Zákon č. 656/2004 Z. z.Zákon o energetike a o zmene niektorých zákonov

Čiastka 277/2004
Platnosť od 11.12.2004
Účinnosť od 01.01.2013
Redakčná poznámka

okrem ustanovení uvedených v čl. I § 18 ods. 11 pre odberateľov elektriny v domácnosti a odberateľov plynu v domácnosti, § 20 ods. 6, § 25 ods. 1, § 28 ods. 1 písm. d) a § 44 ods. 1, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2007 Ustanovenia uvedené v čl. I § 19 ods. 3 a § 28 ...