Nariadenie vlády č. 60/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa upravujú podrobnosti o druhoch a výškach poskytovaných podpôr z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania

Čiastka 28/2004
Platnosť od 13.02.2004 do30.11.2004
Účinnosť od 15.02.2004 do30.11.2004
Zrušený 637/2004 Z. z.

60

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 10. februára 2004,

ktorým sa upravujú podrobnosti o druhoch a výškach poskytovaných podpôr z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania

Vláda Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 1 zákona č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


§ 1

Predmet úpravy

Toto nariadenie upravuje podrobnosti o druhoch a výškach poskytovaných podpôr podľa § 9 zákona na jednotlivé účely podľa § 5 ods. 1 zákona.

Podrobnosti o druhoch a výškach poskytovaných podpôr

§ 2

(1) Úver podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona na výstavbu bytu v bytovom dome podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona možno poskytnúť žiadateľovi uvedenému v § 7 písm. a) a b) zákona najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 50 % základnej úrokovej sadzby Národnej banky Slovenska platnej k 1. januáru roka podania žiadosti podľa § 11 ods. 1 zákona (ďalej len „základná sadzba“) v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 700 000 Sk na byt.

(2) Úver podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona na výstavbu bytu v rodinnom dome podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona, ktorý spĺňa podmienku ekonomického a efektívneho riešenia upravenú v § 10 ods. 5 zákona, možno poskytnúť žiadateľovi uvedenému v § 7 písm. a) a b) zákona najdlhšie na 30 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 40 % základnej sadzby v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 1 000 000 Sk na byt.

(3) Úver podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona na výstavbu bytu v rodinnom dome podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona, ktorý nespĺňa podmienku ekonomického a efektívneho riešenia upravenú v § 10 ods. 5 zákona, možno poskytnúť žiadateľovi uvedenému v § 7 písm. a) a b) zákona najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 60 % základnej sadzby v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 700 000 Sk na byt.

(4) Úver podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona na výstavbu zariadenia sociálnych služieb podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona možno poskytnúť žiadateľovi uvedenému v § 7 písm. a) a b) zákona najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 80 % základnej sadzby v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 10 000 Sk na 1 m2 podlahovej plochy.

(5) Úver podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona na kúpu bytu v rodinnom dome podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona, ktorý spĺňa podmienku ekonomického a efektívneho riešenia upravenú v § 10 ods. 5 zákona, alebo na kúpu bytu v bytovom dome podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona možno poskytnúť žiadateľovi uvedenému v § 7 písm. a) zákona najdlhšie na 30 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 40 % základnej sadzby v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 1 000 000 Sk na byt.

(6) Úver podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona na kúpu bytu v rodinnom dome podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona, ktorý nespĺňa podmienku ekonomického a efektívneho riešenia, možno poskytnúť žiadateľovi uvedenému v § 7 písm. a) zákona najdlhšie na 30 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 58 % základnej sadzby v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 700 000 Sk na byt.

(7) Úver podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona na výstavbu bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome podľa § 5 ods. 1 písm. a) a b) zákona, pričom v prípade bytu v rodinnom dome je splnená podmienka ekonomického a efektívneho riešenia upravená v § 10 ods. 5 zákona, možno poskytnúť žiadateľovi uvedenému v § 7 písm. a) zákona, ktorým je fyzická osoba, ktorej skončila ústavná starostlivosť v detskom domove alebo v domove sociálnej starostlivosti pre deti (ďalej len „odchovanec detského domova“), najdlhšie na 30 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 40 % základnej sadzby v rozsahu do 100 % obstarávacej ceny, najviac 800 000 Sk na byt.

(8) Úver podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona na výstavbu bytu v rodinnom dome podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona, ktorý nespĺňa podmienku ekonomického a efektívneho riešenia upravenú v § 10 ods. 5 zákona, možno poskytnúť žiadateľovi uvedenému v § 7 písm. a) zákona, ktorým je odchovanec detského domova, najdlhšie na 30 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 60 % základnej sadzby v rozsahu do 100 % obstarávacej ceny, najviac 700 000 Sk na byt.

(9) Úver podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona na kúpu bytu podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona, pričom v prípade bytu v rodinnom dome je splnená podmienka ekonomického a efektívneho riešenia upravená v § 10 ods. 5 zákona, možno poskytnúť žiadateľovi uvedenému v § 7 písm. a) zákona, ktorým je odchovanec detského domova, najdlhšie na 30 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 40 % základnej sadzby v rozsahu do 100 % obstarávacej ceny, najviac 1 000 000 Sk na byt.

(10) Úver podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona na kúpu bytu v rodinnom dome podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona, ktorý nespĺňa podmienku ekonomického a efektívneho riešenia upravenú v § 10 ods. 5 zákona, možno poskytnúť žiadateľovi uvedenému v § 7 písm. a) zákona, ktorým je odchovanec detského domova, najdlhšie na 30 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 50 % základnej sadzby v rozsahu do 100 % obstarávacej ceny, najviac 700 000 Sk na byt.

(11) Úver podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona na obnovu bytovej budovy podľa § 5 ods. 1 písm. e) zákona možno poskytnúť žiadateľovi uvedenému v § 7 písm. a) a b) zákona najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 60 % základnej sadzby v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 7 600 Sk na 1 m2 podlahovej plochy bytu.

(12) Úver podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona na výstavbu obecného nájomného bytu podľa § 5 ods. 1 písm. f) zákona možno poskytnúť žiadateľovi uvedenému v § 7 písm. b) zákona najdlhšie na 30 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 20 % základnej sadzby v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 1 000 000 Sk na byt.

(13) Úver podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona možno poskytnúť žiadateľovi najdlhšie na 20 rokov s úrokovou sadzbou určenou Štátnym fondom rozvoja bývania podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona. Úver podľa prvej vety možno poskytnúť v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 1 000 000 Sk na byt.

(14) Ročná úroková sadzba vypočítaná podľa odsekov 1 až 12 sa zaokrúhli na dve desatinné miesta smerom nahor.

§ 3

Nenávratný príspevok podľa § 9 ods. 1 písm. c) zákona na účel podľa § 5 ods. 1 písm. a), b) a d) zákona možno poskytnúť žiadateľovi v rozsahu do 50 % obstarávacej ceny, najviac

a) 50 000 Sk na garsónku,

b) 60 000 Sk na jednoizbový byt,

c) 80 000 Sk na dvojizbový byt,

d) 100 000 Sk na trojizbový a viacizbový byt.


Záverečné ustanovenia

§ 4

Na poskytovanie podpory žiadateľovi uvedenému v § 7 písm. b) zákona, zapísanému v obchodnom registri sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.1)

§ 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. februára 2004.


v z. Pál Csáky v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.