Vyhláška č. 627/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 44/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 268/2004
Platnosť od 27.11.2004 do30.04.2013
Účinnosť od 01.12.2004 do30.04.2013
Zrušený 106/2013 Z. z.

OBSAH

627

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 23. novembra 2004,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 44/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 44/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 192/2004 Z. z. a vyhlášky č. 401/2004 Z. z. sa mení takto:

1. V § 6 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

2. V § 16 ods. 1 písm. a) sa za slovom „úhradu“ vypúšťa slovo „preukázaných“.

3. V § 16 ods. 1 písm. b) sa za slovom „úhradu“ vypúšťa slovo „preukázaných“.

4. V § 16 ods. 2 sa za slovom „úhradu“ vypúšťa slovo „preukázaných“.

5. V § 18 odsek 1 znie:

(1) Poskytnutý príspevok na úhradu preukázaných dodatočných nákladov možno vyplácať až po predložení dokladov preukazujúcich tieto náklady najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia týchto dokladov.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2004.


Ľudovít Kaník v. r.