Oznámenie č. 673/2004 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o zatrieďovaní majetku a záväzkov bánk a pobočiek zahraničných bánk, o úprave ich ocenenia, o tvorbe a rušení rezerv a s tým súvisiacich hláseniach

Čiastka 283/2004
Platnosť od 16.12.2004
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 594/2005 Z. z. a nadobudnú účinnosť 1. januára 2006.

673

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 32 ods. 5, § 39 ods. 12 a § 42 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie z 26. novembra 2004 č. 13/2004 o zatrieďovaní majetku a záväzkov bánk a pobočiek zahraničných bánk, o úprave ich ocenenia, o tvorbe a rušení rezerv a s tým súvisiacich hláseniach.

Týmto opatrením sa ustanovuje nový spôsob ocenenia majetku bánk a pobočiek zahraničných bánk, a to prostredníctvom vytvárania portfólií pohľadávok podľa rovnorodých znakov a tvorby portfóliových opravných položiek k takto vytvoreným portfóliám. Takisto umožňuje bankám a pobočkám zahraničných bánk vytvárať opravné položky podľa pravidiel medzinárodných účtovných štandardov.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 46/2004 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.