Oznámenie č. 516/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. apríla 2004 č. OPPO204-09109/2004-OAP, ktorým sa vydáva zoznam zdravotníckych pomôcok uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia

Čiastka 217/2004
Platnosť od 17.09.2004
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2004.

516

OZNÁMENIE

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 39 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov

opatrenie zo 7. septembra 2004 č. OPP0304-16794/2004-OAP, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. apríla 2004 č. OPP0204-09109/2004-OAP, ktorým sa vydáva zoznam zdravotníckych pomôcok uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia (oznámenie č. 255/2004 Z. z.).

Opatrenie obsahuje zmenu prílohy v skupinách A, B, G, J, N a K.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2004.

Opatrenie bude uverejnené v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. septembra 2004 a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.