Oznámenie č. 558/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydaní vyhlásenia o vzájomnosti medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou na použitie článku XV Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o doplnení Európskeho dohovoru o vydávaní z 13. decembra 1957 a uľahčení jeho vykonávania aj na postup na základe európskeho zatýkacieho rozkazu

Čiastka 235/2004
Platnosť od 23.10.2004

558

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. augusta 2004 vydalo Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 4 zákona č. 403/2004 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlásenie o vzájomnosti medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou na použitie článku XV Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o doplnení Európskeho dohovoru o vydávaní z 13. decembra 1957 a uľahčení jeho vykonávania (oznámenie č. 50/1996 Z. z.) aj na postup na základe európskeho zatýkacieho rozkazu.

Do textu vyhlásenia možno nazrieť na odbore justičnej spolupráce v trestných veciach Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.