Oznámenie č. 660/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2005

Čiastka 277/2004
Platnosť od 11.12.2004
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. decembra 2004.

660

OZNÁMENIE

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 56 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov

výnos z 24. novembra 2004 č. 23600/2004-SL, ktorým sa vydáva index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2005.

Výnosom sa určuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť jednotlivých skupín poistencov členených podľa pohlavia a podľa vekovej štruktúry na rok 2005 na účely prerozdelenia poistného.

Výnos nadobúda účinnosť 15. decembra 2004.

Výnos je uverejnený v čiastke 49/2004 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.