Zákon č. 523/2004 Z. z.Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 220/2004
Platnosť od 30.09.2004
Účinnosť od 02.08.2021 do30.12.2021 (za 1 mesiac)
Redakčná poznámka

s výnimkou čl. I. § 1 až 3, § 4 ods. 1 až 3 a ods. 5 až 8, § 5 až 36, § 37 ods. 3 až 8, § 38 a čl. II až XII, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2005