Zákon č. 630/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení zákona č. 556/2004 Z. z.

Čiastka 269/2004
Platnosť od 01.12.2004 do31.08.2012
Účinnosť od 01.01.2005 do31.08.2012
Zrušený 530/2011 Z. z.
Redakčná poznámka

s výnimkou čl. I bodov 1, 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 a 19, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2005

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2005 - 31.08.2012 Delená účinnosť
01.12.2004 - 31.12.2004