Oznámenie č. 674/2004 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje osnova rozšírenej správy audítora pre audit bánk a pobočiek zahraničných bánk

Čiastka 283/2004
Platnosť od 16.12.2004
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

674

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 40 ods. 1 písm. c) a § 42 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 554/2004 Z. z.

opatrenie z 26. novembra 2004 č. 14/2004, ktorým sa ustanovuje osnova rozšírenej správy audítora pre audit bánk a pobočiek zahraničných bánk.

Týmto opatrením sa ustanovuje osnova rozšírenej správy audítora, v ktorej audítor zhodnotí skutočnosti zistené počas poskytovania audítorských služieb pre banku a pre pobočku zahraničnej banky a ustanovuje sa forma a spôsob predkladania rozšírenej správy Národnej banke Slovenska.

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. decembra 2001 č. 18/2001, ktorým sa ustanovuje osnova rozšírenej správy audítora pre audit bánk a pobočiek zahraničných bánk (oznámenie č. 595/2001 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 46/2004 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.