Oznámenie č. 664/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 29. marca 2004 č. CD 2004-4824/9567-1: sekr. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky

Čiastka 278/2004
Platnosť od 15.12.2004 do30.04.2006
Zrušený 230/2006 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

664

OZNÁMENIE

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 1 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona č. 442/2003 Z. z. vydalo

výnos z 30. novembra 2004 č. CD 2004-4824/28588-12:sekr., ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 29. marca 2004 č. CD 2004-4824/9567-1: sekr. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky (oznámenie č. 179/2004 Z. z.).

Výnos upravuje podrobnosti poskytovania dotácií na príslušný rozpočtový rok právnickým osobám a fyzickým osobám na aktivity patriace do pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve školstva Slovenskej republiky.