Vyhláška č. 611/2004 Z. z.Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o priebehu odbornej skúšky, podrobnosti o priebehu skúšky spôsobilosti, spôsob určenia odmeny patentových zástupcov, podmienky na určenie náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času

Čiastka 261/2004
Platnosť od 25.11.2004
Účinnosť od 01.12.2004