Oznámenie č. 675/2004 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o vlastných zdrojoch finančného konglomerátu a o majetkovej angažovanosti finančného konglomerátu

Čiastka 283/2004
Platnosť od 16.12.2004
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 660/2006 Z. z. a nadobudli účinnosť 31. decembra 2006. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 352/2007 Z. z. a nadobudnú účinnosť 1. septembra 2007.

675

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 42 ods. 2, § 49g ods. 9, § 49h ods. 5 a § 49o ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 554/2004 Z. z.

opatrenie z 26. novembra 2004 č. 15/2004 o vlastných zdrojoch finančného konglomerátu a o majetkovej angažovanosti finančného konglomerátu.

Týmto opatrením sa upravujú podrobnosti o vlastných zdrojoch finančného konglomerátu, podrobnosti o spôsobe ich výpočtu, metódy výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov finančného konglomerátu, podrobnosti o majetkovej angažovanosti finančného konglomerátu a podrobnosti o majetkovej angažovanosti zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 46/2004 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.