Vyhláška č. 6/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 145/1996 Z. z. o prijímaní na štúdium na stredných školách v znení neskorších predpisov

Čiastka 4/2004
Platnosť od 13.01.2004 do31.08.2008
Účinnosť od 15.01.2004 do31.08.2008
Zrušený 245/2008 Z. z.

6

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

zo 17. decembra 2003,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 145/1996 Z. z. o prijímaní na štúdium na stredných školách v znení neskorších predpisov

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 5, § 28 ods. 4 a § 29 ods. 5 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 145/1996 Z. z. o prijímaní na štúdium na stredných školách v znení vyhlášky č. 437/2001 Z. z. a vyhlášky č. 725/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 2 úvodná veta znie: „Zákonný zástupca uchádzača, žiaka základnej školy, podáva prihlášku riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje, do 15. februára na učebné odbory a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu, do 1. apríla na ostatné učebné odbory a študijné odbory.“.

2. V § 2 ods. 2 písm. b) sa slová „10. marca“ nahrádzajú slovami „6. apríla“.

3. V § 4 ods. 1 sa na konci pripájajú slová: „na učebné odbory a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu, do 20. marca na ostatné učebné odbory a študijné odbory“.

4. V § 6 ods. 5 sa na konci pripájajú slová: „a môže prihliadať na výsledky dosiahnuté v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníkov základných škôl.“.

5. V § 7 odsek 3 znie:

(3) Uchádzačovi, ktorý bol prijatý na štúdium, oznámi stredná škola termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium spolu s doručením rozhodnutia o prijatí. Stredná škola vykoná zápis prijatých uchádzačov, ktorým bolo doručené rozhodnutie o prijatí na štúdium na strednú školu na základe zápisného lístka, ktorý vydá príslušná základná škola podľa vzoru uvedeného v prílohe; základná škola pre uchádzača o štúdium vydá iba jeden zápisný lístok, ktorý je prenosný. Zápisný lístok si ponechá stredná škola, na ktorú sa uchádzač zapíše. Ak je uchádzač úspešný aj na ďalšej strednej škole a uprednostní štúdium na tej strednej škole, zruší zápis a vyzdvihne si zápisný lístok a odovzdá ho tej strednej škole, na ktorú sa zapíše. Voči uchádzačovi, ktorý sa nezúčastnil zápisu, sa postupuje podľa osobitného predpisu.5)“.

6. V § 8 sa vypúšťa odsek 8.

7. V celom texte vyhlášky sa slová „krajský úrad“ nahrádzajú slovami „krajský školský úrad“ v príslušnom gramatickom tvare.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. januára 2004.


Martin Fronc v. r.


Příloha 01