Vyhláška č. 596/2004 Z. z.Vyhláška Úradu pre štátnu službu, ktorou sa ustanovuje zoznam štátnozamestnaneckých miest, o ktoré sa môže uchádzať len občan Slovenskej republiky

Čiastka 255/2004
Platnosť od 13.11.2004 do31.05.2006
Účinnosť od 01.12.2004 do31.05.2006
Zrušený 312/2001 Z. z.

596

VYHLÁŠKA

Úradu pre štátnu službu

z 5. novembra 2004,

ktorou sa ustanovuje zoznam štátnozamestnaneckých miest, o ktoré sa môže uchádzať len občan Slovenskej republiky

Úrad pre štátnu službu podľa § 14 ods. 12 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 551/2003 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Touto vyhláškou sa ustanovuje zoznam štátnozamestnaneckých miest, o ktoré sa môže uchádzať len občan Slovenskej republiky (ďalej len „zoznam“).

§ 2

Zoznam obsahuje

a) všeobecnú časť zoznamu, ktorá je uvedená v prílohe č. 1,

b) osobitnú časť zoznamu, ktorá je uvedená v prílohe č. 2.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2004.


Ľubomír Plai v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 596/2004 Z. z.

Všeobecná časť zoznamu

Všeobecná časť zoznamu zahŕňa

1. štátnozamestnanecké miesta v odbore štátnej služby

a) 1.03 Medzinárodná spolupráca, finančné prostriedky európskych spoločenstiev,

b) 1.04 Legislatíva,

c) 1.07 Kontrola, sťažnosti a petície, vnútorný audit,

d) 2.06 Justícia,

e) 2.09 Obrana,

f) 2.12 Priemyselné vlastníctvo,

g) 2.17 Vnútro,

h) 2.24 Ochrana utajovaných skutočností;

2. štátnozamestnanecké miesta v služobnom úrade

a) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky,

b) Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky,

c) Generálna prokuratúra, krajské prokuratúry, vyššia vojenská prokuratúra a vojenské obvodné prokuratúry.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 596/2004 Z. z.

Osobitná časť zoznamu

Osobitná časť zoznamu zahŕňa štátnozamestnanecké miesta

a) predstavených,1)

b) mimoriadnej významnosti,2)

c) na ktoré sa vyžaduje oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami.3)

Poznámky pod čiarou

1) § 5, 10 a 30 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2) § 55 zákona č. 312/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

3) § 14 ods. 1 písm. j) zákona č. 312/2001 Z. z. v znení zákona č. 551/2003 Z. z.