Vyhláška č. 540/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 353/1994 Z. z. o predškolských zariadeniach v znení vyhlášky č. 81/1997 Z. z.

Čiastka 226/2004
Platnosť od 14.10.2004 do31.08.2008
Účinnosť od 01.11.2004 do31.08.2008
Zrušený 245/2008 Z. z.

OBSAH

540

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

z 28. septembra 2004,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 353/1994 Z. z. o predškolských zariadeniach v znení vyhlášky č. 81/1997 Z. z.

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 42 ods. 1 až 3 a ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov, § 14 ods. 5 písm. a) a § 35 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 353/1994 Z. z. o predškolských zariadeniach v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 81/1997 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa citácia „§ 5 ods. 1 a § 6 ods. 3 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve“ nahrádza citáciou „§ 15 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

2. V § 3 sa vypúšťajú odseky 3 a 4 vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 5 a 6 .

3. V § 4 ods. 1 prvá veta znie: „Predškolské zariadenie možno zrušiť až po jeho vyradení ministerstvom zo siete školských zariadení.5)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

5) § 17 zákona č. 596/2003 Z. z.“.

4. V § 4 sa vypúšťajú odseky 2, 3, 4 a 5. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

5. V § 6 odsek 2 znie:

(2) Počet detí prijatých do triedy materskej školy s poldennou a celodennou výchovnou starostlivosťou nemôže byť vyšší ako

a) 22 detí od troch rokov do štyroch rokov,

b) 24 detí od štyroch rokov do piatich rokov,

c) 28 detí od piatich rokov do začatia plnenia povinnej školskej dochádzky,

d) 24 detí od troch rokov do začatia plnenia povinnej školskej dochádzky.“.

6. V § 6 ods. 4 písmená a) až d) znejú:

a) 15 detí od troch rokov do štyroch rokov,

b) 18 detí od štyroch rokov do piatich rokov,

c) 20 detí od piatich rokov do začatia plnenia povinnej školskej dochádzky,

d) 15 detí od troch rokov do začatia plnenia povinnej školskej dochádzky.“.

7. V § 6 odsek 8 znie:

(8) Ak z hygienických predpisov vyplýva nižší počet detí prijatých do triedy materskej školy podľa odsekov 2, 4 a 7, uplatní sa prednostne tento nižší limit podľa hygienických predpisov.“.

8. V poznámke pod čiarou k odkazu 8 sa citácia „§ 3 ods. 4 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb.“ nahrádza citáciou „§ 5 ods. 3 písm. b) a c) zákona č. 596/2003 Z. z.“.

9. V § 12 ods. 2 sa nad slovom „vychovávatelia“ vypúšťa odkaz 6.

10. V § 14 odsek 1 znie:

(1) Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v predškolskom zariadení, ktorého zriaďovateľom je orgán štátnej správy v školstve alebo obec, určená podľa osobitného predpisu,9a) môže byť na jedno dieťa najmenej 50 Sk a najviac suma neprevyšujúca 7,5 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu.9b) Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 9a a 9b znejú:

9a) § 5 ods. 6 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z.

9b) § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

11. V § 14 ods. 2 sa slová „neinvestičných výdavkov predškolského zariadenia“ nahrádzajú slovami „nákladov spojených s hmotným zabezpečením v predškolskom zariadení“.

12. V § 14 ods. 4 sa vypúšťajú písmená a) a b).

Doterajšie písmená c) až i) sa označujú ako písmená a) až g).

13. V § 14 ods. 4 písmeno f) znie:

f) iná osoba uhrádza úplne náklady spojené s hmotným zabezpečením v predškolských zariadeniach alebo časť týchto nákladov zodpovedajúcu výške príspevku určeného podľa odseku 1,“.

14. V § 14 ods. 4 písm. g) sa slová „o sociálnej odkázanosti“ nahrádzajú slovami „o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.11)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

11) Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

15. V § 14 ods. 5 sa slová „neinvestičné výdavky predškolského zariadenia“ nahrádzajú slovami „náklady spojené s hmotným zabezpečením v predškolskom zariadení“.

16. Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý znie:

㤠14a

Príspevok podľa § 14 ods. 1 a 2 sa uhrádza prvýkrát za mesiac december 2004.“.

17. Slová „pomocní vychovávatelia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „ďalší vychovávatelia“ v príslušnom gramatickom tvare.

18. Slová „pedagogickí pracovníci“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „pedagogickí zamestnanci“ v príslušnom gramatickom tvare.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2004.


Martin Fronc v. r.