Vyhláška č. 528/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne a v spolupráci s lekárom

Čiastka 222/2004
Platnosť od 08.10.2004 do14.08.2005
Účinnosť od 15.10.2004 do14.08.2005
Zrušený 364/2005 Z. z.

528

Vyhláška

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 22. septembra 2004,

ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne a v spolupráci s lekárom

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 20a ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne

(1) Pri výkone ošetrovateľskej praxe sestra samostatne

a) vykonáva sesterskú diagnostiku posudzovaním zdravotného stavu osoby a zhodnotením zdravotných problémov,

b) stanovuje sesterskú diagnózu podľa osobitného predpisu,1) podľa písmena a) a Medzinárodnej klasifikácie ošetrovateľskej praxe,

c) vypracúva individuálny plán ošetrovateľskej starostlivosti v spolupráci s osobou, ktorého súčasťou je stanovenie cieľa, výsledných kritérií a intervencií sestry,

d) plánuje intervencie, priebežne posudzuje a hodnotí účinnosť jednotlivých intervencií a reakcií osoby,

e) informuje osobu o potrebe, rozsahu a cieľoch ošetrovateľskej starostlivosti zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku, primerane veku a aktuálnemu zdravotnému stavu osoby,

f) vyhodnocuje ošetrovateľský proces.

(2) V nadväznosti na ošetrovateľské výkony uvedené v odseku 1 sestra samostatne

a) nepretržite sleduje a zabezpečuje uspokojovanie biologických, psychických, sociálnych a duchovných potrieb osoby súvisiacich so zdravím, chorobou a umieraním s rešpektovaním ľudskej dôstojnosti a udržiavaním kvality života,

b) spolupracuje s osobou, s jej rodinou alebo inými blízkymi osobami, podporuje a usmerňuje ich v procese adaptácie na bežný život vrátane poskytnutia potrebných vedomostí a nácviku potrebných zručností,

c) zabezpečuje dodržiavanie bezpečného prostredia, ochranu intimity a komfort pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti,

d) podporuje, obhajuje a presadzuje potreby a práva osoby,

e) vykonáva činnosti na prevenciu vzniku syndrómu z imobility polohovaním a ošetrovateľskou rehabilitáciou,

f) ošetruje drény, periférne a centrálne cievne katétre, epidurálne katétre, permanentné močové katétre, kanyly a stómie,

g) aplikuje zábaly a obklady,

h) meria, sleduje a interpretuje zistené numerické a klinické údaje fyziologických a vitálnych funkcií osoby v rozsahu nevyhnutom na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti,

i) zabezpečuje starostlivosť o dieťa,

j) zabezpečuje hygienu prostredia vrátane dezinfekcie a sterilizácie zdravotníckych pomôcok, prístrojov, nástrojov a zariadení používaných pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti a zabezpečuje dodržiavanie príslušných hygienických predpisov,

k) informuje o možnosti použitia voľnopredajných liekov a doplnkov výživy a ich spôsobe použitia,

l) podieľa sa na tvorbe programov na podporu verejného zdravia, zdravotnej politiky, vzdelávania a výskumu v ošetrovateľstve a na ich realizácii.

(3) Na základe indikácie lekára sestra samostatne

a) meria fyziologické funkcie a vitálne funkcie,

b) odoberá biologický materiál,

c) preväzuje a ošetruje rany s výnimkou rán, ktoré svojím priebehom hojenia vyžadujú zásah lekára,

d) zavádza žalúdočné a dvanástnikové sondy,

e) zavádza permanentné močové katétre u žien a rektálne rúrky,

f) aplikuje kyslíkovú liečbu, enterálnu výživu, klyzmy, liečivé kúpele,

g) vykonáva kontinuálnu abdominálnu peritoneálnu dialýzu,

h) podáva lieky všetkými dostupnými formami; vnútrožilovú formu liekov a parenterálnu výživu môže podávať len na základe písomného poverenia lekára, ktorého vzor je uvedený v prílohe,

i) zabezpečuje okamžitú lekársku pomoc v prípade potreby počas ošetrovateľského výkonu.

§ 2

Rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou v spolupráci s lekárom

Sestra vykonáva aj ošetrovateľské výkony, ktoré súvisia s diagnostickými výkonmi a liečebnými výkonmi, ktoré uskutočňuje lekár pri

a) zavádzaní epidurálneho katétra, močového katétra u detí a mužov,

b) chirurgických výkonoch,

c) endoskopických vyšetreniach,

d) invazívnych a neinvazívnych výkonoch,

e) podávaní kontrastných látok vnútrožilovou formou,

f) podávaní transfúzie krvi a krvných derivátov.

