) účty v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk,

e) krátkodobé cenné papiere,

f) ostatný krátkodobý finančný majetok.“.

10. V § 8 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).

11. V § 8 ods. 3 sa nad slovo „predpisu“ umiestňuje odkaz 2 a vypúšťa sa druhá veta.

12. V § 10 ods. 8 prvej vete a tretej vete sa za slová „podielové cenné papiere“ vkladajú slová „okrem podielových cenných papierov, ak má účtovná jednotka podiel menej ako 20 % na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti“.

13. § 12 sa dopĺňa odsekmi 9 a 10, ktoré znejú:

(9) Peňažný denník účtovných jednotiek účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva podľa § 9 ods. 2 písm. c) zákona obsahuje najmä

a) prehľad o peňažných prostriedkoch v hotovosti v členení na príjem a výdavok,

b) prehľad o peňažných prostriedkoch na účtoch v banke v členení na príjem a výdavok,

c) prehľad o príjmoch v členení na:

1. príjmy od obyvateľstva zo vstupného,

2. príjmy od obyvateľstva ostatné,

d) prehľad o ostatných príjmoch z vlastnej činnosti,

e) prehľad o príspevku od zriaďovateľa,

f) prehľad o výdavkoch v členení na:

1. kapitálové výdavky,

2. mzdové prostriedky a odmeny za práce (s pomocným stĺpcom „druhové členenie“),

3. cestovné a ostatné výplaty fyzickým osobám,

4. materiálové výdavky (s pomocným stĺpcom „druhové členenie“),

5. služby a práce (s pomocným stĺpcom „druhové členenie“),

6. rôzne finančné výdavky (vrátane prídelov do sociálneho fondu, do rezervného fondu a do fondu reprodukcie s pomocným stĺpcom „druhové členenie“),

g) prehľad o príjmoch a výdavkoch sociálneho fondu,

h) prehľad o príjmoch a výdavkoch rezervného fondu,

i) prehľad o príjmoch a výdavkoch fondu reprodukcie,

j) prehľad o príjmoch a výdavkoch združených prostriedkov,

k) prehľad o príjmoch a výdavkoch priebežných položiek.

(10) Výdavky sa v denníku sledujú v členení podľa rozpočtovej klasifikácie. Ak účtovná jednotka sleduje pre vlastnú potrebu výdavky podrobnejšie, použije pre toto rozvedenie výdavkov stĺpec s označením „druhové členenie“. “.

14. V § 14 ods. 2 písmeno b) znie:

b) výpočet poistného hradeného do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne,“.

15. V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa citácia „Napríklad zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „Napríklad zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z., zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z.“.

16. V prílohe č. 2 v časti „Majetok“ sa za bod 9 vkladá nový bod 10, ktorý znie:

10. Krátkodobé cenné papiere a ostatný krátkodobý finančný majetok“.

Doterajší bod 10 sa označuje ako bod 11.

Čl. II

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 21. decembra 1999 č. 21552/99-92, ktorým sa ustanovujú postupy účtovania v malých obecných príspevkových organizáciách a iných drobných organizáciách účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré opatrenia v oblasti účtovníctva (oznámenie č. 381/1999 Z. z.) v znení opatrenia zo 16. decembra 2002 č. 22602/2002-92 (oznámenie č. 741/2002 Z. z.).

Čl. III

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

Ivan Mikloš, v. r.

podpredseda vlády a minister financií