Zákon č. 536/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 523/2004 Z. z. a ktorým sa dopĺňa zákon č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

(v znení č. 150/2013 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 225/2004
Platnosť od 13.10.2004
Účinnosť od 01.01.2014

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2014 150/2013 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.11.2004 - 31.12.2013