§ 3

Rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne

(1) Okrem výkonov uvedených v § 1 ods. 1 a 2 v závislosti od reprodukčného obdobia ženy pôrodná asistentka

a) poskytuje informácie a služby súvisiace s podporou zdravého rodinného života, informácie o plánovanom rodičovstve, liečebnej telesnej výchove, zdravom životnom štýle, o metódach a voľbe plánovania rodiny s ohľadom na vek, zdravotný stav, kultúru a vierovyznanie a o možnostiach genetickej diagnostiky rodičovského páru,

b) informuje o zdravých sexuálnych návykoch a pozitívnom rodičovstve, o prevencii, diagnostike a liečbe gynekologických ochorení vrátane skríningu,

c) poskytuje poradenstvo v oblasti metodiky diagnostiky a liečby sterility, alternatívnej liečby klimakterických ťažkostí, sexuálnych problémov,

d) informuje o možnostiach ochrany pred domácim násilím, citovým zneužívaním, fyzickým zanedbávaním a dôsledkami spoločenskej neprispôsobilosti,

e) poskytuje informácie o včasnej diagnostike tehotnosti a podľa rozhodnutia ženy orientačne posudzuje dátum pôrodu,

f) vykonáva posúdenie zdravotného stavu a poskytuje starostlivosť tehotnej žene v oblasti telesnej, psychickej a sociálnej,

g) identifikuje a hodnotí rizikové faktory z anamnézy,

h) vykonáva psychofyzickú prípravu tehotnej ženy a sprevádzajúcich osôb,

i) informuje tehotnú ženu o možnostiach pôrodu a podporuje ju a jej rodinu pri výbere miesta a spôsobu pôrodu,

j) podporuje, obhajuje a presadzuje potreby a práva ženy, plodu a novorodenca.

(2) Pôrodná asistentka samostatne počas pôrodu v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti2)

a) posudzuje rodičku v oblasti fyzickej, duševnej a sociálnej,

b) monitoruje zdravotný stav plodu,

c) monitoruje zdravotný stav rodičky,

d) usmerňuje rodičku a sprevádzajúce osoby, usmerňuje aktivity rodičky a osoby prítomnej pri pôrode,

e) posudzuje priebeh a postup pôrodu kontrolovaním kontrakčnej činnosti, vaginálnym vyšetrením dilatácie pôrodných ciest,

f) identifikuje odchýlky od normálneho priebehu pôrodu,

g) odporúča rodičke výber nefarmakologických metód na zmiernenie a zvládnutie pôrodných bolestí,

h) podporuje rodičku pri výbere alternatív vedenia pôrodu,

i) zabezpečuje psychickú podporu rodičke a sprevádzajúcim osobám,

j) odvádza fyziologický pôrod vrátane pôrodu, pri ktorom sa vyžaduje epiziotómia v prítomnosti lekára,

k) ošetruje jednoduché pôrodné poranenia vrátane epiziotómie po odvedení fyziologického pôrodu,

l) vykonáva prvé ošetrenie novorodenca a zabezpečí jeho včasné priloženie k prsníku matky,

m) monitoruje psychický a fyzický stav rodičky bezprostredne po pôrode,

n) zabezpečuje okamžitú lekársku pomoc počas výkonu v prípade potreby.

(3) Pôrodná asistentka samostatne po pôrode a v šestonedelí

a) monitoruje fyzický a psychický stav ženy a novorodenca, odchýlky od normy a v prípade potreby odporučí, prípadne zabezpečí lekársku starostlivosť,

b) ošetruje novorodenca,

c) asistuje rodičke pri začatí dojčenia a dohliada na dodržiavanie zásad správnej techniky dojčenia,

d) podporuje ženu pri dojčení, v prípade nedostatočnej laktácie oboznamuje ženu o možnostiach náhradnej výživy novorodenca,

e) poskytuje vedomosti z oblasti správnej životosprávy, plánovaného rodičovstva počas dojčenia a starostlivosti o novorodenca.

(4) Na základe indikácie lekára pôrodná asistentka samostatne

a) meria fyziologické funkcie a vitálne funkcie,

b) odoberá biologický materiál,

c) preväzuje a ošetruje rany s výnimkou rán, ktoré svojím priebehom hojenia vyžadujú zásah lekára,

d) zavádza permanentné močové katétre u žien a rektálne rúrky,

e) aplikuje kyslíkovú liečbu, enterálnu výživu, klyzmy, liečivé kúpele,

f) podáva lieky všetkými dostupnými formami; vnútrožilovú formu liekov a parenterálnu výživu môže podávať len na základe písomného poverenia lekára, ktorého vzor je uvedený v prílohe,

g) monitoruje priebeh fyziologického tehotenstva, v ktorého rámci najmä sleduje hmotnosť, fyziologické funkcie, laboratórne testy, vyšetruje panvu pelvimetrom, vonkajšími hmatmi, stetoskopom, UDOP prístrojom, elektronickým fetálnym monitorom a Dopplerovým prístrojom.

§ 4

Rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou v spolupráci s lekárom

Pôrodná asistentka vykonáva aj ošetrovateľské výkony podľa § 2 okrem zavádzania močového katétra u detí a mužov a výkony pôrodnej asistencie, ktoré súvisia s diagnostickými výkonmi a liečebnými výkonmi, ktoré uskutočňuje lekár pri

a) nefyziologickom priebehu tehotenstva a šestonedelia,

b) nefyziologickom pôrode a pôrode operačnou cestou, spolupracuje pri diagnostike a liečbe gynekologických ochorení,

c) uskutočňovaní metód asistovanej reprodukcie.


§ 5

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. októbra 2004.


Rudolf Zajac v. r.


Príloha k vyhláške č. 528/2004 Z. z.

POVERENIE NA VNÚTROŽILOVÚ APLIKÁCIU

Vzor 01

Poznámky pod čiarou

1) § 2 ods. 7 zákona č. 311/2002 Z. z. o povolaní sestry, o povolaní pôrodnej asistentky, o Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 14/1992 Zb. o Slovenskej komore stredných zdravotníckych pracovníkov a o Slovenskej komore zubných technikov v znení neskorších predpisov.

2) § 17 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 241/1998 Z. z.