Zákon č. 618/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony

(v znení č. 357/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 263/2004
Platnosť od 26.11.2004
Účinnosť od 01.01.2016

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2016 357/2015 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.01.2005 - 31.12.2015