Zákon č. 539/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Čiastka 226/2004
Platnosť od 14.10.2004
Účinnosť od 01.11.2004

OBSAH

539

ZÁKON

z 21. septembra 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z. a zákona č. 538/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 19 ods. 2 písmeno e) znie:

e) výdavky (náklady) daňovníka s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 vynaložené v súvislosti s činnosťou vykonávanou v inom mieste, ako je miesto, v ktorom činnosť pravidelne vykonáva, najviac vo výške, aká je ustanovená pre zamestnancov podľa osobitného predpisu,87) a to na stravovanie, ubytovanie, cestovné dopravnými prostriedkami, nevyhnutné výdavky spojené s pobytom v tomto mieste a v súvislosti s činnosťou vykonávanou v zahraničí aj suma do výšky 40 % nároku na stravné podľa osobitného predpisu;87) ak daňovník na cestovanie využije vlastné osobné motorové vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku, uplatní výdavky (náklady) do výšky náhrady za spotrebované pohonné látky a základnej náhrady za každý jeden km jazdy podľa osobitného predpisu,87)“.

2. V § 19 ods. 2 písmeno l) znie:

l) výdavky (náklady) na spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu, prepočítané podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze, alebo ak sa táto spotreba v technickom preukaze neuvádza, alebo ak sa vozidlo alebo zariadenie používa na prevádzku, pri ktorej nie je spotreba pohonných látok uvedená v technickom preukaze, podľa spotreby preukázanej iným preukázateľným dokladom,“.

3. V § 21 ods. 1 písm. i) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „toto ustanovenie sa nepoužije na výdavky (náklady) podľa § 19 ods. 2 písm. e).“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2004.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.