Vyhláška č. 602/2004 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných zlatých mincí v nominálnej hodnote 5 000 Sk s tematikou „Svetové dedičstvo UNESCO – Bardejov, mestská pamiatková rezervácia“

Čiastka 260/2004
Platnosť od 23.11.2004 do31.12.2008
Účinnosť od 01.12.2004 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.

602

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

z 12. novembra 2004

o vydaní pamätných zlatých mincí v nominálnej hodnote 5 000 Sk s tematikou „Svetové dedičstvo UNESCO – Bardejov, mestská pamiatková rezervácia“

Národná banka Slovenska podľa § 17h písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona č. 149/2001 Z. z. ustanovuje:


§ 1

(1) Na pripomenutie ochrany svetového kultúrneho a prírodného dedičstva sa vydávajú do obehu pamätné zlaté mince v nominálnej hodnote 5 000 Sk s tematikou „Svetové dedičstvo UNESCO – Bardejov, mestská pamiatková rezervácia“ (ďalej len „päťtisíckorunák“).

(2) Päťtisíckorunák sa razí zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov zlata, 75 dielov striebra a 25 dielov medi; jeho hmotnosť je 9,5 g, priemer 26 mm a hrúbka 1,55 mm. Pri razbe päťtisíckorunáka je povolená horná a dolná odchýlka v priemere 0,1 mm a v hrúbke 0,15 mm; povolená horná odchýlka je v hmotnosti 0,08 g a v obsahu zlata 10/1000.

§ 2

(1) Na líci päťtisíckorunáka uprostred mincového poľa je vyobrazený fragment fasády radnice s arkierom a balustrálnym schodiskom; vľavo od fragmentu fasády radnice je štátny znak Slovenskej republiky, pod ktorým je v dvoch riadkoch označenie nominálnej hodnoty päťtisíckorunáka „5000 Sk“. Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ a letopočet razby „2004“ je v polkruhu v opise zľava doprava pri okraji mince vľavo od označenia nominálnej hodnoty päťtisíckorunáka. Štylizované iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu päťtisíckorunáka Ing. Milana Virčíka „MV“ a značka Poľskej štátnej mincovne „mW“ sú zakomponované do ľavej hornej časti fragmentu fasády radnice.

(2) Na rube päťtisíckorunáka je zobrazený Kostol sv. Egídia, v ľavej časti doplnený detailom gotickej klenby s plastikou proroka Zachariáša z neskorogotického bočného oltára Ukrižovania. Nápis „SVETOVÉ DEDIČSTVO UNESCO“ je v opise zľava doprava v polkruhu pri spodnom okraji mince. Názov mesta „BARDEJOV“ je pod vyobrazením Kostola sv. Egídia.

(3) Hrana päťtisíckorunáka je vrúbkovaná.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2004.


Marián Jusko v. r.


Obrázek 01

Obrázek 02