Vyhláška č. 591/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje prírodný zdroj podzemnej vody s označením vrt ST-1 s názvom Grácia v obci Hrnčiarska Ves, časť Maštinec za prírodný zdroj minerálnej stolovej vody

Čiastka 253/2004
Platnosť od 12.11.2004
Účinnosť od 15.11.2004

OBSAH

591

Vyhláška

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 21. októbra 2004,

ktorou sa vyhlasuje prírodný zdroj podzemnej vody s označením vrt ST-1 s názvom Grácia v obci Hrnčiarska Ves, časť Maštinec za prírodný zdroj minerálnej stolovej vody

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 65 ods. 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

(1) Za prírodný zdroj minerálnej stolovej vody sa vyhlasuje podľa podmienok ustanovených osobitným predpisom1) prírodný zdroj podzemnej vody s označením vrt ST-1 s názvom Grácia v obci Hrnčiarska Ves, časť Maštinec, v katastrálnom území Pondelok.

(2) Prírodný zdroj minerálnej stolovej vody podľa odseku 1 je prírodná minerálna voda veľmi slabo mineralizovaná, hydrogénuhličitanovo-chloridová, sodno-vápenatá, kyslá, studená, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 157 mg.l-1, s teplotou 10,1 oC, s obsahom plynu CO2 770,36 mg.l-1 a s výdatnosťou 0,6 l. s-1.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. novembra 2004.


Rudolf Zajac v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 263/2004 Z. z. o podmienkach uznania prírodných minerálnych vôd.