Oznámenie č. 672/2004 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o rizikách a systéme riadenia rizík

Čiastka 283/2004
Platnosť od 16.12.2004 do30.12.2010
Zrušený 367/2010 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 682/2006 Z. z. a nadobudnú účinnosť 15. januára 2007.

672

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 23 ods. 7, § 30 ods. 5 písm. a) a f) a § 32 ods. 5 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie z 26. novembra 2004 č. 12/2004 o rizikách a systéme riadenia rizík.

Toto opatrenie ustanovuje, čo sa rozumie rizikami, ktoré môžu spôsobiť stratu pre banku alebo pobočku zahraničnej banky, podrobnosti o systéme riadenia rizík, postup a organizáciu riadenia rizík a podrobnosti o systéme vnútornej kontroly.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 46/2004 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.