Oznámenie č. 678/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o prepojení slovenskej rýchlostnej cesty R 6 a českej rýchlostnej cesty R 49 na slovensko-českej štátnej hranici

Čiastka 284/2004
Platnosť od 16.12.2004
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 25. decembra 2004 na základe článku 4 ods. 3.

678

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 20. septembra 2004 bola v Zlíne podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o prepojení slovenskej rýchlostnej cesty R 6 a českej rýchlostnej cesty R 49 na slovensko-českej štátnej hranici.

Dohoda nadobudne platnosť 25. decembra 2004 na základe článku 4 ods. 3.

K oznámeniu č. 678/2004 Z. z.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o prepojení slovenskej rýchlostnej cesty R 6 a českej rýchlostnej cesty R 49 na slovensko-českej štátnej hranici

Vláda Slovenskej republiky a vláda Českej republiky (ďalej len „zmluvné strany“)

– v snahe o skvalitnenie cestného spojenia so zameraním na podporu rozvoja obchodu a ekonomických vzťahov medzi oboma štátmi,

– v snahe o ochranu životného prostredia, racionálne využitie energie, bezpečnosť cestnej premávky a pracovných podmienok vodičov a

– s uznaním vzájomných výhod a záujmu vo veci prepojenia rýchlostných ciest R 6 a R 49 na spoločnej štátnej hranici,

dohodli sa takto:

Článok 1

Predmetom tejto dohody je plánované prepojenie slovenskej rýchlostnej cesty R 6 a českej rýchlostnej cesty R 49 na slovensko-českej štátnej hranici medzi obcami Lysá pod Makytou a Střelná.

Článok 2

1. Prepojenie rýchlostných ciest sa uskutoční na spoločnej štátnej hranici medzi hraničnými znakmi V 1/9 až 1/14.

2. Podrobné stanovenie trasy a parametrov rýchlostných ciest v mieste prepojenia na slovensko-českej štátnej hranici sa vykoná na základe vzájomne skoordinovanej projektovej dokumentácie.

3. Ustanovenie odseku 2 tohto článku bude na území Slovenskej republiky realizovať Slovenská správa ciest a na území Českej republiky Riaditeľstvo ciest a diaľnic ČR.

Článok 3

Vykonávaním tejto dohody nedochádza k zmene priebehu slovensko-českej štátnej hranice.

Článok 4

1. Táto dohoda môže byť zmenená alebo doplnená písomnou formou na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán.

2. Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú.

3. Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi každej zmluvnej strany, čo bude potvrdené výmenou nót. Dohoda nadobudne platnosť šesťdesiatym (60.) dňom odo dňa doručenia neskoršej nóty.

Dané v Zlíne 20. septembra 2004 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a českom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Pavol Prokopovič v. r.

Za vládu

Českej republiky:

Milan Šimonovský v. r.