Zákon č. 679/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 76/2007 Z. z.(nepriamo), 466/2009 Z. z.(nepriamo), 563/2009 Z. z.(nepriamo), 272/2016 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 285/2004
Platnosť od 18.12.2004
Účinnosť od 18.10.2016
Redakčná poznámka

okrem čl. I bodu 75 a čl. III bodu 2, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2005.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
18.10.2016 272/2016 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.01.2012 - 17.10.2016 563/2009 Z. z.(nepriamo)
15.12.2009 - 31.12.2011 466/2009 Z. z.(nepriamo)
01.03.2007 - 14.12.2009 76/2007 Z. z.(nepriamo)
01.07.2005 - 28.02.2007 Delená účinnosť
01.01.2005 - 30.06.2005

Pôvodný predpis

18.12.2004