Zákon č. 612/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(v znení č. 400/2009 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 262/2004
Platnosť od 25.11.2004
Účinnosť od 01.11.2009