Vyhláška č. 573/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vzory tlačív oznámení o výrobe, príjme, výdaji a stave zásob liehu

Čiastka 242/2004
Platnosť od 30.10.2004 do31.12.2006
Účinnosť od 01.11.2004 do31.12.2006
Zrušený 105/2004 Z. z.

573

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 19. októbra 2004,

ktorou sa ustanovujú vzory tlačív oznámení o výrobe, príjme, výdaji a stave zásob liehu

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 44 ods. 8 zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. a zákona č. 556/2004 Z. z. ustanovuje:


§ 1

(1) Vzor tlačiva oznámenia o výrobe, príjme, výdaji a stave zásob liehu, ktorý nie je v spotrebiteľskom balení liehu, je uvedený v prílohe č. 1.

(2) Vzor tlačiva oznámenia o príjme, výdaji a stave zásob spotrebiteľského balenia liehu je uvedený v prílohe č. 2.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2004.


Ivan Mikloš v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 573/2004 Z. z.

Vzor 01

Príloha č. 2 k vyhláške č. 573/2004 Z. z.

Vzor 02