Zákon č. 545/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov

(v znení č. 138/2010 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 228/2004
Platnosť od 16.10.2004
Účinnosť od 01.01.2011

545

ZÁKON

z 23. septembra 2004,

ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. a zákona č. 176/2004 Z. z. sa mení takto:

1. V § 3 sa vypúšťa odsek 1.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 1 a 2.

2. V § 3 odsek 2 znie:

(2) Členstvo v Komore osobám uvedeným v odseku 1 vzniká dňom schválenia písomnej prihlášky predstavenstvom (§ 9 ods. 1). Členstvo v Komore sa zapisuje do zoznamu členov Komory.“.

3. V § 5 písm. b) sa za slovo „organizuje“ vkladajú slová „a zabezpečuje“.

4. V § 5 písmeno e) znie:

e) vedie zoznam osôb, ktoré absolvovali vzdelávanie a vykonali skúšku odbornej spôsobilosti1) v oblasti lesníctva.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) Napríklad § 14 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších predpisov, § 24 ods. 1 zákona č. 217/2004 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli a o zmene niektorých zákonov.“.

5. V § 9 ods. 1 sa slová „§ 3 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 3 ods. 1“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2004.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.